Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

1658/59 Henrik Eolenius (myös Aeolius) Henricus Thomæ, Aboensis 1284. * noin 1639. Porvarin poika Turusta. Turun katedraalikoulun oppilas. Ylioppilas Turussa 1658/59 Eolenius Henr. Thomæ _ 60. Alimman luokan stipendiaatti sl. 1660 – kl. 1661. Ilmiannettu taikuuden harjoittamisesta ja tuomittu konsistorissa 1661 kuolemaan, joka tuomio muutettiin hovioikeudessa kirkkorangaistukseksi. Erotettu yliopistosta 1670. — Lastenopettaja Artjärven kartanossa (1695). — Naimisissa (1670).

Vertaa: Vihdin kappalainen Johan Finnerus 444 (yo 1644/45, † 1688).

Vertaa: Johan Menander 1162 (yo 1656/57).

Vertaa: turkulainen porvari Johan Urnovius, myöh. porvarina Pytti 1218 (yo 1658, † 1703).

Vertaa: ratsutilallinen Nummella Johan Danbom 1231 (yo 1658).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 53a; KA valtakunnanregistratuura 21.7.1663 f. 218 (Remissorial till Åbo Hoffrätt, att ransaka om Henrici Tomæ förmeente oskyldigheet till Collusion medh tiufwar och der så befunnes låta honom dhet tillgodho niuta); KA mf. ES 1724 (bb 16) Asikkalan käräjät 14.–15.6.1695 s. 177 (Studiosus Henricus Æolius beswärade sigh för Rätten öfwer efter fölliande personer, hwilka till honom äre peningar skyldige, och nu medh betahlningen i så månge åhr förhållit, som äro i Kuortis by Greels Larsson Gästgifware 7 D: 15 ö: Kopp:r m:t, Kårkeby Hendrich Hindersson 2 D: 4 ö:, Qwartermästaren Gustaf Strööm 12 D: 8 ½ ö:, Olof Haal i Hujansalo 5 D:r och som desse åfwan nembde försutit stembningen, hwilcket Lendzmannen Samuel Nybergh intygade altså förplichtes dhe utan drögzmåhl till Æolium samma peningar lefwerera och betala), Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan käräjät 4.–5.11.1695 s. 280 (Alldenstundh Jören Jörensson i Ratula sielf tillstår sigh wara skyldigh till Pædagogum på Artziö gård D:m Æolium 1 T: Korn så dömes han ofördröjeligen den till honom betala); KA mf. ES 1725 (bb 19) Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan käräjät 17.–18.2.1698 s. 127 (Emedan Munsterskrifwaren Samuel Bark tillstådt för Stemmaren Söfring Sigfredzon i Wuolenkåski sigh wara skyldigh till Dn: Henricum Æolium åtta dal:r Sölf:r m:t för des barns 3190 information, dy som Barcken iembwehl stembningen för sutit, dömes han samma peningar till Æolium betala medh 16 ö: Sölf:r m:t expenser). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 77 (XIX); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 244, 272, 292, 295–297, 297–298, 299–301, 302–303, 303–306, 307–308, 309–310, 312–316 (18.9.1661, Sententia: Emädan Henricus Thomæ Eolenius befins hafua brukat artes magicas, såssom utaff actis nogsampt är till at see; altså dömes han effter Gudz lagh. Lev. 20: 27 at mista lijfwet), 316–317, 319, 331, 334; Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 372, 409 (27.4.1670, Om Eolenio blef enhälleligen slutit, at han intet framdeles för något membro Academico hollas skall), 519; Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 154, 194, 352; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 99 (mainitaan muuan Turun katedraalikoulun teini Henricus Thomæ); K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet IV (1900) s. 156 (18.9.1661); C. M. Schybergson (utg.), Per Brahes brevväxling rörande Åbo akademi I. Per Brahes brev. SSLS 164 (1922) s. 77–78 #83 (4.10.1661); C. M. Schybergson (utg.), Per Brahes brevväxling rörande Åbo akademi II. Brev till Per Brahe. 1: 1639–1662. SSLS 230 (1932) s. 190 #147 (19.9.1661), 191–194 #148 (17.10.1661, hans föräldrar ... fattigt finskt Borgerfolk här i Stadhen, ... hans ålder ... wid sina 22 åhr), 199–200 #151 (5.12.1661), 206–207 #156 (2.1662), 209–211 #158 (27.3.1662). — E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 183; Suomen kansallisbiografia 2 (2003) s. 613.

Päivitetty 24.11.2010.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Eolenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=1284>. Luettu 1.6.2020.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Eolenius, Henr. Thomæ. p. 60 || Skolgången i Åbo, der hans föräldrar lefde ännu 1661. Stipendiat 1660, 1661. Sistsagda år 22.6 af en student (Joh. Pythius) angifven för magiska konster, hvarpå i k:m följde en lika löjlig som vidlyftig ransakning, slutande dermed att Eolenius, synnerligast på bisk. Terseri yrkande, dömdes att mista lifvet enligt Moses lag. Domen publicerades 11.12 och skall äfven gillats af hofrätten, men upphäfdes genom en sträng skrifvelse från P. Brahe. Eolenius restituerades in integrum. En. prot. 21.2.1670 gift, 27.4 exkluderad, 6.6.1673 vitne. Borgare i Åbo?

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 77.

Tallenna tiedot muistiin