Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

sl. 1656 Henrik Hourenius Henricus Josephi, Ostrobotniensis 1145. Vht: Pyhäjoen kappalainen Josef Hourenius (Josephus Michaelis, yo Uppsalassa 10.1627, † ~1660) ja Margareta Henriksdotter Ahlholm. Ylioppilas Turussa sl. 1656 [Hourenius] Henr. Josephi _ 55. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1656] Henricus Josephi Hourenius | Sacellanus in Pyhäjoki Haapajärvi, obiit 1675. — Pyhäjoen Haapaveden kappalainen (1670). † 1675.

Pso: Karin Johansdotter Mathesius (jäi leskeksi).

Eno: Pyhäjoen kirkkoherra, FM Claes Ahlholm 301 (yo 1642/43, † 1674).

Serkku: luutnantti Josef Hourenius 1002 (yo 1653).

Poika: Oulaisten pitäjänapulainen Henrik Hourenius 3611 (yo 1689, † 1697).

Lanko: Pyhäjoen kappalainen Henrik Mathesius 791 (yo 1650).

Vävy(?): Paltamon kappalainen Johan Prochaeus U439 († 1711).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 93a; HYK ms., Pohj. osak. matr. #130; KA mf. ES 2028 (rr 5) Pyhäjoen käräjät 24.7.1644 f. 320 (Peer Tysk Capitein på Caijanebårgh käradhe till Mickell Houru Ländzmannen åm 1 T: Smör); KA mf. ES 2028 (rr 6) Kemin käräjät 14.–15.7.1647 f. 246 (Hans Mickelson Houru ifron Uhlå gafz män till att Uthmätha hans witterlig geldh); KA mf. ES 2029 (rr 7) Pyhäjoen käräjät 27.7.1650 f. 76 (katso 692); KA mf. ES 2031 (rr 12) Pyhäjoen käräjät 23.–24.7.1667 f. 56v (Företrädde H:r Henrich Hourenius, Rätten tillkiänna gifwandes, huruledes hans framledne förälldrar, och i synnerheet Modran för een kårt tijdh sedan medh döden äre afgångne, och lämbnadt någon gieldh effter sig); KA mf. ES 2032 (rr 12) Pyhäjoen käräjät 20.–21.7.1670 f. 460v (Caplan wellerde H:r Hendrich Hourenius förekom och upå sin Suer modhers Sahl: Pastoris H:r Johannis Mathesij Enckias weg:, besuerade sigh öf:r een part dhenne Sochns inbyggiare, som skola dhe intz godhwilligen uthgöra, huadh dhe till hennes Sahl: mann äro skyldige blefne); KA mf. ES 2032 (rr 13) Pyhäjoen käräjät 26.–27.6.1672 f. 124v, 125 (Cappellan wehl:de h:r Henricus Hourenius företrädde och fordrade af Sigfred Simonson i Norby först 25 D: Km:t Som h:r Henriks Swär Moder dygdesam: hust: Anna Josephs d:r A:o 1663 för denne Sigfred i bötes peng:r skall utlagt, der iempte fordrade och h:r Henrich af Sigfred Femton D:r som Peer Parpela skal blifwit skyldigh, fron A:o 1661 inclusive til 1664 Till h:r Henriks Sal: Swär Fader h:r Johannem Matthesium för des Pastoralier, Som med des book och egen hand bewijstes), 125v, Pyhäjoen käräjät 14.9.1672 f. 167 (Såsom wehl:de h.r Henricus Hourenius å sin Swärmoders dygdesamme hust: Anna Josephs dotters och Michel Matsons i Nårby wägnar sigh högeligen beswärade som skohla ehn och annan af dem, dhe der äge dehl utj dhe Engiar som liggia emellan Perkiä och Sijkanäfwa intet hålla sine gerdzlegårdar wed macht), 167 (Caplan wehl:de h:r Henricus Hourenius kom för Rätta och gaf tilkänna huruledes han wore sinnadh at upbruka sigh et stycke åker på Norr sidan om denne Pyhä Joki åå af den Skogzbacka som emellan Lapin kalliå och Åijan sarenpä belägen ähr, anhållandes fördenskuld om Rättens tillåtelse och Laga Confirmation upå samma mark, på det han så myckit Säkrare sin flijt och arbete der på anwända måtte, Och icke blifwa der ifron drijfwen sedan han der på stort arbete nederlagt hade; beropandes sigh der näst på Nembdemännerne Michel Haraka och Jöns Tirinen som här om effter Rättens imposition Synt och om ber:de Landz beskaffenhet i Lagläsarens och Lensmans närwaru ransakat hafwa; hwilka bekände det ställe som h:r Henrik begärar, fuller wara Håurula, Annala, och Parpala hemman samfält tilhörigt, Och at dhe äga något litet Eng hwardera der under emot sielfwa åån, men detta förber:de af h:r Henrik begärte ställe sade dhe wara dem til Ingen nytta, hwarken til Eng eller muhlbete, utan der på finnes stora grankogen och Tockia Ehnbuskar at det intet länder deras hemman til någon Skadha eller afsaknadt at h:r Henrich det upbrukar ... Michel Matson Håuru, Eskil Jöranson Annala och Sigfred Simonson Parpala, under hwilkas boställe detta lyder, Frågades om dhe wille effterlåta h:r Henrik at upbruka och nyttia detta land? hwar til Michel aldeles bejakade ...); KA mf. ES 2033 (rr 13) Pyhäjoen käräjät 13.–15.7.1674 f. 776v (Caplan H:r Henrich Hourenius); KA mf. ES 2034 (rr 18) Pyhäjoen käräjät 11.–14.3.1681 s. 368 (H:r Henricus Ahlholm 2112 å sin Swägerskas Sahl: H:r Henrici Hourenij änkias Chatharinæ Mathesiæ wägnar), 375; KA mf. ES 2035 (rr 19) Pyhäjoen käräjät 23.–24.1.1682 s. 117; KA mf. ES 2037 (rr 25) Pyhäjoen käräjät 23.–24.1.1688 s. 63 (Nembden med Närwarande Tingzlag förestälte Retten huru Nödwändigt dedh för dee resande utj regen och oweder, weed Håuro Niska taipale, att Sahl: Caplans H:r Henrich Håurenii Enkia, hustru Carin Johans dotter Mathesia måtte förunnas, få hålla lijten öhlselning på sin gård, weed detta stellet belägen Tåjwåla benemd, emedan de ändå i owäder wed anlendandet måste anlenda till hennes huus och opståcka sig, hafwandes hon icke heller någon Ander Näring effter som hon eij äger åker, hwilken almogens anhmodan Retten eij kunde afslå utan heller til wälb:ne H:r Landzhöfdingens gådtfinnande bewiljade henne sådant få hålla allmogen till Nytta); KA mf. ES 2037 (rr 26) Kokkolan, Kälviän ja Kruunupyyn käräjät 3.–5.1.1689 s. 9 (Hindrich Hindrichsson Hoffreen kerde till Bonden Anders Jacobsson Ahlskogh i Linnuspäraby att han låtit bruka Hindrichz Hest i Skiutzferdh och Annor Arbete); KA mf. ES 2037 (rr 27) Pyhäjoen käräjät 13.–14.1.1690 s. 57 (För detta Caplans Sahl: H:r Hinrich Hourenj Enckia hustru Karin Johans dotter Mathesiæ Giorde Rätten witterligh huru hoon hertill alt ifrån herrskapz tijden warit benådat med Brusius Sikanefwas 1/4 Mant:s Ödes hemman såssom Andre Prest Enckior sigh och sine Fattge Barn under dess ringa Tårp och booställe till hielp och Ophelle, hwilcke sine Söner hoon Somblige Ophåller medh stoor fattigdom widh Studierne Och som henne eij nu mehra tillåtes effter förra wilckor få bruka och hefda detta hemman, haar hoon dedh under sitt oskattlagde boostelle som derifrån eij Långdt belagn ähr wehlat Optaga, dedh Nembden skattade icke högre kunna skee än för 1/8 M:l effter derunder ingen skogh är, uthan någodt till brandwedh eij heller Fiskie wattn, husen afhyste och elliest af sine ägor och wilckor till ringare och Swaga Lägenheeter instengdh, pröfwandes henne till dess Excollerande hafwa af nöden 8:ta Åhrs Frijheet, hwarom hoon i Ödmiuckheet Anwistes sökia Högwelborne H:r Baron och Landzhöfdingens herren Gustaff Grassess Nådige Consens och bewilliande). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 71 (XVII); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 198 (Henricus Josephi ‹Tämä?›); A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #130. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 164; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #5961.

Päivitetty 7.7.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Hourenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=1145>. Luettu 5.6.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Hourenius, Henr. Josephi. p. 55 || Ob. 130: sacell. in Pyhäjoki Haapajärvi, obiit 1675.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 71.

Tallenna tiedot muistiin