Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

1653/54 Mikael Gunnerus Michael Samuelis, Tavastensis 1013. Vht: Vanajan kirkkoherra Samuel Gunnaerus (Samuel Michaelis, † 1658) ja Anna Henriksdotter. Ylioppilas Turussa 1653/54 Gunnerus Mich. Samuelis Tav _ 50. Oraatio 9.12.1655. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 22.1.1657. — Vanajan kirkkoherran (isänsä) apulainen 1657–58. Janakkalan Hausjärven kappalainen 1663, ero 1704.

Pso: (jo 1667) Kirstin.

Veli: Vanajan kappalainen Henrik Gunnaerus 1077 (yo 1655, † 1713).

Veli: Ramdalan kirkkoherra Isak Gunnerus 1442 (yo 1661, † 1681).

Poika(?): ylioppilas Johan Gunnerus 4126 (yo 1695, † 1703).

Vävy: Janakkalan kappalainen Jöran Pontanus 4421 (yo 1699, † 1751).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 77a; KA valtakunnanregistratuura 25.9.1647 f. 306 (Remissorial till Landzhöfdingen Arfwedh Horn, för H:r Samuel Gunnero pastore i Wånå), 20.11.1663 f. 365 (Remiss till Landzhöfd:n Ernest Creutz för en fattigh prästänkia H. Anna Henrichs D. om någon ödes frijheetz prolongation på 2 halfwe hemman i Finland etc. ... hon tå halfwe ödes hemman vthi Mielatalaby och Rengo Sochn, 1661 på frijheet optagit hafwer), 11.7.1670 f. 446 (Till Landzhöffdingen Axell Stålarm för een fattigh Präst Enkia om någon hielp ... denne Prästänkia Anna Henrichsdotter underdånigh klagel. angifwit dhet hon effter sin Man Pastorern i Wonå Sochn Samuelem Gunnerum sitter i stoor fattigdomb och et beklageligit tillståndh); KA mf. ES 1881 (ll 3) Hattulan, Vanajan, Rengon ja Lehijärven käräjät 21.–22.1.1663 f. 2 (Framträdde för rätta S:ge H:r Samuels fordom Kyrckherdes i Wåhno effterlåtne Enckia, dygdesamma hustro Anna Hindersdotter, och tilkenna gaf sin stora fatigdoom och oförmögenheet ... hennes S:ge Mans Systers Son Daniel Larson be:d som någre åhr Uthreedh för Hielp Ryttare af Prästegården ... Rymbde sin wägh), Janakkalan käräjät 4.–5.6.1663 f. 17 (D:nus Michael Gunnerus), 17v (S:ge H:r Samuels Gunnerj förre Kyrckioherdens i Wåhno Skrift Dat: 21 Martij 1652), Janakkalan ym. pitäjien käräjät 3.–6.2.1664 f. 2v (Fältes Caplan H:r Michel Gunnerus för Swarlösan), Janakkalan käräjät 7.9.1664 f. 40 (Kom för retta Wällärde H:r Michel Gunnerus, Caplan widh Hauss Jerf Cappellet och begerade Uptaga ett ödes Jordh i Haussjerfui by om 1½ öre Skatt der Jören Sigfredzsson tilförende Abot hafuer och hafuer samma Hemman Uhr manna Minne Ödhe legat), Janakkalan käräjät 15.6.1665 f. 18 (at ransaka emillan Caplanen i Hauss Jerfuj Dn. Michaell Gunnerj och S:ge H:r Jacobi Teckalenij U1097 effterlåtne Enckia, om dee beswärs puncter som H:r Michel uthi Consistorio Inlagt hafuer etc:), Janakkalan käräjät 24.10.1665 f. 36 (Förekom Caplan H:r Michel Gunnerus och klagadhe öfuer sin granne Jöran Sigfredzsson i Hauss Jerfui), 39; KA mf. ES 1882 (ll 5) Janakkalan käräjät 19.–21.8.1669 f. 32 (Framträdde för rätta Caplanen i Haussjärfui Cappelgeldh Hedherligh och Wällärde H:r Michael Gunneri och begäradhe lagligen att wedh taga ett Crono Jordh som hans Antecessor Sal:e H:r Jacob Thacalenius någon tijdh för detta af Ödhe uthi Kara by och Janackala Sochn, half Mijll ifrån Cappellet belägit, uptaget hafuer, till den ända att han wille dett effter Kongl:e Ordningh possidera för Caplans hemman, men för ähn han sitt upsådt dher uthinnan kunde Effectuera, så bleff han genom dhödhen hedan kallat ... Och aldenstundh bem:te H:r Michell är sinnat samma ödhes Jordh, medh Lijka wilkor som hans Antecessor dett meente, under Caplans hemman uptaga ... bleff honom så wijda detta til Lagligh Attestatum), Janakkalan käräjät 17.–18.2.1671 f. 21v (Bleef Examinerat och förhördt hoos Hauss Jerfui Capelletz Inbyggiare, huru wida dhe hafua ährlagt Cautionisterna den Taxan som dhee för deeras Capelletz Klåcka till Klåckgiutaren i Helssinghfors Nystadh, för detta till att Ehrläggia och Bettala uthfäst hafwer ... der till före wände Sacellanus Venerandus Dominus Michael Hunneri å deras Samptliges wägnar att. Jatkuu (ll 6) 2.–3.3.1674 s. 33), Hattulan ym. käräjät 20.–21.2.1671 f. 24 (Såsom fordom pastoris Sahl: H:r Samuelis Gunneri Effterlåthne Enckia, hustro Anna Hendrichzdotters förmente Rättigheet till ett Pörtte, Som Sochnemän henne för detta hafua förährat, och hon på dhe ödhes hemman i Miemåla opsättia lothit), Janakkalan käräjät 24.–25.10.1671 f. 78 (Capplanen D:nus Michael Hunnerus); KA mf. ES 1884 (ll 7) Janakkalan käräjät 9.–10.2.1683 f. 58 (Wällärdhe H:r Michael Gunnerus dömes efter Kongl: Maij:tz allernådigste resolution, att betala hela Ränttan för Haussiärfwi Kolka ödes hemman); KA mf. ES 1884 (ll 8) Janakkalan käräjät 26.–27.2.1685 f. 14, Janakkalan käräjät 6.–7.8.1688 f. 157v; KA mf. ES 1885 (ll 9) Janakkalan käräjät 25.–26.7.1689 f. 149; KA mf. ES 1887 (ll 13) Lopen käräjät 18.9.1696 s. 434; KA mf. ES 1891 (ll 25) Pohjan ja Karjalohjan käräjät 22.–23.6.1708 s. 600 (Munsterskrifwaren Michael Gunner); KA mf. ES 1725 (bb 17) Janakkalan, Mäskälän ja Rengon käräjät 10.–11.9.1696 s. 268; KA mf. ES 1725 (bb 18) Janakkalan, Mäskälän ja Rengon käräjät 26.–27.1.1697 s. 71; KA mf. ES 1725 (bb 19) Janakkalan, Mäskälän ja Rengon käräjät 22.–23.7.1698 s. 227 (Capellan Wällärde H:r Michel Gunnerus); KA mf. ES 1727 (bb 25) Janakkalan, Vanajan ja Rengon käräjät 8.–9.3.1705 f. 43 (Jungfru Stina Gunnera); KA mf. ES 1728 (bb 27) Janakkalan, Vanajan ja Rengon käräjät 9.–10.7.1707 f. 120v (Lendzman Gustaf Gustafsson angaf Corporalen Christian Rosenqvist och Stina Gunnera, hwilka såsom kötzlige syskone barn emoth den 9 § af det 15 Cap: i Kongl: Maij:tz allernådigste Kyrckiolagh, haft med hwar andra sammanlagh, hwar af den senare in octobri 1706 födt ett piltebarn); KA mf. ES 1729 (bb 29) Janakkalan, Vanajan ja Rengon käräjät 9.–10.3.1709 f. 51 (Stina Gunnera), Janakkalan, Vanajan ja Rengon käräjät 16.8.1709 f. 116; KA mf. ES 1241 (g 23) Helsingin RO 31.1.1698 s. 12 (Cappellanen i Janakala Sochn, och Haussjärfwj H:r Michaell Gunnerus, begerte Dilation och upskof till läggligare tijdh, att uthföra Saken medh sahl: Arfwedh Skepparens E:ia, om dhe Wahrår och Sorter som hans dotter J: Helena Michelsd:r emell: Refwell och Hellssingfors, effter bedyrat Specification, utur Skepparens Båth bårt mist ..., 9.3. J: Helenæ Gunnerj Inlaga emot sahl: Båth Skepparen Arfwedh Jacobsson). — I. R. Wallenius, En gammal urkund om slägten Wallenius i Finland (1862) s. 11 (katso 660); V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 62 (XIV); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 595; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 40 passim (isä), 40, 42, 218, (220); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. (256), 264, 288, 330, 343–344, 455, 548. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 337; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1547.

Päivitetty 11.2.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Mikael Gunnerus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=1013>. Luettu 28.5.2020.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Gunnerus, Mich. Samuelis Tav. p. 50 || Son af Sam. Gunnerus, kh i Vånå († 1658). I prot. 19.4.1654. Höll en orat. De encomio officii sacerdotalis, Ab. 9.12.1655. Kpl i Hausjärvi omkr. 1664; tog afsked 1704. Hans bröder p. 52, 65.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 62.

Tallenna tiedot muistiin