Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

1658 Erik Hassel Ericus Johannis, Pargasensis 1232. Kotoisin Paraisilta. Ylioppilas Turussa 1658. Respondentti 2.1664, pr. Jakob Flachsenius 787. — Jaakkiman kappalainen 1677. Elossa 1706.

Pso: 1:o (jo 1687) N.N. Ulvichius; 2:o Ingeborg Biur tämän 2. avioliitossa († 1730).

Viittauksia: Timo Verhon tiedonanto 8.12.2008 (Turun suom. seurakunnassa kuoli 6.5.1730 Ingeborg Biur, Sacell Hassels i Mörskom Änckia); KA mf. ES 1796 (gg 2) Räisälän vuoden 1681 syyskäräjät 2.–3.1.1682 f. 665 (Caplanens i Jaackimawara H:r Erich Hassels attest, af d: 18 Decemb: nestledne), Jaakkiman käräjät 29.–30.2.1680 f. 735v (Caplans H:r Erici Hassels attest af d: 20 Junij 1676); KA mf. ES 1797 (gg 6) Joukion, Uukuniemen ja Jaakkiman käräjät 1.–4.3.1687 f. 73 (Såssom Jeremias Gregorij från Ugoniemj, bewijste icke allenast med fordom Pastoris i Kesolax Sahl: her Jonæ Ulvikij (katso U355) giorde Testamente af den 7 octob:s 1678, uthan och med her Prostens Mag: Heinrich Böissmans sampt her Reinholdt Hartzes af den 28 Febr: 1679 der å uthgifne Attestatum haar all sin lösa egendom sin hustru, och effter henne, honom Jeremias gifwit och Testamenterat, så att ingen annan än dhe der af någon deel hafwa skulle, effter som han eij haar dett ringaste effter sina Föräldrar ärfft, som ber:de skriffter wijdare uthwijsa; och emedan han denne Jeremias till sin Sytningz Son ifrån Ungdomen tagit hafwer, Altså och emedan hwar må gifwa sitt aflinge Godz hwem han will, som dett 9 Cap: i Jorde B:n L: L: förmähler, och hans Sahl: her Jonæ Enckia Sahl: hustru Catharina Marci dotter, som i förledet Åhr 1686 om Sommaren är dödh blefwen, haar ok sedermehra åth denne sin Syster Son Jeremias sammaledes all egendomen Testamenterat, som med Capplans her Matthiæ Attestatum bewijses; dy ehrkenner Rätten, att han Jeremias niuter och behåller för sig allena den honom således Testamenterade Ägendomen, effter som och han Sahl: her Jonas inga barn ägdt och effter sig effterlembnadt, men der Capplans her Erich Hassels hustro, hwilken ber:de her Jonæ bror dotter är, och här uthinnan nu inkast och inspråk gör, med witnen och schiähl bewijsa kan, att han Sahl: her Jonas haar effter sina Föräldrar ärfft och någon ägendom bekommit, så skall sådant sedhan i Considera:on tagas och der å wijdare uthslag falla); KA mf. ES 1799 (gg 12) Kurkijoen, Räisälän ja Tiuralan käräjät 23.–30.3.1693 f. 76 (fordom Länsmans Sahl: Hendrich Bertilsons Enckia, hustro Ingeborg Biur i Kexholm); KA mf. ES 1800 (gg 16) Räisälän, Tiuralan ja Kurkijoen käräjät 10.–13.3.1697 f. 103 (Skräddaren Johan Hassel i Kurckijocki), Tiuralan, Kurkijoen ja Räisälän käräjät 2.–8.11.1697 f. 341v; KA mf. ES 1801 (gg 25) Jaakkiman, Uukuniemen ja Joukion käräjät 5.–10.2.1706 s. 67. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 102 (XXIV); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 22 (XXIV); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 507; Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 18, 24, 27; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 209 (26.7.1658, Johannes Caroli [och] Ericus Johannis ‹luult. tämä› begära vale i scholan, effter dee nu äro deponerade); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 381 (16.12.1659, Pargass. Studiosus Dn Ericus Johannis i Kyrkioängh), 473 (Pargas. D. Ericus Johannis Hassell). — M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 267; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #933R, 3715G; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #1806 (1714, leski), 2975 (1715, leski), 4206 (1716, leski), 5693 (1719, leski), 6044 (1720, leski), 6767 (1711, leski), 6847 (1711, leski), 7097 (1712, leski); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1178R, 2257G.

Päivitetty 4.10.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Erik Hassel. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=1232>. Luettu 28.1.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Hassel, Er... Student redan i tidigare rektorat, i fall = den Er. Joh:is Hassel, åt hvilken domkap. 19.12.1660 lofvade nästa års studentepengar från Pargas.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 22.

Hassel, Eric. Joh. – Nämd i prot. 29.3.1664 att druckit absolutions öl, 28.3.1665 angifven för stöld, svär sig fri. Respondens 1664 u. Jac. Flachsenius. Kpl i Jaakimvaara 1681–92.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 102.

Tallenna tiedot muistiin