Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

kl. 1655 Petter Holmius, myöhemmin Enholm Petrus Eliæ, Ostrobotniensis 1075. Vht: Närpiön kirkkoherra, valtiopäivämies Elias Holmius (Elias Petri, yo Uppsalassa 5.1622, † 1684) ja hänen 1. puolisonsa Anna Reichenbach. Ylioppilas Turussa kl. 1655. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1654] Petrus Eliæ Holmius. Ylioppilas Uppsalassa 16.7.1664 Petrus Eliæ Holmius Bothniâ-Finlandus. Ex acad. Aboënsi venit cum testimonio. \ Antagl. = Eneholm. Se Åbo-matr. XXIV. — Turun akatemian kanslerin kreivi Per Brahen († 1680) sihteeri (jo 1677), oman kertomansa mukaan toimi ulkomailta palattuaan Brahen sihteerinä kuudetta vuotta, kaksi vuotta sotakollegion palveluksessa ja sitten phalzkreivi Adolf Johanin († 1689) sihteerinä. Inkerin ja Käkisalmen läänin sotatuomari 1688. † 1694. Naimisissa.

Veli: Närpiön kirkkoherra Jakob Holmius 925 (yo 1652, † 1697).

Viittauksia: HYK ms., Pohj. osak. matr. #117; KA valtakunnanregistratuura 27.1.1688 f. 38 (Provincial Auditeurs Fullmacht uthi Ingermanland och Kiäxholms lähn för Petter Enholm uthi Petter Gollstens 2853 ställe ... Secreteraren Ehrlig och förståndig Petter Enholm, har icke allenast genom studier och Resor i främmande land, uthan och sedermehra genom långlig öfning så widh Advocaturer som andre förrättningar Militiæ wäsendet angående, giordt sigh till sådant Embete wäl wärdig och skickelig, berättes och wara det Finske Språket mächtig), 14.11.1694 f. 656 (Till Feltmarskalk Fersen, att Provincial Auditeurs bestelningen uti Ingermanland skall åter opföras på Staten ... Ehuruwäl Wij förledne Sommar på Eder underdånige anledning och påminnelse at Provincial Auditeurs tiensten där i orten ej behöfdes, nådigst resolvera monde at ingen i den då med döden afgångne provincial Auditeurens Enholms stelle komma, och den tiensten indragas, och lönen af staten besparas skulle. Så hafwe Wij lijkwäl sedermera nermare tenkt derepå och befunnit, at ...); KA mf. ES 2077 (ss 1) Närpiön käräjät 12.–13.1.1663; KA mf. ES 2082 (ss 8) Närpiön käräjät 30.1.–1.2.1686 s. 61 (Coadjutoren H:r Johannes Brennerus 2113, beswärade sigh öfwer Secreteren Petter Eenhollm), Närpiön ja Lapväärtin käräjät 1.–3.6.1686 s. 8–21; KA mf. ES 2082 (ss 10) Närpiön ja Lapväärtin käräjät 26.–28.7.1688 f. 220; KA mf. ES 2085 (ss 17) Närpiön ja Lapväärtin käräjät 19.7.1695 s. 38 (Sedan denne Föregående Förordningh wardt Offentel:n Opläsin tillsporde Ährewyrdige H:r Johan Beckman sin Swär Fader Pastorem Loci Ährewyrdige H:r Jacobus Holmius som hans Barns af förre kullan Mohrfader ähr, Om han der emooth något hade att seija ... doch eij kunna wara dheras Förmyndare effter han [Jacobus Holmius] sielff hafwer Omyndige barn af Twenne kullar att för see och des för uthan haar påtagit sigh bekymbret för sin Sahl: Brodher Petter Enhållms Sons Opfostringh); KA mf. ES 1810 (hh 9) Kaprion läänin alaosan käräjät 22.–27.2.1692 f. 93v (een Attest aff Militiæ Auditeuren Wälb:de Peter Enholm och handelsmannen Erdtman Möller af d: 20 Octobris 1691 betygande det Sahl: H: Lieut: Johan Philip von Bleeken i Narvens Corps de Guarde dem berättat ...); KA mf. ES 1792 (ff 5) Ivangorodin läänin käräjät 7.–9.6.1692 s. 113 (Notarien Zacharias Falck 2551 bewiste genom Nembdemannen i Jeala Adam Johansson dhet han låtit Citera Provincial Auditeuren Wählbet:de H:r Petter Ehnholm angående förtiänt löhn, dhem Notarien för hållit Protocoll wedh Krigz Rätten förtient, och till en dehl ännu åtherstå skall, bidiandes att såsom H:r Provincial Auditeuren warit stämbder till d: 8 hujus som i går, men intet sigh instält, han då pro Absentia effter lagh plichta måtte); KA mf. ES 1792 (ff 6) Ivangorodin läänin käräjät 10.–12.1.1693 s. 17 (Notarien Zaharias Falck. Cont: Provincial Auditeuren Wällbetrodde Petter Enholm). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 66 (XV), 102 (XXIV); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 15 (XV); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. (149); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 180; C. M. Schybergson (utg.), Per Brahes brevväxling rörande Åbo akademi I. Per Brahes brev. SSLS 164 (1922) s. XIII–XIV, 250 #274 (24.10.1677), 251–252 #275 (2.1.1678); C. M. Schybergson (utg.), Per Brahes brevväxling rörande Åbo akademi II. Brev till Per Brahe. 2: 1662–1680. SSLS 264 (1938) s. 178 #335 (2.3.1678); A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #117, s. 243; S-E. Åström, Pohjalaisen osakunnan nimikirja IV (1949) s. 92 (Lisäyksiä ja oikaisuja); Akademiska konsistoriets protokoll VII 1664–1666 (Uppsala 1971) s. 130 (20.12.1664, Petrus Eneholm och Zacharias Ulekius 1850 inkommo emoot Johannem et Benedictum Salonios, anklagandes dem för oförskyldt hugg hoos Dn. Zachariam Petreum, när han pro gradu hade om dagen disputerat), 135, 358. — A. R. Cederberg, Reunamuistutuksia Vilhelm Laguksen Turun yliopiston ylioppilasluetteloon. Genos 15 (1944) s. 6; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1351; V. P. Toropainen, Tietoja 1600-luvun turkulaisten sukulaisuussuhteista. Genos 74 (2003) s. 174 (TKO 1.2.1661).

Päivitetty 23.3.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Petter Enholm. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=1075>. Luettu 29.5.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Petrus Eliæ Holmius. p. 52 || Ob. 117: 1655. – Stud. i Upsala 16.7.1664 med betyg från Åbo. Jfr Holmius i XIII.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 66.

Eneholm, Petr. Ob. – Studerade i Upsala 1664. – Trol. = Petr. Eliæ Holmius, jfr i XV och Johannes Eliæ i XIII.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 102.

Petrus Eliae Holmius... p. 52 strykes, ty ej i Index; i XIII & XXXI.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 15.

Tallenna tiedot muistiin