Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

kl. 1659 Matias Rungius Matthias Henrici, Satacundensis 1312. * noin 1640. Vht: Loimaan Onkijoen Ryngän ratsutilallinen, kestikievarinpitäjä Henrik Sigfridsson ja Beata Bengtsdotter. Ylioppilas Turussa kl. 1659 [Rungius] Matth. Henrici _ 60. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1658/59] Matthias Rungius. | Sacell. in Lomijoki deinde Pastor Ibidem Vigilantissimus. | obiit ætatis suæ Septuagesimo quinto A:o 1715. Tres Filii ejus sequuntur Albo huic inscripti, jam etiam denati. — Loimaan pitäjänapulainen 1662, kappalainen 1675, kirkkoherra 1693. Saarnaaja pappeinkokouksessa Turussa 1696. † venäläisten pahoinpitelemänä 1715.

Pso: 1662 Anna Johansdotter Walstenius tämän 2. avioliitossa († 1706).

Pson edell. aviomies: Loimaan kappalainen Johan Brunlöf 503 (yo 1645/46, † 1661).

Setä: ent. apulaispappi Matts Rungius 451 (yo 1644/45, † ~1690).

Veli: sotilaspappi Mikael Rungius 2066 (yo 1670, † 1697).

Poika: Loimaan kappalainen Henrik Rungius 2902 (yo 1681, † 1720).

Poika: Narvan superintendentti, FM ja TT Johan Rungius 2903 (yo 1681, † 1704).

Poika: Loimaan kirkkoherra Jakob Rungius 2904 (yo 1681, † 1723).

Lanko: Loimaan kirkkoherra Per Wallenius, myöh. Walstenius 146 (yo 1640/41, † 1675).

Vävy: Loimaan pitäjänapulainen Anders Gummerus 3703 (yo 1690, † 1716).

Vävy(?): Säkylän kirkkoherra Henrik Laihiander 4669 (yo 1702, † 1753).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 165a; HYK ms., Satak. osak. matr. I #102; KA valtakunnanregistratuura 17.5.1693 f. 265 (Fullmacht för Mathia Rungio att wara Kyrkioherde i Loiemi Jocki); SSHY (TMA Ulvila:2a) Loimaan käräjät 7.–9.8.1666 f. 59 (Coadjutor H:r Matthias Henrici Rungius), 60; KA mf. ES 1925 (mm 12) Loimaan käräjät 22.–24.3.1681 s. 105, 125 (Cappellanen wällärde H:r Mathias Henrici Rungius förekom nu och gar Rätten tillkänna, huru att han medh sin broder Christer Henrichsson, har å nyo ingått een förlijkningh, om Arfwet efter dheras framlidne Fadher Henrich Sigfredsson), 127, 138, Loimaan käräjät 28.–31.5.1681 s. 181, Loimaan käräjät 23.–26.9.1681 s. 510; KA mf. ES 1926 (mm 13) Loimaan käräjät 25.–28.8.1682 f. 169v, Loimaan käräjät 13.–16.10.1684 f. 646v; KA mf. OS 490 (Ala-Satakunta II KOa 1b) Loimaan käräjät 23.–27.2.1686 f. 274; KA mf. ES 1926 (mm 14) Loimaan käräjät 17.–19.10.1687 s. 349 (Alastaro, katso 2613); KA mf. ES 1927 (mm 16) Loimaan käräjät 14.–16.5.1688 s. 250; KA mf. ES 1927 (mm 18) Loimaan käräjät 15.–18.2.1689 s. 92; KA mf. ES 1928 (mm 21) Loimaan käräjät 7.–10.3.1691 s. 122 (Denne Sochns Cappellan Wördige och wällärde H:r Matthias Rungius anhölt Rätten wille undersökia om hans hemmans Ryngä kallad, som han rustar före, Lägenheeter och wilckor), Loimaan käräjät 24.–26.9.1691 s. 407 (Cappellanen Wördige och Wällärde H:r Matthias Rungius, leet igenom sin Son Coadjutoren Wällärde H:r Henrich Rungium, anmähla); KA mf. ES 1967 (nn 10) Loimaan käräjät 3.–6.2.1693 f. 3 (Christer Hendersson ifrån Koskis kom nu för Rätta och tilltalte sin äldre Broder Cappellanen Wyrdige H:r Mathias Rungius Om Mödernes Arf, efter sin Moder Sahl: hustru Beata Bengtzdotter, som sidstledne Sommar döder ähr, hans Broder H:r Mathias Opwijste här emot medh Arfskiftes längden, af d: 20 Julij 1669 det giälden efter deras Fader Hendrich Sigfredzson stigit öfwer Inventarij Summan till 109 D:r 22 ö: 12: swårt S:m:t och sålunda där intet warit at ärfwa, sedan inlade han en Häradzdom, af d: 3, 4 och 5 Januarij 1670 hwilcken Confirmerar den Förordning som Modren Beata giordt, j det hon updragit honom så hemmanet som all annan Ägendom att niuta och behålla ... dhe ringa som efter Modrens dödh lämbnades utj H:r Michels förwar); KA mf. ES 1969 (nn 12) Loimaan käräjät 29.–30.5.1695 f. 209v (Kyrckioheerden Wyrdige H:r Mathias Rungius opwiste högwyrdige H:r Biskopens acta Visitationis, af d: 6 Martij innewarande Åhr, der utinnan den förargelse Hendrich Markuson ifrån Koionpärä utj Kyrckian giordt, antecknat blifwer, nembl:n Kåska minä eij Kirkås Saan Penkin Sia, Perkälä täsä olkon mänen toisen Kirkon, hwilcken förargelse, som den stoor och groof ähr, begiärte Kyrckioheerden, det Markuson androm till exempel därföre plichta måtte), 217, Loimaan käräjät 26.–29.10.1695 f. 473v; KA mf. ES 1970 (nn 14) Loimaan käräjät 12.6.1697 f. 243 (Kyrkioherden Ehrewördigh H:r Matthias Rungius kärde på sitt Rusthåldz wägnar uthi Ångijoki till dhe Hara boer); KA mf. ES 1966 (nn 8) Loimaan käräjät 7.–8.5.1700 s. 1325 (Coadiutoren Wällärde H:r Andreas Gummerus här om tillsporder, berättade sin Swärfader Kyrckioheerden Ehrewördige H:r Matthias Rungius som Opassligh ähr och eij Sielf förmådde komma tillstädes, bedt honom Rätten relatera, att för 20 Åhr sedan då han war medhielpare ...); KA mf. ES 1973 (nn 23) Loimaan käräjät 10.–11.7.1705 f. 171; KA mf. ES 1975 (nn 26) Loimaan käräjät 9.–11.2.1707 s. 345 (Kyrkioheerden Ehrewyrdige H:r Michael Brunlöf 2067 kärde ... till des Stiuffader Kyrkioheerden Ehrewyrdige H:r Mathias Rungius om Arff å Fäderne och Möderne); KA mf. ES 1976 (nn 27) Loimaan käräjät 23.–24.3.1708 s. 241; KA mf. ES 1977 (nn 29) Loimaan käräjät 25.–26.10.1710 s. 1131 (Ongijokj); KA mf. ES 1371 (p 19) Uudenkaupungin RO 23.4.1710 (Emedan Borgarens Elias Äöhös hustru Maria Philipz dotter nu androgh, dett torde framledne Ryttare Enckians Lijsa Påhls dotters hoos henne stående Lijk, komma här effter att gifwa någon Stans ifrån sigh ... hennes Moder och Slächtingar utj Loimjoki Sochen), Uudenkaupungin RO 27.4.1710 (... hennes moder ochså, hwilken effter den aflednes Broder-Sons Henrich Rungii ifrån Åbo till Borgmästare och Rådh ankombne Skrifwelse af d: 23 Martii nästl: skall wara j Lijfwet, och berättes j Loimjoki tillhålla, intet låtit höra af sigh, oansedt bem:te Henrich Rungius uthlåter sigh wilja här af henne weta låta, och här ifrån jämbwäl om hennes fånfälle, till bem:te Sochn Bref afgått utan Kyrckioherden j Nykyrckie Sochn Ehrewyrdige H:r Michaël Brunlöff 2067, som än denne aflednes Syskone-Barns, Kyrckioherdens j Loimjoki Ehrewyrdige H:r Matthias Rungii Stiuf-Son, medelst dess hijtsände Skrifft af d: 6 ejusdem, pröfwat rådligast, att sedan qwarlåtenskapen inventeradh blefwen, hennes döda kropp ju förr ju heller begrafwes på Kyrckiogården medh minsta Bekåstnadh som skie kan, åtagandes sigh till widare att betala). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 79 (XIX); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 303; M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #102. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 232, 234, 235; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #28D, 1470D, 2564D, 3356D; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #7420; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 181; V. P. Toropainen, Rynkä–Rynkö–Rungius. Genos 83 (2012) s. 10.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 1.12.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Matias Rungius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=1312>. Luettu 14.8.2022.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Rungius, Matth. Henrici. p. 60 || Sat. 102. – Född 1640. Nämd i prot. 23.7.1661. Sockneadjunkt 1662, kpl 1675 och kh 1693 i Loimijoki. Död 1715.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 79.

Tallenna tiedot muistiin