Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

1658/59 Erik Tornaeus Ericus Johannis, Ostrobotniensis 1293. * noin 1639. Vht: Alatornion kirkkoherra, FM Johan Tornaeus (Johannes Jonæ, yo Uppsalassa 16.2.1625, † 1681) ja Anna Andersdotter. Härnösandin triviaalikoulun oppilas 1654. Härnösandin lukion oppilas 1655/56 – 1657. Ylioppilas Turussa 1658/59 [Tornæus] Ericus Johannis Ostrob _ 60. † (?) 1671.

Lanko: Alatornion kirkkoherra Henrik Tornaeus, myöh. Tornström 1434 (yo 1660/61, † 1682).

Opettaja 1664: Johan Julinus 1706.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 197a; KA valtakunnanregistratuura 27.1.1640 f. 137 (Collation för M. Johan Jonæ Tornæo, att wara Kyrkieheerde i Nedertörne Stadh och Sochn), 6.5.1647 f. 134 (Öpet bref för en laptolck Henrich Jöransson opå 1/4 hemman i Öfre tornö Sochn och Niemis by ... i anseende af den trogne hielp och bijståndh han vthi det Lapske Manualis förtolckande giordt och bewijst hafwer), 14.5.1647 f. 152 (Öpet bref för Kyrkioherden i Tornö M:r Johan Tornæus, der vtinnan honom tilståndh gifwes, att måga niuta och bruka den Laxpata etc.), 6.9.1648 f. 580 (Till Riks och Cammar-Rådh för M:r Johan Tornæus att bekomma 300 D:r Silfwermynt), 25.10.1651 f. 281 (Remissorial till Hoffrätt om M. Johans Tornæi och dee Biörkööboers fiskie wattns träta), 25.10.1651 f. 282 (Till M. Tornæum Past. i Torneo att taga medh sigh och fördele dett Lappische manual af trycket vthgånget emellan Folcket där i Lappland), 10.12.1674 f. 429 (För Pastore i Tornä Mag. Johanne Tornæo i sin och sin hustrus lijfztijdh at åhrl. få nitua 12 T:r Spanmåhl), 15.11.1680 f. 634 (Öpet bref för Mag. Johan Tornæo på tijonde Lax Rättigheet och Wederlagz Spanmåhl), 15.11.1680 f. 635 (Öpet bref för Mag. Johan Tornæo på twenne små hemman under Lijfztijdz rättigheet); KA mf. ES 2078 (ss 2) Mustasaaren käräjät 1.–5.2.1669 s. 23 (Effter Kyrkioherdens i Tårne H:r M:r Johans skrifftelig anhållande af Dato den 18 Januarij åhr Innewarande, förehades Matz Henderssons Winturens hustro ifrån Kemj, Barbro Hans d:r, och noga Inquirerades om een Sölfskåål hennes Man ifrån be:te Kyrkioherde skall Stulit haffwa). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 80 (XIX); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 187–188; Härnösands gymnasiematrikel 1650–1800 (utg. G. Bucht, 1926) s. 5; G. Tilander, Nyköpingsstudenten Johannes Julinus dagböcker 1659–64 och hans bedrifter i Uppsala, Åbo och Strängnäs (1968) s. 118 (7.9.1664), 142. — H. J. Boström, Alatornion ja Tornion kaupungin paimenmuisto Ruotsin vallan aikana. SSV 12 (1928) s. 43.

Päivitetty 16.8.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Erik Tornaeus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=1293>. Luettu 21.4.2021.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Tornæus, Ericus Johannis Ostrob. p. 60 || Son af den äfven i Orienten beresta kh Joh. Jonæ Tornæus i Torneå († 1671)? Nämd i prot. 9.11.1659. Hans bror p. 64.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 80.

Tallenna tiedot muistiin