Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

1658/59 Arvid Wellerus Arvidus Zachariæ, Borealis 1300. Vht: Seilin hospitaalinsaarnaaja Nauvossa, vuodesta 1660 Rauman kirkkoherra Zachris Wellerus (Zacharias Martini, † 1666) ja Brita Mattsdotter. Ylioppilas Turussa 1658/59 [Wellerus] Arvidus [Zachariæ _ 60]. Nimi on kopioitu Albumista v. 1693 Boreaalisen osakunnan matrikkeliin [1658/59] Arvidus [Zachariæ Wellerus.]. — Turun ja Porin läänin ratsuväkirykmentin (Carl von Ahrensdorffin, sittemmin B. O. Liewenin rykm.) saarnaaja 1667, vt. rykmentinpastori 1676, vakinainen 1677. † hukkui Bornholmin luona 6.12.1678.

Pso: 1668 Anna Jöransdotter Pungila tämän 2. avioliitossa († 1692).

Veli: Urjalan kappalainen Henrik Wellerus 869 (yo 1652, † 1663).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 208b; HYK ms., Bor. osak. matr. #96; Sveriges krigsarkiv, Militiekontorets avlöningslistor 1679 f. 32v (KA mf. WA 2062); KA mf. ES 1924 (mm 11) Lapin käräjät 26.–27.3.1674 f. 20 (Regementz Predikanten under Öfwerstens Wälb:ne H:r Berendt Otto Liefwes Regm:te och Rydtmästares Wälb: Berendt Reehbienes sampt Wälb: Bogislaus von der Pahlens Compagnier, Wördige och Wällärdhe H:r Arvidus Zachariæ Wellerus framkom och flijteligen begärte Rädtens och Nämbdens Attest och bekännellsse öf:r Michels Hemman i Ylikaire by, som Erich Eskellsson nu åboor, och honom wed sidsta Kongl: Commission uthi Åbo 1673 på hans fordhel assigneradt blef), Laitilan käräjät 11.–12.1.1675 f. 11v, Laitilan käräjät 16.–17.12.1675 f. 39, Kokemäen käräjät 3.–5.2.1675 f. 22v, Lapin käräjät 13.–14.1.1675 f. 5; KA mf. ES 1925 (mm 12) Laitilan käräjät 25.–27.6.1681 f. 39 (Capellanens under Baron och Öfwerstens H:r Bernhard Otto von Lijfwens Regemente Sahl: H:r Arvidi Walleri efterlefwerska Hustru Anna Jörensdotter lätt nu genom dess Laga Fullmächtige anhålla hoos Häradzrätten Laga Attestatum om Warhakyla Johan Thomassons ifrån Lethala S:n oförmögenheet); KA mf. ES 1925 (mm 13) Lapin käräjät 7.–8.7.1682 f. 28; KA mf. ES 1395 (r 3c) Rauman RO 28.2.1681 (S:r Henrich Pungman på sin Moders hustru Anna Pungilas wägnar förekåm, begiärandes det af Rätten twänne män måtte skickas till Sahl: H:r Arved Welleri Moder hustru Brijta Mattzdåtter, och tillseija henne om hon någåt effter sin Son ifrån Pungila Erfwa wille, och således förmehnar sigh någåt hafwa att prætendera det hon där medh wille foortfahra i tijdh at det kunde blifwa klart, dem emellan emedan bägge ärå i Lifwet), Rauman RO 28.1.1682 (Hendrich Sigfredson Pungman framsteegh och begiärte af Rätten, att dhe Ährlige Rådmän Lars Marcusson och Madtz Jörensson, wille bekänna, huru och på hwad sätt hans Moder hustro Anna Pungilan blef förlijkt, medh sin Sahl: Mans her Arvidi Welleri moder, dygdesamma Matrona hust: Brijta Madtzdott:r om Arff effter Sal: her Arved, hwar til dee swarade, at her Arvidi Moder uthi ett för alt medh handräckning war benögd med 100 D: K:m:t 5 Tun:r Spanmåhl och 10 all:r kläde), Rauman RO 3.4.1682, Rauman RO 22.4.1682, Rauman RO 12.12.1685 (Handelssman S:r Johan Gebhardt (katso 4848) ... hans Swär Moder dygdesamme hustro Anna Pungilan); KA mf. ES 1396 (r 3c) Rauman RO 9.2.1689 (Handelssman H:r Hindrich Pungmans ... hustru Sahl: Margeta Eskillsdotter); KA mf. ES 1396 (r 3d) Rauman RO 27.2.1692 (Handelsman Johan Giebhardt ... hans Swärmodher Sahl: h:o Anna Pungilan), Rauman RO 5.7.1693 (Handelsman Wäl:t Johan Gebhardt anhölt annoteras, huruledes han nu omsijder uthi fremmande Mäns närwaro hafwer wänligen och wäl förlijktz med sin Swåger Rådman Wäl:t Henrich Pungman, angående Arff uthi lööst och fast, effter hans Sahl: Swärmodher, dher till Pungman som är Sonen, till helfften är arftagen), Rauman RO 21.7.1694 (Rådman W:t Johan Strandman opwijste Rectoris Scholæ Wällärde H:r Johan Brunnii Attest aff den 16 hujus, innehållandes att Rådmans Sahl: Henrich Pungmans Enkia hustro Catharina Tacku (katso 2229), will afskillia sin Mans Stiufbarns arff), Rauman RO 23.7.1694 (Hennes [Catharina Tacku] Sahl: Mans Stiufdotter Margaretha Simonsdotter ... hennes Syster Annika Simonsdotter ... framsteegh opå dheras wegnar Half brodren Handelsman W:t Michel Simonsson), Rauman RO 16.2.1695 (Handelsman Wäl:t Henrich Bongh opå sin hustros Lisbetha Simonsdotters wegnar ... Handelsmans Matz Classons Tocklenii den 9 Novembr: 1691 uthi sin hustros Maria Simonsdotters närwaro oprättadhe Förlijkningz Skrifft), Rauman RO 13.3.1695 (Rådman Wäl:t Michel Simonsson anhölt dhet Sahl: Henrich Pungmans Enkia hust:o Catharina Tacku, som ännu een deel uthaff hans arff skall innehafwa, måtte framthee dhe Instrumenter, som uthi hans omyndige Åhr, dher öfwer skohla wara oprättadhe), Rauman RO 2.9.1695 (ett stoort förgylt Sölf bältte, katso 2474). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 80 (XIX); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. (95). — A. Lähteenoja, Rauman kaupungin historia II [1600–1721] (1932) s. 264.

Päivitetty 31.12.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Arvid Wellerus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=1300>. Luettu 21.3.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Wellerus, Arvidus Zachariæ. p. 60 || Bor. 96. – Hans bror p. 47.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 80.

Tallenna tiedot muistiin