Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

1656/57 Per Portulinus Petrus Erici, Alandus 1159. Vht: Föglön kirkkoherra Erik Nycopensis (Ericus Nicolai, † 1668) ja Brita. Ylioppilas Turussa 1656/57 Portulinus Petrus [Erici _ 55]. Näytteli Kolmodinin ylioppilasnäytelmässä 9.1.1659. — Föglön vt. kirkkoherra 1665–70. Föglön Kökarin kappalainen 1671, erotettu 1678. Asui virattomana Kökarissa ja Föglössä. Kumlingen Brändön kappalainen 1692, pidätetty virantoimituksesta 1706. Kumlingen vt. kirkkoherrana 1698–99. † 1715.

Pso: Sara Grelsdotter Lund († 1719).

Veli: Kökarin kappalainen Erik Portulinus 548 (yo 1646/47, † 1697).

Vävy: Raision kappalainen Johan Solinius 4680 (yo 1702, † 1761).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 153a; KA mf. ES 3234 (Åland 7) Föglön käräjät 29.8.1664 f. 272 (Kyrkioheerdens Son H: Per angaf Henrich Erichzson i Biörssbodha, at han hadhe stulit halm uthur Kyrkioheerdens Rija); KA mf. ES 3235 (Åland 7) Föglön käräjät 18.7.1668 f. 255v (Dher til producerades H: Per och H: Erik Portulini til Witnes), Föglön ja Kökarin käräjät 16.8.1670 f. 74v (Sacellanus H: Per Portulinus framwijste Kökars Kyrkiobook, och dheruthi een Specification på dhe holmar, som höra under Cappellansgården, hwariblandh står opfördh en holma, Biörnskär benembd, som häfdas af Finnöboerne; Dherföre han dhem tiltalte om framdragande Bewijs, huru dhe häfden af besagde Kyrkioholma först hafwa erhållit. R: at ingen minnes, huru dhe dhertil kompne ähro; Uthan af gammal Sägn hafwer man alleenast hördt, at han fordom hafwer lydt under Capellans bohlet. Och förblifwer fördy holmen under Finnöö, til dhess någon Kyrkiobook framwijses, som nu lefwande Mäns Minne Öfwergår och refuterar), Föglön ja Kökarin käräjät 29.1.1672 s. 43 (Capellanen, Wällärde H: Per Portulinus, kärade til Grannarna af Finnöö), Föglön ja Kökarin käräjät 22.8.1673 s. 103; KA mf. ES 3235 (Åland 8) Föglön ja Kökarin käräjät 9.3.1674, Föglön ja Kökarin käräjät 13.3.1676 (Matz Michelsson /: Skallfougden :/ angaf Capellanen H: Per, at hafwa huggit Widiör opå Sottunge holmarne 2 Åhr sedhan), Föglön ja Kökarin käräjät 14.9.1677, Lemlandin ylim. käräjät 8.11.1677 (emellan Wälb: Fruu Christina Bergenstierna til Hadnääs (katso U76) å eene, sampt Capellanen j Kökar, H: Per Portulinum, å andre Sijdhan, om någre Beskyllningar), Föglön ja Kökarin käräjät 18.2.1678, Föglön ja Kökarin käräjät 1678 (Wällärde H: Per Portulinus framwijste Befallningzmannens Wälbetrodde Jacob Ruschs Tilstånd Sub dato den 5 Aprilis 1678 at få tilträdha dhet hemmanet j Finnöö, som Olof Larssons ...), Föglön ja Kökarin käräjät 13.2.1679 (H: Per Portulinus), Föglön ja Kökarin käräjät 9.2.1680 (H: Per Portulinus, fordom Sacellanus j Kökar); KA mf. ES 3236 (Åland 9) Tutkinta Föglössä 16.3.1688, Föglön ja Kökarin käräjät 27.8.1688 (Företogz effter Kongl: Hoffrättens befaldningh uthj Resolutionen förleden wåhrass gifwen öfwer Mårten Matssons i Sanda, hustrus dödh, at wijdare Examinera H:r Per Portulinum öfwer det procedere som wid Ransakningen d: 16 Martij bekändt war at han skolat fördt wid be:te hustrus Siukdomb och Anfächtningar af den oreene Andan), Föglön ja Kökarin käräjät 26.8.1689 s. 55 (H:r Per Portulinus witnade, at i dess Sahl: faders tijd ...); KA mf. ES 3236 (Åland 10) Kumlingen käräjät 3.–4.8.1694 s. 8 (Cappellan H:r Pehr Portlinus beswärade sigh öfwer sin Antecess: Kyrkioheerden Wällärde H:r Daniel Mansnerus 1297, at den tijden han åbodt Cappellans bohlet i Kåskenpä, har Mansnerus tillika medh des antagne Landbonde Matz Henderson lätt det samma merckeligen förfalla både utj Huus, Gärdzgårdar och Dijken etc:); KA mf. ES 3237 (Åland 10) Kumlingen ja Brändön käräjät 12.–14.3.1695 (Koskipää hem:n och Cappellans bohlet); KA mf. ES 3237 (Åland 11) Kumlingen ja Brändön käräjät 4.–6.8.1698; KA mf. ES 3238 (Åland 11) Kumlingen ja Brändön käräjät 30.–31.8.1700; KA mf. ES 3238 (Åland 12) Kumlingen ja Brändön käräjät 28.–31.5.1701 f. 79v (Det påstår och begiär fuller Bonden Jöran Jacobsson i Jurmo ... at Capellanen H: Pehr Portulin måtte med Laga Straff och Correction ihogkommas för det han skall hafwa honom med hugg och hårda sampt obewisliga Beskyllning d: 6 Febr: sidstl: uthj ett Bröllop öfwerfallit), Kumlingen ja Brändön käräjät 5.–6.5.1703 f. 397, 400v; Kumlingen ja Brändön käräjät 12.–13.2.1706 s. 5; KA mf. ES 3239 (Åland 14) Kumlingen ja Brändön käräjät 4.–6.3.1707 s. 327 (Kåskenpä ... Cappenlahnen H:r Peer Portulinus); KA mf. ES 3240 (Åland 14) Kumlingen ja Brändön käräjät 30.–31.8.1707 s. 484 (och beropade sig på för detta Cappellahnens H:r Pehr Portulini hustru Sara Grelsdotter för hwilkens dotter Kirstin det först uthspritt, som inkallad blef), Kumlingen ja Brändön käräjät 27.–28.2.1708 s. 287 (Olof Persson Portulin i Kåskenpä ... des Swågers H:r Johan Solinii arbete), 302 (Capellanens i Brändöö Wyrdige och Wähllärde H:r Peer Portulini Son Olof Portulin som sig här tills hoos sin Gamble fader uppehållit, gaf tillkänna sig wara sinnadh på annan Orth sin Lycka att försökia, Och dy Anhölt om Rättens bewijs om des förhållande här å orten; Och som ingen om honom annat säija wijste, än att han sig, medan han hemma hoos sin fader wistatz ährligen och wähl förhållit, så warder han och till Högwälborne H:r Landzhöfdingen i Ödmiuckheet Recommenderat, att blifwa till des bättre fortkomst med höggunstigt rese Pass försedt); KA mf. ES 3241 (Åland 15) Kumlingen ja Brändön käräjät 17.9.1710 (H:r Peer Portulinus, katso 1297); KA mf. ES 3242 (Åland 16) Kumlingen ja Brändön käräjät 12.–14.9.1711 s. 295 (För detta Cappellahn i Brändöö, Wyrdige och Wähllärde H:r Peer Portulinus som till detta Ting låtit Skrifteligen Stemma framledne Kyrkioheerdens i Föglöö Ehrewyrdige och Höghwällärde Sahl: H:r Daniel Mansneri Enkia och Erfwingar). — K. F. Ignatius, SHS:n pöytäk. 18.1.1883 [Eräs v:n 1658 ylioppilasmeteliin liittyvä jäljennös]. HArk 8 (1884) s. 387; V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 72 (XVII); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 158; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VIII 1699–1705 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 204; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 525. — E. Kolmodinus, Genesis ætherea (1659); C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 20, 23; Y. Blomstedt ja E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1554–1809. SKHST 67:1 (1963) s. 60.

Päivitetty 5.12.2009.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Per Portulinus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=1159>. Luettu 9.6.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Portulinus, Petrus Erici. p. 55 || Hans bröder p. 27. Nämd i prot. 5.5.1659. Kpl i Kökar 1671. Död 1698.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 72.

Tallenna tiedot muistiin