Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

1656/57 Anders Pryss Andreas Haqvini, Aboensis 1154. * Turussa 3.6.1640. Vht: turkulainen raatimies Håkan Andersson (kapteenin poika Itä-Götanmaalta, † 1667) ja Kristina Arvidsdotter Friis. Ylioppilas Turussa 1656/57 Pryz Andr. Haquini _ 55. Stipendianomus 16.3.1659. Respondentti 3.1660 pro exercitio, pr. Enevald Svenonius 132. Stipendianomus 5.11.1662. Alimman luokan stipendiaatti sl. 1662 – sl. 1664. Respondentti 5.3.1664 pro gradu, pr. Anders Thuronius 663. FM 24.5.1664. Keskimmäisen luokan stipendiaatti kl. 1665 – sl. 1665. — Turun 2. ruots. kappalainen 1665. Kemiön kirkkoherra 1678. Saarnaaja pappeinkokouksessa Turussa 1688. † Kemiössä 14.3.1689.

Pso: 1:o 1665 Margareta Simonsdotter Kexlerus († 1679); 2:o 1680 Margareta Johansdotter Pratanus tämän 1. avioliitossa (elossa 1720).

Pson seur. aviomies: Turun hovioikeuden asianajaja Nils Höök 3333 (yo 1686, † 1693).

Appi: matematiikan professori, FM Simon Kexlerus U7 († 1669).

Appi: Kemiön kirkkoherra, professori, FM Johan Pratanus 552 (yo 1646/47, † 1676).

Eno: Kangasalan kirkkoherra Johan Frisius 966 (yo (1653), † 1672).

Poika: runousopin professori ja kirjastonhoitaja, FM Anders Pryss 3501 (yo 1688, † 1746).

Tyttärenpoika: Jaakkiman kappalainen Johan Rennerus 5530 (yo 1726, † 1748).

Vävy: Huarödin kirkkoherra, FM Nils Bruzelius 4034 (yo 1694, † 1738).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 154b; HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1641–1712 (16.3.1659, 5.11.1662); Kemiön kirkonark. vol. 66 (KA mf. JK 621), Hiereuologia Kimitoensis s. 9; KA valtakunnanregistratuura 3.4.1689 f. 392 (Fullmackt för Mag:r Hindrick Florinus 799, att wara Probst och Kyrkioherde uthi Kimitho Försambling ... [Embetet] är förmedellst Mag. Andrea Prytz dödelige frånfälle ledigt wordet); KA mf. ES 1844 (kk 4) Lemun, Nousiaisten ja Maskun käräjät 11.–12.10.1658 s. 96 (Företrädde Do:nus Andræas Haquini, och kärde upå hustro Elisabeta Arffwedsdåtters [Friis] till Kelhåis wegnar), Nousiaisten, Lemun ja Maskun käräjät 23.–24.3.1660 f. 25 (Kom för rätta Rådmannen i Åboo Staadh, Ehreborne, och W:t Håkon Andersson, och gaf tillkänna huruledes eet Frelsses Godz i Masku Sochn belägit Kackarais be:d af Sahl: Wälb: Fru Brijta Pontusdåtter Delagardie Donerat och gifwit hans hustros Christinæ Arfwedzdåtters föreldrar, dem, och derass effterkommande arffwingar, at Njuta, bruka och behålla till Ewerdeligh tijder); KA mf. ES 1844 (kk 5) Nousiaisten, Lemun ja Maskun käräjät 14.–15.7.1662 f. 75–76 (een Studiosus i Aboo, Do:nus Andreas Haaquius, katso 1807); KA mf. ES 1754 (cc 20) Kemiön käräjät 13.–16.2.1693 s. 104 (Probsten Ehrewyrdigh Mag:r Henricus Florinus företrädde, gifwandes Rätten tillkänna, huruledes Lijnwäfwaren ifrån Skäggböhle Johan Carlsson 1692 medleste Bönedagen hafwer tredt sigh mycket spåtzsker uthi tahl emoot honom, när han kommit och tillspordt Probsten om icke någon finsk Gudztienst skulle skee, der till honom blifwit swarat, att gåå uthi swänskan i medler tijdh den finska meenigheeten sigh församblade, men Johan der medh icke låtit sigh nöija, uthan continuerat med munbruuk och bedt dhe andra gåå heem, derföre Prosten låfwat honom lagsökia; Elliest berettade H:r Probsten dedh denne Johan Carlsson skall hånligen tahlt om Prästerskap i så måtto om Cappellanen H:r Gabriel 1380 hän Mykytty Cwin Pucki och om Sahl. Kyrckioheerden Mag:r Andreas Pryss hän saarna Qwin Hackais hångi, till dedh första swarade Johan Carlsson således dedh han allenast frågat H:r Probsten om Finske Gudztiensten skulle hållas eller icke ...); KA mf. ES 1936 (mm 46) Eurajoen ja Lapin käräjät 18.–20.2.1707 f. 120 (Dett trädde för Rätta förra Pijgan wed denne Lendzmans Gårdh Walborg Jöransd:r benembdh, hwilken för tijden des tillhåld i Kyrckiebyn hafwer, andragandes sig wara wed Sommar tingtandet härsammastädes som skedde d: 11 etc: Junj 1706 af min [Olof Wallenstierna] betiente Johan Pryss besuf:n och med barn rådder så at hon fördenskull innan kort förmenar sig der af komma at föda ... åfwanrörde Prysses Half Broder Professoren wed Kongl: Academien i Åbo Högwählärde Magister And: Pryss äger min Syster till Echta); KA mf. ES 1142 (a 3) Naantalin RO 24.4.1658 (Andreas Haquini Studiosus kärde till h: Anna Anders dotter, Jöran Madzssons, om Skels ord i Kyrckian, dhem h: Anna nu aldeles nekade ... Hustru Anna Anders dotter klagar at Andreas Haquini haf:r skelt henne för hynda); KA mf. ES 1386 (q 1) Naantalin RO 24.4.1661 (Arwedh Håkonsson ifrån Kackarais kärde / opå sijn Mhorsysters wägna, H: Lijsbet Arwedzdotter Frijs / till Simon Philpusson Stadz Invonare, om geld). — R. Hausen (utg.), Diarium Gyllenianum eller Petrus Magni Gyllenii dagbok 1622–1667 (1880–82) s. 133 (isä); V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 72 (XVII); C. v. Bonsdorff (utg.), Kyrkorådets i Åbo protokoll 1675–1689 (1889) s. 50; Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 349–352 (isä), 354–356 (isä), 358 (isä); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 139 (25.11.1658), 404, 451, 484, 522; Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 16, 52, 304, 311(?), 410–412, 425, 426, 431–432; Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 74 passim; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VI 1685–1690 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 424–425, (452); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 27 passim (isä); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 504; R. Hausen (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1634–1700 (1901) s. 197 (26.5.1679, ‡ M. Andreæ Prysses hustru); C. M. Schybergson (utg.), Per Brahes brevväxling rörande Åbo akademi II. Brev till Per Brahe. 1: 1639–1662. SSLS 230 (1932) s. 207 #157 (27.3.1662, isä). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 52, 411; J. J. T[engström] (utg.), Utdrag rörande Finland, utur de otryckta delarna af A. A. von Stiernmans Bibliotheca Suio-Gothica. Suomi 4 (1844) s. 277, 324; T. Carpelan, Åbo i genealogiskt hänseende. Länsi-Suomi 3 (1890) s. 173 (Längd öfver borgmästare och rådmän, not 65); E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 193; T. Carpelan, Ättartavlor II H–R (1958) s. 836 (Prytz Tab. 1); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #874D, 924D, 2565D, 3688R, 3785D, 3813D, 3942R, 4221D, 4230D; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 70; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #1120 (1713, leski), 1983 (1714, leski), 3121 (1715, leski), 4347 (1716, leski), 5660 (1719, leski), 6003 (1720, leski); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #97H (‡ 16.6.1689), 646H (prom. 1664), 1275D, 2132D, 2726, 3112, 3600R, 3838R; V. P. Toropainen, Tietoja 1600-luvun turkulaisten sukulaisuussuhteista. Genos 79 (2008) s. 39 (TRO 14.5.1645: Edesmenneen Arvid Johaninpojan vävy Håkan Andersson vaatii appensa saatavia Mickel Eskilinpojalta. Håkanin lanko oli herra Johannes Frisius).

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 19.11.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Anders Pryss. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=1154>. Luettu 31.1.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Prytz [Pryss], Andr. Haquini. p. 55 || Aboens. Son af rådman Håkan Pryss i Åbo († 1667). Född 1640. Stipendiat 1662–65. Respondens 1660 u. Svenonius. 3.1664 u. Thuronius. Magister 24.5.1664. Kpl i Åbo 1665. Kh i Kimito 1678. Död 1689. – Skrift, se Elmgr. I, 55.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 72.

Tallenna tiedot muistiin