Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

sl. 1659 Hans Granberg, myöhemmin Granqvist Johannes Christophori, Ostrobotniensis 1352. Vht: Pohjanmaan jalkaväkirykmentin kapteeni, Lohtajan nimismies Christoffer Hansson Granqvist ja Beata Larsdotter Granberg. Ylioppilas Turussa sl. 1659 Graanberg Joh. Christopori _ 62. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1659] Iohannes Christophori Granberg. — Lohtajan nimismies 1660-luvun lopulta lähtien. Läänitysvouti. † 1692...1694.

Pso: Brita Gustafsdotter Witting (jäi leskeksi).

Eno: Lohtajan kirkkoherra Erik Lochtovius, myöh. Granberg U73 († 1687).

Poika: Lohtajan kirkkoherra Kristoffer Granqvist 2905 (yo 1681, † 1715).

Lanko(?): Lapuan kappalainen Gabriel Gronovius 236 (yo 1641/42, † 1695).

Lanko: Kokkolan kaupunginsihteeri, raatimies Knut Vitting 1152 (yo 1656/57, † 1681).

Vävy: Sotkamon kappalainen Anders Cajanus U359 († 1688).

Vävy: kihlakunnantuomari Johan Ekenbom 2933 (yo 1681, † 1714).

Vävy: Vaasan kappalainen Mikael Fant U427 († 1714).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 74b; HYK ms., Pohj. osak. matr. #146; KA mf. ES 2026 (qq 1) Lohtajan käräjät 17.–20.8.1678 f. 97v (Cronones Lens Man Wel:t Hans Christophersson Granqwist); KA mf. ES 2026 (qq 2) Lohtajan käräjät 26.–28.3.1679 #409; KA mf. ES 2027 (qq 3) Lohtajan käräjät 30.–31.8.1680 s. 140 (Länsman Hans Granqwist androgh Rätten Huru Carl Jacobsson i Yhliwirte Låtit wth gå eet tahl som wore Hans Swerfader Anders Tåkoi een Troll Karl, Hwilken Konst Han i Lapplandh skall Lärdt); KA mf. ES 2029 (rr 8) Lohtajan käräjät 12.8.1653 f. 121v (katso U73); KA mf. ES 2030 (rr 10) Kalajoen käräjät 31.7.1658 f. 444v (Förreträdde för detta Capiteinen, och nu warandhe Ländzman uthi Lochto Sochn, Christopher Hansson, klageligen Sigh beswärandes, huru såssom han fast ägarna förnimmer sigh aff Reisijerffwj boerne wara anklagadt, som Skulle han betunga dhem medh Nya pålagor, uthom den wanlige Ländzmans Räntan, dom dhe för detta till honom haffwa warit wane att uthgiöra); KA mf. ES 2031 (rr 11) Lohtajan käräjät 16.5.1662 f. 195; KA mf. ES 2032 (rr 12) Lohtajan käräjät 26.–27.7.1670 f. 468v (Lensman Hans Granquist), Lohtajan käräjät 14.–15.2.1671 f. 533, 542; KA mf. ES 2032 (rr 13) Lohtajan käräjät 2.–5.2.1672 f. 67v (Ombodzman S:r Hans Granqwist let nu första gångon upbiuda wederböranderne till lösn Lars Erikson Turilas hemman i Himango om 1/4 Skatt för hans utlagors restantier), 70 (Kyrkioherden Ehrewyrdige och wehl:de h:r Ericus Laurentij Granbergh U73 tillijka med Lensman S:r Hans Christopherson Granqwist förekomo och optächte Rätten huruledes dhe sig begge till Lägenhet, med hwar andra ingåt Enges byte, Som följande dem emellan uprättade Instrument och bytes bref, det af sigh wijsar. Underteknade bekänne och här med tilstå det wij utaf frije wilja hafwom för Lägenhet Skull bytt Enges Landh med hwar annan, I så måtto at Jag Ericus Laurentij, hafwer undan Erikilä Tårp gifwit til Hans Christopherson at för blifwa under Juckula hemman uthi Kyläpeldo Fyra Skrind landh Engh ...); KA mf. ES 2033 (rr 13) Lohtajan käräjät 23.–24.1.1673 f. 375v (Lendzman Hans Granquist), Lohtajan käräjät uthi Juckulla Lensmans Gårdh 21.–23.2.1674 f. 687v (Befallningzman Wäl:t Hans Granqwist), 692 (Lensman Wählförståndig Hans Christophersson Granqwist framstegh för Rätta, gifwandes tillkänna huruledhes han och hans Sahl: Fader nu ehn godh tijdh förestådt Lensmans kallet här i Låchto så wähl såm Tingzhållet; Hwar wed han nu widare sadhe sigh icke förmå uthärda för dhe många beswär han icke allenast under Tingztijderne uthan och dess emellan är underkastat emoth ringa Löhn, helst nu sedhan hans Kongl: Maij:t hafwer allernådigest tächts giöra een förendringh medh dhe 4 Cappar för Tingz Gästningen, och i det stället 2 öre Sölf:r m:t af hwar röök till hwart Tingh förordna, som Granqwisten sadhe Wälborne H:r Landzhöfdingen här nästleden Januarij pålyst och förbudit Allmogen något deröfwer gifwa; Hwarföre Granqwisten nu begärte Dimission ifrån samma Lensmans Tienst och Tingzhåll och at det till ett annat ställe måtte Transporteras ...), 693, Lohtajan käräjät 22.–23.7.1674 f. 780v (Befal: Hans Granquist); KA mf. ES 2033 (rr 14) Lohtajan käräjät 1.–4.10.1675 f. 268 (H:s Excell:ns Sahl: Rijkz Rådetz och Feldt Marskalckens Höghwälborne H:r Gustaff Horns Befahlnings Man öfwer dess Frälsse bönder i Lochtå Sochn Wel:t Hans Graanqwist); KA mf. ES 2035 (rr 18) Lohtajan käräjät 17.–19.8.1681 s. 906 (Såsom Lendzman her i Sochnen Hans Christopherson lijkmätigt lagen tilltalter blef, At icke Trållkarlen Anders Tåkåj icke bettre fengzlader warit, än det han i en Allmen stuga sutit, der en och ander hoos honom fick gå både uth och in, att taala och blåsa honom något uthi öronen), 906 (Lendzman Hans Christopherson föredrogh Retten, huru honom wore ifrån hans skuta liggiande i Kuifwa hampn, afhendt och bortstulit någre tegel och band); KA mf. ES 2035 (rr 20) Lohtajan käräjät 9.–10.10.1683 s. 457 (Cronans Lentzman wel:t Hans Christopherson Graanqwist), 462 (herskapz Befallningzmans Welbet:de Hans Christopherson Graanqwistz attest); KA mf. ES 2036 (rr 24) Lohtajan käräjät 14.9.1687 s. 513 (Wählbettrodde Befallningzman Hans Christophersson Graanqwist), 516 (Cronones Lentzman wähl:t Hans Christophersson å Helga Hafwela Crono Jordz wegnar såm wehllärde H:r Göstaf Granberg U339 på Frijheet optagit effter 40 åhrs ödhe liggiande); KA mf. ES 2037 (rr 27) Lohtajan käräjät 7.–8.1.1690 s. 21 (Welb:de Befal:n Hans Graanqwist beklagade sigh wara underrettadh af Heredzskrifw: Erich Munselius dedh hans hemman Juckula wore förder och inskrefwen i Jordeboken för Crono Jordh, der Lickwäll dedh ähr hans Rätta börde hemman och Skatte Jordh som hehla Nembden och tingzlaget fullkomligen Contesterade och Intygade att sådant wara skeet af förre heredzskrifwarens Missförståndh och förseende, begiärandes ty sigh och sine Effterkommande till seckerheet denne Rettz attest i denne saak som honom ej kunde i detta måhl förwegras), Lohtajan käräjät 13.9.1690 s. 205 (Sahl: H:r Andræ Cajani Enckia dygdesamme hustru Brita Granquist ... Befal:n Granqwist å sin dotters wegnar), 208 (Befalningzman Welb:de Hans Graanquist proponerade för Rätta huru såssom een af hans bäste hästar är funnen i Sahl: Pastoris Granbergz Engh under Erickala hemman störtan, till hwilcketz orsack han Eruckilä drengiar och legofålck hade suspect); KA mf. ES 2037 (rr 28) Lohtajan käräjät 16.–17.1.1691 s. 26 (Hans Christophersson Graanqwist, Aflade nu wedh påstående Tingh dess Lensmans Eedh öfwer Låchto Sochn, hwilcken Eedh Häredzhöfdingen för honom stafwade. Thomas Erichsson Mertzius Aflade jemwähl dess Sochneskrifware Eedh öfwer Låchto Sochn); KA mf. ES 2038 (rr 28) Lohtajan käräjät 21.–22.8.1691 s. 200 (Wälb:de Befal: och Lendzman Hans Christoffersson, katso 1252); KA mf. ES 2038 (rr 29) Lohtajan käräjät 22.9.1692 s. 197 (Bef: Man wäl:t Hans Christoffersson Graanqvist proponerade för Rätta, huru såsom han Hasela Ödes hemman på frijheet optagit, och som Engierne wore der undan distraherade), Kruunupyyn käräjät 30.9.–1.10.1692 s. 232 (Notarien wed Lagmans Rätten wälbet:de Johan Ekenbohm, företrädde å sin Swär Faders Bef: Mans wälbet:de Hans Graanqwistz wegnar som ähr arfftagande effter Sahl: Probsten i Cronoby H:r Jacob Brenner (katso 1537), och proponerade för Rätta huruledes Sahl: Probstens arfwingar af medlersta kullen Tree gångor warit citerade, men eij sig instält, honom til Swars); KA mf. ES 2039 (rr 32) Lohtajan käräjät 26.–27.2.1695 s. 262 (Företrädde Cappellanen wyrdige och wällärde H:r Christopher Graanqvist, medh berättellsse, huruledes des Sahl: Fader fordom Befallningzman Hans Christopherson i dess lijfz tijdh af Öde optagit Hasala Cronohemman utj Karhiby belägit om ½ Mantalls Skatt, hwilket Mattz Bertillsson tillförende åbodt); KA mf. ES 2039 (rr 33) Lohtajan käräjät 7.–8.9.1696 s. 251 (Uppå Häradz Skrifwarens wähl:t Erich Munselij (katso 376) förfrågan intygade Nembden och närwarande tingzlagh: Att den tijden hans Swärfader Befall:n Sahl: Hans Graanqvist hade Opbörden af Cronoböndren här i Sochnen, haar han aldrig tagit Spill Cappor af Ord:e Räntan och Giärde Spanmålen, uthan allenast af tijonden så länge han der wedh Continuerat nembl:n ifrån 1685 till och medh 1689, hwilket honom häradz Skrifwaren samt dhe öfrige Arfwingar uthj deras angelägenheet sålunda effter begiäran till ett laga attestatum meddeles); KA mf. ES 2041 (rr 36) Lohtajan käräjät 22.–23.9.1699 s. 1051 (dygdesamme Matrona hustru Britha Witting), 1061; KA mf. ES 2041 (rr 38) Lohtajan käräjät 14.–15.1.1701 s. 53; KA mf. ES 2044 (rr 42) Lohtajan käräjät 20.–22.9.1705 s. 770 (Regementzskrifwaren wällb:de Erich Munselius, som Insinuerade den skrifftelige Afhandling som 1703 el: 11 aprilis med sine Medarfwingar Borgmestaren högwähl:t Johan Ekenbohm 2933, Sacellanen H:r Christoffer Graanqwist 2905 och H:r Michael Fant U427 ingådt, dessmedelst dhe emoot den lössn dhe wed Afwittringen sin emellan öfwereens kommit, Transportera på Regementzskrifwaren dess hustru och Barn Juckola 1 M:lls Bördehemman med alle dess Ägor och lägenheeter, jämpte heela Såg- och halfwa Miöhlqwarnen i Sallmi, så och hollma med Laxfiskie, anhöllt i föllie der af, att han som ber:de hemman trenne gångor lagl:n sig till större säkerheet låtit Opbiuda ... det Rätten wille honom å berörde hemman, laga Fasta och Skiötning meddehla). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 82 (XX); A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #146. — Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #5260.

Päivitetty 13.1.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Hans Granqvist. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=1352>. Luettu 5.6.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Graanberg, Joh. Christophori. p. 62 || Ob. 146: Granberg, 1659.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 82.

Tallenna tiedot muistiin