Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

1657/58 Johan Johannes Lamberti, Virmoensis 1202a. Vht: Mynämäen kappalainen Lambert (Lambertus Matthiæ, † 1677) ja luult. Margareta. Ylioppilas Turussa 1657/58. Nimi on kopioitu Albumista v. 1693 Boreaalisen osakunnan matrikkeliin [1657/58] Johannes Lamberti Wirmoënsis. | ibidem Ædituus obiit. — Porvari Uudessakaupungissa 1680. Mynämäen lukkari (1687). † Mynämäessä keväällä 1705.

Pso: (jo 1671) Karin.

Lanko: Pöytyän pitäjänapulainen Gustaf Kolchenius 413 (yo (1644), † 1692).

Vertaa: Mynämäen lukkari Johan Hastadius 1069 (yo 1654/55, † ~1686).

Viittauksia: HYK ms., Bor. osak. matr. #89; KA mf. ES 1845 (kk 7) Pöytyän käräjät 10.–11.2.1673 f. 7 (Och hwadh Studentens Johan Lambertsons j Wirmo Prætension om sin systers Sal. Kirstin Lambertzdåtters arff medh fölgdh, och Testamentet wedh kommer, moot H:r Göstaff j Kålkis upsattes till Hösts Tingh), Pöytyän käräjät 16.–17.9.1673 f. 58v (Företrädde Wällförståndigh Johan Lamberdtsson i Hankisbyy, och Wirmo Sochn, kärdhe uppå sin, och sin fadhers Wällärdhe Her Lambertz wägnar, till sin fordom swogher och Coadjutoren i Pöyttis Sochn, Wällärdhe Her Göstaff Henrici i Kålckis, om sin Sahl: Systers, Hustru Kirstin Lambertzdotters infördzell medh fölgh och Andeell, hwilcken barnlöös hädan kallat ähr? Hwar till Her Göstaff swaradhe sin S: hustru hafwa honom Testamenterat alt dhet hon ägdhe, wiljandes sådant bewijsa medh sin swågers Her Henrici Thomæ [Säkylän kirkkoherra Henrik Tommelius?] Attest, som intet widzordh gifwas kundhe, emedhan Her Göstaff sadhe Her Hendrichz hustru hafwa stulit ifrån hans Sahl: hustru en hop medh Penninghar, eliest och Her Hendrich är om sådana saaker sielff illa noterat; Hwarföre påladhes Her Göstaff att inläggia ett besworit inventarium uppå alt dhet effter hans S: Hustrus död qwarblifwit är), Mynämäen käräjät 31.1.–1.2.1661 f. 23 (Coadiutoren i Wirmo Sochn, Wällärde H:r Lambert ... hans dåtter Jungfru Chirstin Lambertzdåtter åhr 1658); KA mf. ES 1849 (kk 14) Mynämäen ja Lemun käräjät 8.–10.3.1697 f. 48 (Klockaren Johan Lambertson), 53; KA mf. ES 1851 (kk 20) Mynämäen ja Lemun käräjät 16.–18.9.1703 f. 119v (Första resan låter Crono Befallningzman Gustaf Biörklund upbiuda ett Sölfbälte som Arrendatoren Johan Sundlin bekommit tilläns af Klåckaren Johan Lamberti, och pantsatt hoos Befallningz:n för Cronans Restantier); KA mf. ES 1852 (kk 22) Mynämäen ja Lemun käräjät 6.–8.2.1705 f. 20 (Anbelangande Klåckarens i Wirmo Johan Lambertsons beswär öfwer Jöran Christerssons Sairis hoos hwilken Klåckarens Häst sedan den först brutit Benet af sig blifwit död); KA mf. ES 1854 (kk 27) Mynämäen ja Lemun käräjät 3.–5.5.1709 f. 156 (en annan skrifft af den 13 Maij 1705 confirmerat, som innehåller, att emädan Befallningzman Samuel Ruut honom [Isach Drufwa] recommenderat till Klåckare tiensten widh Wirmo Kyrkia efter Sahl: Johannes Lamberti, så har Isach Drufwa försäkrat, betiena Lechtis Gårdh, så wähl medh Snickare som Glas Arbete, in till des han kunde bekomma en Läropåike och honom utlärdt samma tienst att förestå); KA mf. ES 1368 (p 2a) Uudenkaupungin RO 24.1.1680 (Johannes Lamberti, Barnfödd i Wirmo S:n företrädde nu och anhölt at få winna Burskap her i Stadhen, så emedan han inthet förhinder utj någon motto hafwa kan, blef honom sådant effterlåtit, til hwilken enda han och sin Borgare Edh medh han å book afladhe, och stälte för sigh bårgen Borgmest:n Zachariam Boelium och Stadhskrifwaren Henrich Notenbergh). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 74 (XVIII); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 456 (isä), 489 (isä).

Päivitetty 24.11.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan (Johannes Lamberti). Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=1202a>. Luettu 19.8.2022.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Johannes Lamberti Wirmoens. Bor. 89: ædituus in Wirmo obiit.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 74.

Tallenna tiedot muistiin