Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

1655/56 Nils Sexmontanus (Montanus) Nicolaus Gabrielis, Tavastensis 1121. Vht: Sääksmäen kappalainen Gabriel († 1658) ja Elisabet Bengtsdotter. Ylioppilas Turussa 1655/56 Sexemontanus Nic. Gab:is _ 54. Vihitty papiksi noin 1662. — Pappina Sääksmäellä vuodesta 1662. Sääksmäen vt. kirkkoherra (iäkkään appensa sijainen) 1675. † 1683/84.

Pso: (jo 1664) Hedvig Tomasdotter Palthenius († 1730).

Lanko: Sääksmäen kappalainen Anders Fabricius 1012 (yo 1653/54, † 1701).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 174b; KA valtakunnanregistratuura 5.2.1650 f. 304 (Bref för H:r Thoma i Sexmäki och Finlandh att sittia odrefwen för Rosstienst ... effterskrefne hemman som han emot twenne Rustningar här till hafft hafwer vthi ofwanbem:te Sochn Littulla fierding och by belägne nembl. Sipala Mårten Jöransson twå tridiedeels mantahl, Rudohla een och en trediedehls mantahl och till een förbätring thet ödeshem: i Innala Simon Olofsson twå tridiedels mantahl), 4.8.1662 f. 323 (Promotorial till Landzhöfdingen för H. Thoma Palthenio om hans restitutionsbefodran hoos Biskopen och Capitlet), 14.11.1662 f. 380 (Till Åbo Hoffrätt, att förordna 2 Assessores af Collegio, som iämte Landzhöfdingen Lindh, afhöra dhet klagemål Thomas Palthenius hafwer emoth Bisspen i Åboo U15 [för dhet han hafwer priverat honom ifrån sitt pastorat] etc.), 13.8.1667 f. 177 (För Sexmäcki kyrkia om 2 gamble kruthpannor till klåckegiutningh etc. ... Wij medh detta Wårt öpne breff vnne och effterlåte dhem dee twå gamble och söndroge kruthpannor, hwilke widh Sexmäcki kyrkia ähre effterlemnade sedhan som Saltpettersiuderiet der i ohrten blef ödelagt, att dee nu bem:te pannor skola och måge taga och anwända till Klåckegiutningh för bem:te Kyrkia, vertaa 1181), 18.8.1671 f. 144, 9.6.1675 f. 102 (Collation för Nicolao Sexmontano på Sexmäcke Pastorat ... Wij härmed och i krafft aff detta wårt öpne bref nådeligen constituera och förordna honom Nicolaum Gabrielis Sexmontanum att wara Kyrkioherde uti bemelte Sexmäcke försambling och bemelte sin Swärfaders Thomæ Paltenij ställe), 7.3.1684 f. 138 (Fullmacht för Magister Håkon Pijhlman 2135 att wara vice Pastor i Säxmäki Försambl. i Finland, och sedan få Succedera dhen ordinario ... vice Pastor i Säxmäki Försambl. i Finland H. Nicolaus Montanus ähr för någon tijd sedan med döden afgången); KA mf. ES 1963 (nn 5) Lempäälän käräjät 20.6.1678 f. 302v (Coadjutoren i Säxmäki Wällärde H:r Nicolaus Montanus). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 70 (XVI); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 16 (XVI); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 81, (88), (90), 189, 279 (27.3.1661, En studiosus Nicolaus Gabrielis, som håller på och frijar till en pastoris dåtter j Nyland ...), 340; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 226 ("Säxmäcki ... att saligh pastoris [? sacellani] son, D. Nicolaus Gabrielis, en student, måtte succedera sin fader"); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 259, 542; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet IV (1900) s. 391 (9.6.1675); K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet VII (1907) s. 255 (7.3.1684, Vice Pastor i Säxmäki Försambl. i Finland H. Nicolaus Montanus ähr för någon tijd sedan med döden afgången och Pastor dher sammastädes sielf för tijden så åldrig och oförmögen, att han eij som sig bör mehr Försambl. förestå kan). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 301 (Nicolaus Montanus); K. G. Leinberg, Till Åbo akademis studentmatrikel. Förhandlingar och uppsatser 22 (1908) s. 210; H. Walli, Montan-suvuista. Genos 29 (1958) s. 99.

Päivitetty 6.3.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Nils Sexmontanus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=1121>. Luettu 28.5.2020.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Sexemontanus, Nic. Gab:is. p. 54 || En Nic. Gabrielis ofta angifven i prot. 1657–62. Möjl. son af kpl Gabriel i Sääksmäki († 1658).

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 70.

Sexemontanus, Nic... I domkap. väcktes 8.9.1658 fråga, huruvida han kunde efterträda sin far som kpl i Sääksmäki, men befans ännu ej ha aflagt nödiga prof. Varnas 1661, emedan utan lof predikat i socknen. Kanske = Nic. Montanus, hvilken enl. Strandb. i Sääksmäki „hade namn af kpl“ och dog 1687.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 16.

Tallenna tiedot muistiin