Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

sl. 1658 Johan Eneskjöld Johannes Engelbrechti, nobilis 1257. Vht: tilanomistaja Porin Lyttylässä, kamreeri Engelbrekt Nilsson Eneskjöld († 1664) ja Elisabet Grothusen. Ylioppilas Turussa sl. 1658 Eneskjöld Johann. _ 59. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1658/59] Johannes Eenskiöld. | Magister Hospitiorum. | postea vexillifer. Respondentti 11.1665, pr. Axel Kempe 168. — Hovimiehenä drotsi Per Brahen hovissa. Reduktio-oikeuden komissaari (1673). Kornetti Uudenmaan ja Hämeen läänin ratsuväkirykmentissä 1673. Rykmentinmajoitusmestari. Omisti Porin Lyttylän, Vehmaan Vinkkilän ja Kokemäen Sonnilan. † marssilla Preussiin 8.1677. Naimaton.

Isän pikkuserkku: Bolstadin kirkkoherra, FM Petter Gyllenius 647 (yo 1648, † 1675).

Veli: eversti Gustaf Eneskjöld 1824 (yo 1665/66, † 1719).

Veli: rykmentinmajoitusmestari Engelbrekt Eneskjöld 1825 (yo 1665/66, † 1700).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 52b; HYK ms., Satak. osak. matr. I #96; KA valtakunnanregistratuura 15.4.1641 f. 58 (Fullmacht för Engelbrächt Nilsson Cammersskriffware i Åbo, att wara Cammererare öffwer heela Finlandh), 18.8.1650 f. 398 (Donation för Cammereraren wijdh Finske General Gouvernamentz Staten Engelbrecht Nilsson på någre godz uthi Finlandh etc.), 30.10.1650 f. 484 (Confirmation för Cammereraren widh Finske General gouvernements Staten Engelbrecht Nilsson på hans beställning), 24.11.1650 f. 575 (Confirmation för Cammereraren wedh Gen. Gouvernementet i Finlandh, Engelbrecht Nilsson oppå twenne hemman vnder Rosstiänst), 10.12.1652 f. 618 (Donation för Cammereraren Engelbrecht Nielsson på godz i Finnlandh vnder Norköpings besluths willkohr), 4.2.1653 f. 24 (Sköldebreff för Cammereraren Engelbrecht Nilsson), 4.5.1653 f. 96 (Expectance för Cammareraren Engelbrecht Nilsson på godz i Finlandh), 15.11.1689 f. 1087 (Till Cammar Collegium för Lieutenanten Engelbrecht Enschöld 1825 ... Det berättar Oss Lieutenanten Engelbrecht Enschiöld, huruledes uppå honom är giord en gravation för det han A:o 1677, då hans broder, Cornetten under Nylandz och Tafwastehus lähns Cavallerie Johan Enschiöld uppå Preussiske marchen genom döden afgick, nödgades emedan han intet annat lemnade effter sig, hwar med han kunde begrafwas, att tillgrijpa hans löhn och underhåld, till att där med komma honom till grafwa, williandes man pålägga honom Lieut:n att betala hela fördelen tillbaka igen; Men alldenstund Wij nådigst förunt honom lönen för den tijden bem:te hans Broder, Cornetten samma åhr giordt wärkelig tiänst Nembl:n uti 8 Månader, inräknandes Augusti Månad uti hwilken Cornetten med döden afgick; Altså ähr till Eder här med Wår nådige willie och befallning, att I ställe Eder sådant till underdånig effterrättelse, låtandes honom samma Wår nådige förordning wärkeligen till godo niuta; Men dhe öfrige 4 Månaders fördehl han upburit, bör han Oss och Cronan tillbaka betala); KA mf. FR 199 (Bielkesaml. 26) Ulvilan käräjät 29.11.–1.12.1673 f. 80; KA mf. ES 1926 (mm 13) Ylim. käräjät Porissa 22.–24.4.1684 f. 568 (angående dheras Broders, Regementz Qwartermestarens Sahl: Wälb: Johan Eensköldz geldh). — R. Hausen (utg.), Diarium Gyllenianum eller Petrus Magni Gyllenii dagbok 1622–1667 (1880–82) s. 7 (isä), 8 (isä); V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 77 (XIX); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 131 (isä), 493–494, 495, 501–502; Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 90; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 194 passim (isä); R. Hausen (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1634–1700 (1901) s. 193 (10.3.1678, ‡ Johan Enskiöldh); C. M. Schybergson (utg.), Per Brahes brevväxling rörande Åbo akademi I. Per Brahes brev. SSLS 164 (1922) s. 35 #37 (20.6.1651, isä); C. M. Schybergson (utg.), Per Brahes brevväxling rörande Åbo akademi II. Brev till Per Brahe. 1: 1639–1662. SSLS 230 (1932) s. 17 #14 (17.7.1641, isä), 63 (isä); M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #96. — G. Marklin, Ad catalogum disputationum. Supplementa (1820) p. 53 V#2050 (29:h); G. Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor II (1926) s. 567 (Eneskjöld Tab. 1); T. Carpelan, Ättartavlor I A–G (1954) s. 304 (Eneskjöld Tab. 1); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2050R, 3718G; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #2103R.

Päivitetty 21.4.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Eneskjöld. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=1257>. Luettu 28.1.2020.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Eneskjöld, Johann. p. 59 || Sat. 96: Eenskiöld, magister hospitiorum, postea vexillifer. – Son af kamreraren Engelbr. Eneskjöld († 1697). Bötfäld för slagsmål 16.3.1664 och 6.12.1665. Enl. ättartaflorna kornett vid Nyl. o. T:hus läns kavalleri; död under marschen till Preussen 1677.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 77.

Tallenna tiedot muistiin