Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

kl. 1658 Abraham Forsius Abrahamus Martini, Nylandus 1221. Vht: Siuntion kappalainen Mårten Forsius (Martinus Johannis, † 1674) ja Margareta Andersdotter. Ylioppilas Turussa kl. 1658 Forsius Abr. Martini Nyl _ 58. — Pappina Siuntiossa (1666), sittemmin kappalainen siellä (aikaisintaan 1677). † Siuntiossa 1683.

Pso: ~1677 Kirstin Johansdotter tämän 1. avioliitossa.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 65a; KA mf. ES 1881 (ll 2) Siuntion käräjät 2.8.1641 f. 194v (Sahl:ge Kyrckeherdens, Her Hansses, efterlåtne Enkia Hustru Elisabet Hendrikzdåtter, optogh 2 ödis hemman i Hästböle, sosåm 18. åhr hafuer ödhe legatt), 194v (Caplan i Siundå H:r Mårthen kärdhe opå sin Stiuffmoders hustru Elisabetz wägna, i Flytt till Mårthen Ib:m om een Humblegårdh); KA mf. ES 1720 (bb 4) Siuntion käräjät 13.3.1647 f. 111v, Siuntion käräjät 28.9.1648 f. 167 (Capplan Her Marten Kyrckiowärdh), Siuntion käräjät 12.3.1649 f. 182v; KA mf. ES 1881 (ll 4) Siuntion käräjät 19.12.1666 s. 97 (Wällerde Comministern H. Mårten Fors), 99 (Comminister Wällerde H. Abram), Siuntion käräjät 20.3.1667 f. 7 (Framkom Wyrdige och Wällerdhe H: Abrahamj Forsij attestat); KA mf. ES 1882 (ll 5) Siuntion ja Lohjan käräjät 1.–4.6.1670 f. 44v (Sacellanus Hedherlige och Wällärdhe H:r Mårthen Forsius kom för Rätta medh sina grannar dhe Kårsböhle, Mörsbacka, Palmgårdh och Gränskogz boer), 44v (Fältskähren Johan Erhardus beswärade sigh på sin Swågers Hans Hinderssons i Swartbäck wägnar), 45v (Fältskähren Mest:r Johan Erhardus inladhe i Rätten ett köpe bref Dat: den 8 Januarij 1670, innehållandes huru såsom han af Carll Hindersson hafwer sigh tillhandlat ett hemman i Siuundo Sochn och Anby by), Siuntion käräjät 28.9.1672 f. 99 (Malmsökiaren Madtz Larssonn förekom, och tillkänna gaf, huru såssom han förledne Sommars hade gifwit sig i handell medh Nämbdemannen Claas Hinderssonn i Flyth, om ett lijtet Hemman af 4 stenger Jordh hwilket Claass bredejempte sitt egit 10 Åhr bruukat hafwer ... är först af Caplans här i Sochnen H:r Martini Forsii Fader H:r Hans [Siuntion kirkkoherra Johannes Martini], af Öde optagit, och sedermehra af Sahl: Jonas Madtsson, och där efter af Claes Claesson åbodt, som Kyrkioherden Wördige och Wällärde H:r Sigfridus Korp een Man öfwer 80 Åhr, och Nembdemennerne Hinrich Erichsson i Myrans och Mårten Michellsson i Böhle nu för Rätta intyga, hwar igenom Bördz Rätten är för fallen worden); KA mf. ES 1888 (ll 17) Siuntion käräjät 19.3.1700 s. 201 (att det måtte Lagl: Ransakas, om förra Regementz Felltschiärens framl: Johan Erhardi willkor och ägendom, effter som han skall hafwa Caverat för Regementz skrifwaren Jacob Stadius 1605 hwilken hefftar för een anseenl: Ballance, hwarföre Cautionisternes ägendom sökes ... bemelte Feltschiärs dotter Bondens Henrich Thomassons hustru i Ahnby Kirstin Johansdotter nekade någon ägendom blefwet effter meerberörde des Fader). — K. F. Ignatius, SHS:n pöytäk. 18.1.1883 [Eräs v:n 1658 ylioppilasmeteliin liittyvä jäljennös]. HArk 8 (1884) s. 387; V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 74 (XVIII); C. v. Bonsdorff (utg.), Kyrkorådets i Åbo protokoll 1675–1689 (1889) s. 30 (1.8.1678, Abraham Fårs hustro); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 458–459; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 409 (isä); A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #64. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 369; A. Brenner, Sjundeå sockens historia I (1953) s. 79.

Päivitetty 10.3.2009.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Abraham Forsius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=1221>. Luettu 5.6.2020.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Forsius, Abr. Martini Nyl. p. 58 || Son af kpl i Sjundeå Mart. Joh:is Forsius († 1674). Kpl i Sjundeå omkr. 1677. Död 1683.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 74.

Tallenna tiedot muistiin