Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

sl. 1658 Matias Kosklenius Matthias Georgii, Hvittensis 1254. Vht luult.: Huittisten Koskuan talollinen Jöran Jakobsson ja Agata. Ylioppilas Turussa sl. 1658 Kosklenius Matth. Geor:i Hvitt _ 59. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1658/59] Matthias G. Cosklenius. | Coadjutor Hwittensis. — Huittisten pitäjänapulainen 1669. ‡ Huittisissa 8.11.1674.

Pso: Ingeborg Tomasdotter († 1688).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 106b; HYK ms., Satak. osak. matr. I #93; KA mf. ES 1747 (cc 6) Halikon ja Uskelan käräjät 1.–2.3.1644 f. 390v (Agnis Jörensdått:r af Huittis Sochn och Kåskuby, kärde till herr Jören Kyrckioherde i Halicko Sochn om sin S:ge broders Arff ... der emoth herr Jörens Fullmechtige Swarade D:nus Jonas be:dt een Studiosus, och framlade een förlijckningz schrift daterat den 28. Januarij Anno 1617. af Agnisses Man, Staffan Hindersson); KA mf. ES 1924 (mm 10) Huittisten käräjät 4.–6.7.1659 f. 281 (Een Student Matthias Georgij ... Matthiæ Moor); KA mf. FR 199 (Bielkesaml. 25) Huittisten käräjät 7.–9.1.1669 (H:r Mathias Georgij medhhielpare här i Socknen förekom och begiärte på frijheet att uptaga ett Crono Hemman i Lautakylä om 3 öre skatt och Mantahl ½ och begiärte han att Nembden om dess beskaffenheet afhöras måtte); KA mf. FR 199 (Bielkesaml. 26) Huittisten käräjät 30.5.–2.6.1670 f. 25, Huittisten käräjät 5.–6.2.1672 f. 3v, Huittisten käräjät 7.–9.7.1673 f. 36v, 44 (H:r Matthias Georgij Coadjutor här i Sochnen anhölt nu att han in under Rekola Hemmanet i Hwittisby han Åboor måtte effter Kongl: Maij:tz Placat af Påhl Bertilsson igenbekomma Puisenåja Eng om 6 Lass höö); KA mf. ES 1924 (mm 11) Huittisten käräjät 26.–28.1.1675 f. 15 (Till Cappellanens Sahl: H:r Matthiæ Georgij Enckias, hustru Ingeborgh Thomasdotters begäran förordnades ... at skipta Arf henne och Sahl: H:r Matthiæ Syskon emellan), Huittisten käräjät 10.–12.6.1678 f. 30v (Medhielparens Sal: H:r Matthiæ Georgij Enckia hustro Ingeborg Thomasdotter förekom nu och gaff Retten tillkenna, huruledes henne ähr förekommit, som skall Kyrckioheerden i Tyrfwis Wyrdig och Wällärde H: Thomas Raijalenius 22 fordra uthaf henne skatt, och uthlagor af ett honom på hans rustning tilldelte hemman, i Lauttakylä dett hon 1669 den 9 Jan: opå frijheet optagit hafwer och dett för än frijheetz åhren som henne till een 12 åhr förundte ähr, Expirera); KA mf. FR 200 (Bielkesaml. 27) Huittisten käräjät 12.–14.6.1677 f. 41; KA mf. ES 1926 (mm 13) Huittisten käräjät 8.–11.12.1683 f. 492v; KA mf. ES 1927 (mm 16) Huittisten käräjät 17.–21.2.1688 s. 110 (Sigfred Christiersson ifrån Mattickala gaf Rätten tillkiänna huruledes han wore sinnadt att tillträda ett Rustienstz tilldehlningz hemman i Hwittisby, Räckola ben:d som Coadjutoren Matthias Coskilenius tillförenne åbodt, om ½ Mant:l och 3 ö:s skatt Sahl: Probstens och Kyrckioherdens uti Törfwis 22 Änckia hust: Catharina Mullina tillhörigt), 123 (Såssom fordom Coadjutoris Matthiæ Coskelenij Änckia Sahl: Ingeborg Thomasdotter hafwer testamenterat alle sine qwarlåtne Löösöror Kyrckioheerden Erewördige och Wällärde H:r Johan Keckonio, Nembdeman Jöran Jacobsson Liukas och intygade bem: Änckia uti sin lijffztid låfwat betala Oloff Kattilus gield i Biörneborg opå Thomas Thomassons Trääfootz wägnar; dy afsades att Kyrckioheerden derföre häfftar). — K. F. Ignatius, SHS:n pöytäk. 18.1.1883 [Eräs v:n 1658 ylioppilasmeteliin liittyvä jäljennös]. HArk 8 (1884) s. 387 (Matthias Georgij); V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 78 (XIX); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 452; M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #93. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 225.

Päivitetty 20.11.2009.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Matias Kosklenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=1254>. Luettu 21.3.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Kosklenius, Matth. Geor:i Hvitt. p. 59 || Sat. 93: coadjutor (= sockneadjunkt) Hvittensis [1669–74].

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 78.

Tallenna tiedot muistiin