Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

20.2.1804 Adolf Jabel 11798. * Turussa (ruots. seurak.) 18.10.1786. Vht: Turun meritullin syökäri Johan Jabel († 1801) ja Anna Katarina Dufva. Ylioppilas Turussa 20.2.1804 Jabel, Adolph. Tavast. _ 903. Hämäläisen osakunnan jäsen 22.2.1804 [MDCCCIV] Febr. d. XXII. Adolphus Jabel Natus die 18 Octobris 1786. | Ausc. vid Åbo Hof Rätt 1807. | 1816 d. 15 Augusti, såsom vorden Kanslist i K. Senaten för Finland, befordrad till Registrator dersammastädes. | 1817 d. 13/25 Juli, Protokolls Sekreterare uti K. Senatens Just. Departement. | 1819 d. 11 Mars i Nåder erhållit Afsked. Tuomarintutkinto 6.6.1807. Turun hovioikeuden auskultantti 15.6.1807. — Hallituskonseljin (senaatin) oikeusosaston kopisti 1809, kanslisti 1812, kirjaaja 1816, protokollasihteeri 1817, ero 1819. † 1825. Naimaton.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 95b; HYK ms., Häm. osak. matr. #42; HYKA TAA Cf, Tutkintopöytäkirjat 1764–1813; HYKA TAA Da, Konsistorin registratuura 1807 (11.6.1807, Todistus Turun hovioikeuden auskultointiluvan hakemista varten); TMA Turun HO, Luettelo auskultanteista 1750–1896 #589; KA mf. ES 1239 (g 1) Helsingin RO 4.12.1633 (Hadhes för retta Hans Jabell för dett han sin werdz Anders Marckussons tiänste pijgha beläghrat haffuer och rådt henne medh barn); KA mf. ES 1239 (g 2) Helsingin RO 16.1.1650 (Nährwarande ... Rådhmänner ... Hanss Jabell), Helsingin RO 26.3.1656 (... Fullmechtigh Hindrich Molderpas hade på samma sätte öfwerdragit Hans Jabell A:o 1644 för kåsthåldh; Och Sosom Jabellen i egen Person icke hade kunnat infordra samma gieldh, derföre hade han Fullmechtighat een Studiosum Håkon Dubbe [Haquinus Nicolai Dub, yo Tartossa 11.12.1641 Smolandus, Jönköpingin kaupunginnotaari, † 1670] be:t till at wpkräfwa denne skuldh, och Håkon Dubbe på samma wijs wpdragit Oloff Peersson denne skuldh fordran ...); KA mf. ES 1239 (g 3) Helsingin RO 13.2.1660 (Rådhmannen Hanss Jabell ... hans Swåger Sahl: Hindrih Hindrihsson), Helsingin RO 5.9.1660 (Rådhmannen Hanss Jabell ... på sin Swägerskas Sahl: Hindrich Krämars Enkias wägnar), Helsingin RO 9.4.1662, Helsingin RO 16.2.1663 (Fändrich Hindrich Jabel); KA mf. ES 1240 (g 4) Helsingin RO 30.10.1672 (Framsteg wälförstondig Anders Jabel, på sin Sahl: Swågers Rådhm: Johan Karners barns wägna); KA mf. ES 1240 (g 6) Helsingin RO 2.10.1678 (Regementzskrif:n Hindrich Jabel begiärte att Sahl: Rådm:s Hans Jabels qwarlåtne Egendom måtte Inventeras), Helsingin RO 2.10.1678 (Dito begiärte Regementzskrif:n Jabel, att hans Broder Johan Jabel, måtte tillhållas att läggia fram Inventarium på all qwarblefne Egendomb effter hans Sahl: första hustru, att hans barn af den första kullan må weta sitt möderne hwad det ähr); KA mf. ES 1240 (g 8–11) Helsingin RO 8.3.1680; KA mf. ES 1240 (g 12) Helsingin RO 5.10.1685 (Effter Rådmannens wäl:tt Hindrich Jabelss begiäran blefwo effterskrefne förordnade att werdedra hans Sahl: Broders Postmästarens Anders Jabels gård och Inventarj partzedlarne, nembl:n Rådman Gabriel Hinderson, Sigfredh Berthellsson, Mattz Jöransson Timmerman), Helsingin RO 7.12.1685 (Upbödz första gången Sahl: Påstmästarens Anders Jabels gårdh som hans Broder Rådman Hinrich Jabell försåldt till Kyrckioheerden i Sibbo H:r Andream Strengh 2000 för 150 D:r Sölf:r m:t 1 T:a rågh och 1 lb: Smör); KA mf. ES 1240 (g 13) Helsingin RO 12.6.1686 (Maria Jabell); KA mf. ES 1242 (g 25) Helsingin RO 1.9.1700 s. 70, Helsingin RO 22.10.1700 s. 176 (framledne Rådhman Henrich Jabel ... bem:te Sahl: Rådhmans effterlåtne Enkia, dygdesamme Matrona hustru Margeta Sylvia); KA mf. ES 1264 (g 105) Helsingin KämnO 27.8.1662 (Reg:tz sch:e Jacob Jöranss:n ... sin Swåger Fendrichen Hindrich Jabel), Helsingin KämnO 22.11.1687 (Rådhman Wel:t Hindrich Jabell ... des Mågz Sahl: Gabriel Forsmans Siukeligh och dödeligh frånfälle). — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 447 (CLV). — A. Bergholm, Keisarillisen Suomen hallituskonseljin ja senaatin puheenjohtajat, jäsenet ja virkamiehet 1809–1909 (1912) s. 270; M. Mali, Korkein oikeus 1809–1959 (1959) s. 379.

Päivitetty 3.3.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Adolf Jabel. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=11798>. Luettu 30.5.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Jabel, Adolph. Tavast. p. 903 || Tav. 42: 22.2.1804 [20.2]. Fadren tullbesökare. Född 18.10.1786. Mångårig ledamot i musik. sällsk. i Åbo. Betyg 11.6.1807 till auskult. i Åbo hofr. (15.6). Kopist i reger. konseljens just. dep. 1809. Kanslist 1812. Registrator 1816. Protokollssekr. 1817. Afsked 1819. Död 1825.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 447.

Tallenna tiedot muistiin