Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

sl. 1640 Eskil Wichtilaeus Æschillus Laurentii, Kangasalensis 135. Vht: Kangasalan Vihtiälän talollinen Lars Jakobsson ja Gertrud Eskilsdotter. Mainitaan ylioppilaana konsistorin pöytäkirjassa 2.12.1640. — Joutui puukkotappeluun tullikirjuri Erik Erikssonin kanssa tiistai-iltana 12.1.1641 ja † saamiinsa vammoihin Turussa 14.1.1641. — Vuonna 1644 professori Martin Stodius nimesi edesmenneen Æschillus Laurentiin kirjoittajaksi tekstille, joka oli saanut kirkkonummelaisen ylioppilas Ericus Michaelisin 399 mielipuoliseksi.

Veljenpoika: Kangasalan kappalainen Henrik Wichtilaeus 661 (yo 1648, † 1680).

Viittauksia: KA valtakunnanregistratuura 18.8.1641 f. 149 (Till Ræsidenten och samptlige Assessores vthi Åboo Hoffrätt angående dett Drop som Tulskrifwaren Erich Erichsson i Åboo hafwer begått på Gertrudh Eskilsdotters sohn Aeschillum Laurentij ... denne breffwijserska Gertrudh Eskels dotter uthi vnderdånighet klageligen föredragit, att en tullskrifware vthi Åboo Erich Erichsson hafwer begått ett dråp vppå hennes Sohn Aeschillum Laurentij såsom och tedt och wijst oss een domb vppå Rådstugun i Åbo affsagdh där vthinnan dråparen blifwer fäldh och dömbd att gifwa lijff för lijff, men ähr sedan effter Eder resolution benådat att bööta fulla manssboth och förlijka målsäganden. Hoon gifwer Oss dör hos klageligen tillkenna, att såsom detta dråp ähr aff öfwermodh skedt, så kan och will hoon sigh till ingen förlijkning förstå, och söker och begärer, att dråparen må effter Rådstugu domben vndfå sitt straff ... Dett ähr fördenskull wår nådige willie att Oss i affskriffter och Copior vthaff ransakningen och actis som dette måhlet angåhr öfwersenden, då wij Oss här öfwer förklara wele, som wij dätt pröfwe, rättwijst och skiäligt wara). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 1 (I); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 18, 22–23, 119 (10.4.1644), 120–122; Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 52–53; A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #1. — V. P. Toropainen, Tietoja 1600-luvun turkulaisten sukulaisuussuhteista. Genos 73 (2002) s. 217 (TKO 9.6.1641, mainitaan sisar Margareta Larsdotter, joka on vienyt Eskilin lainaaman miekan Hämeeseen); V. P. Toropainen, Tietoja 1600-luvun turkulaisten sukulaisuussuhteista. Genos 74 (2003) s. 47 (TKO 22.11.1651. Lähde varmistaa ylioppilaan sukulaisuuden Kangasalan Vihtiälään ja osoittaa vääräksi Jörgensenin (1911) esittämän arvelun uusmaalaisesta syntyperästä).

Päivitetty 11.12.2010.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Eskil Wichtilaeus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=135>. Luettu 28.1.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Aeschillus Laurentii Vichtilæus. – Ihjälslagen 12.1.1641.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 1.

Tallenna tiedot muistiin