Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

1659/60 Johan Balckholm Johannes Caroli, Ostrobotniensis 1355. Vht: Balckholmin torpassa asunut Iin Haukiputaan kappalainen Karl Kranck (Carolus Henrici, yo Uppsalassa 8.1628, † 1668) ja Brita Tyrisdotter. Ylioppilas Uppsalassa 25.10.1655 Johannis Caroli Barcholm O-Bothniensis. Ylioppilas Turussa 1659/60 Balckholm Joh. Caroli _ 62. — Iin Haukiputaan kappalainen 1664. † Haukiputaalla 1678.

Pso: Margeta Josefsdotter (elossa 1680).

Setä(?): Pyhäjoen kirkkoherra, FM Claes Ahlholm 301 (yo 1642/43, † 1674).

Veli: Iin pitäjänapulainen Per Nessenius U433 († 1699).

Lanko: Pudasjärven kappalainen Anders Palmannus U274 († 1677).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 16b; KA mf. ES 2028 (rr 5) Iin käräjät 20.1.1642 f. 92v (Israel Olssons Uthschickader Mickell Matzsson Inlade een Lengd där medh han fordrade aff Caplan H:r Carl 18 D:r Folk Png:r som schulde wara af honom Upborne dhet sinnet han war Sochneskrifuare. Dns: Carolus bewijsar medh Nämbdens wittne at han aldrigh hade hafft någon Upbördh händer emillan, därföre görs H:r Carl frij, och Israels eller hans fulmächtige sökie sigh opbördzman och sina Pening:r huar han kan och gitter), 94v (Dhesse effter:e aff Nämbden schola wara wällärde her Carl behielpeliga att Inrymma Uthi fischestelle paturum och rösieställen), Iin käräjät 18.–19.7.1642 f. 128 (Effter som her Carll sacellanus i Haukiputa effter dhes åhörares samtyckie och Hendrich Höyhtias Ib:m hafuer byytt sitt hemman Prästebordet till legenheett och närmare Kyrkian som Ähr Höyties hemman åm 1/4 Mantall huilkett H: Carll emoottager och honom igen gifuer sitt hemman på Andra sijdan Åm Åhn om 1/2 Mantall medh Condition och förordh att huardera behåller och skattar effter sitt förrige skatt så häreffter som här före, emedan Åckren nästan lika myckit på bådhe hemman finnes, men Engiarne widerkommes huardera sijna som dhe tillförendhe brukatt och hefdat hafua), Iin käräjät 2.3.1643 f. 210v (Her Carll Caplaan kärde till Knuth Jacobsson i Nårr Iiå det han hafuer sigh till godhå fikit och fahrit Salmenkari fiskiestelle Undan Leistås ödhes hemman såm her Carll lageligen Uptagit hafuer och så ähr Confirmerat af Wällb: Landzhöfdingen medh all des äghår. Knuth Jacobsson swarade sigh hafft låff der till af Leistås Sån huilken nu i Såldaat tiensth ähr, Så emedhan hemmanet war Crono Jordh och derföre rådde Såldaten uthet der på låff gifua, dy afsades att fiskestellet Wederkännes Under boostellett igen Och Knuth Uthan saak effter såm han bewijste sigh hafft låff), Iin käräjät 17.7.1643 f. 218 (Saligh her Erickz [Iin kirkkoherra Ericus Georgii Montanus, † 1640] Enckia genom des fullmechtige her Carll beswerade at hennes Sal: man hafuer Uptagitt ödhes hemman Under 3/4 deells mantall af Blusila hemman ...), Iin käräjät 15.7.1644 f. 312 (Her Carll Caplan kärde till Erich Jönsson i Kälkä åm Majanijttu engh huilken skulle wara Undan Kouriss hemman det her Carll af ödhe Uptagitt hafuer, wiliandes för dy der Under Wedherkännass); KA mf. ES 2029 (rr 7) Iin käräjät 2.4.1650 f. 37 (Företrädde för Rätten Wällärde D:nus Carolus Henrici Sacellan i Haukipudas Cappelgieldh beswärligen rätten tillkänna giffwandes huruledes sosom han är uthi stoor armoodh och fatigdom råkat, förmedelst dhen swaga och ringa lägenheten han är stadd:r uthi dågh esom åfftast aff dhe vägh farande besökias emedan han sosom een Nyboo haart widh Landz wägen boor och inga andra gästgiffware ell:r förmögna bönd:r der när finnass som kunna om Herberget tilljtas Hwarföre h:r Carll sinnat uthi underdånighet till att sollicitera Höga öf:rheten om någon hielp ell:r undsätningh på dhet han någor lunda kundhe uppehålla och föda sigh medh des hustru och barn, dem han förebär aff dhen deell ell:r Capplans ränta kunna icke försörja som han aff Sochnen ell:r dhen fattiga almogen under samma Cappellet liggia bekåmmer effter som Tolften medh Landzens betiente Sochnemän medh honom vitnar och sannar Altså begiärandes aff Häredz Rätten der å een Attestation hwilken honom icke sönias kunde uthan efft:r deras bekännelse och sacksens beskaffenheett meddelas), Iin käräjät 18.–19.7.1651 f. 297v (Då iblandh altt annatt tå Förhandlades, ransakades och om Ödhe och obesitne hemman af huilcka befans Sigfredh Jämsas i Kurckilaby Hemman om 1/3 M:ll skat det i 7 Åhr ödhe leegat haf:r och nu begäres af Wäll:dh H:r Carll Henrici att wptagas); KA mf. ES 2029 (rr 8) Iin käräjät 9.–10.2.1653 f. 14 (Tedde sig för Häradz Rätten her Carl Hinrici Sacellan her uthi Jiå församblingh och kärade till Jacob Hinderson Huru i Kimingi, dett han innehafuer och hefdar ett litett engestycke Pirttipudas, Pihlaian ierfuenpää undan dett Ödhes hemman som her Carl på Frijheet uptagit hafuer), Iin käräjät 17.–18.7.1654 f. 246v (Tedde sig för Rätta å satte Tingh hederligh och wällärde her Carll Henrici, och begiärdte att Rätten wille honom wedh effterskrefne Engiar medh häradz skiötningh stadhfästa och Confirmera); KA mf. ES 2031 (rr 11) Iin käräjät 12.–13.2.1661 f. 18 (Dee 250 Foghell som H: Carll på Sochnens wegna försträcht haf:r skall dhe nu till H:r Carll Krancovium betahla), Iin käräjät 6.–7.2.1663 f. 225 (Bengdt Säwelainens arfwingar Uppwijste et Inventarium allreda 1635 Formeradt och af H:r Carolo Krankovio Underskrifwedt), 226v (H:r Carll Krank), Iin käräjät 12.–13.2.1664 f. 417v (D:nus Carolus Krankovius Capplanen wedh Haukipudas Cappell), Iin käräjät 9.–10.1.1665 f. 632 (D:ni Caroli Krancovij attest Dat: 1659 den 2 Aprilis); KA mf. ES 2031 (rr 12) Iin käräjät 10.–11.2.1668 f. 128 (ett Underskrifwit quittantz aff Simon Hendersson Dat: den 9 Februarij 1668, verificerat aff Johanne Balkholmio); KA mf. ES 2032 (rr 12) Iin käräjät 8.–10.7.1668 f. 151 (Företrädde Hendrich Fårbus och inlefwererade een rächningh huaruthinnan han fordrar af H: Johans Sahl: fader H:r Carll eller sterbhusedt 77 D:r 11 1/3 öre Sölf:r m:t begerandes att komma till sin betalningh, huar till H:r Johan opå sin Moders wägna swarade), Iin käräjät 25.–27.2.1669 f. 306 (Huadh dhen Uppwuxne twisten anbelangar som Wäl:t Hendrich Fårbus U155, Och H:r Johan Balkholm om någre Rechningar sins emellan hafwa), Iin käräjät 12.–15.7.1669 f. 315v (H:r Johan Balkholm begerte att wptaga Sigfridh Jämsäs wthj Pudass Å 1/3 skatt För 30 åhr Sedan ödelagde hemman); KA mf. ES 2033 (rr 13) Iin käräjät 2.–7.1.1674 f. 512; KA mf. ES 2033 (rr 15) Iin käräjät 12.–14.2.1678 f. 65 (Sahl: H:r Johan Balckholm), 70 (Sahl: H:r Carll Balckholms Enckia i Haukipudas beswäradhe sigh dher öfwer, att hon ännu icke hafwer af Sochnen mechtig blifwit, sin Sahl: Mans restantier, härrörandhe af Cappellans Räntor, opwijsandes Häradz Protocoll af d: 8 Julij 1667), 70v (Sahl: H:r Johan Balckholms Enckia dygdhesamme h: Margetha Josepzdotter kiärdhe till Simon Eskillsson om Jempsilän wainio Engh, seijandhes dhen lydha under dhet 1/3 M:s Ödhes hemman henne för undt ähr at bruka); KA mf. ES 2034 (rr 15) Iin käräjät 3.–5.7.1678 f. 157v; KA mf. ES 2034 (rr 16) Iin käräjät 11.–13.3.1679 f. 101 (hehla Nembden bijföll och intygadhe, att samma träsk [Korpuen Jerfwj] fiskie ställe lydher och i Manna minne lydt hafwer, undher Jempsälä och Haapalachtj Hemman, som H:r Johan Balkholms Enckia och Michell Thomasson Åboo); KA mf. ES 2034 (rr 17) Iin käräjät 16.–18.3.1680 f. 87v (Dygdesamme Hustru Brita Tyris dåtter een ålderstigen Präst Enckia i Haukipudhas förmedelst sin Sahl: Sons H:r Johan Balckholms Enckia Hustru Margreta Joseps dåtter gaf Rätten tillkänna sigh förmedelst Wälborne H:r Landzhöfdingens tillåtelsse af d: 5 Julij 1679 Häfdat och brukat till hööslagh för grääs gäldh Sigfredh Jacobssons ödhes Hemman ad 7/12 Ml:s Skatt, begiärandes nu dhet samma på frijheet få uptaga och at Rätten om dhes beskaffenheet Ransaka wille ... Hustru Brijta nu stälte för sigh i Caution Rådhman i Uhlo S:r Anders Kark); KA mf. ES 2035 (rr 19) Iin käräjät 20.–22.2.1682 s. 348. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 81 (XX); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 19 (XX); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 34 (D. Johannes Balckholm, v. d. m. in Haukipudas); K. G. Leinberg, Bidrag till kännedom om finske studerande vid Upsala universitet. Förhandlingar och Uppsatser 5 (1891) s. 91 (1656); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 138 (9.3.1658, Iin kappalainen Dn Carolus Kanck hakee pojalleen saarnalupaa. Lupa evättiin, koska piispanvirka oli avoinna); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 144; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) s. 242; S-E. Åström, Pohjalaisen osakunnan nimikirja IV (1949) s. 91 (Lisäyksiä ja oikaisuja). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 209 (Johannes Barkholm); J. Kaleva, Kuka oli Haukiputaan kappalaisen Carolus Henrici Kranckin isä? Genos 78 (2007) s. 194.

Päivitetty 27.4.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Balckholm. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=1355>. Luettu 9.6.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Barckholm, Joh. Caroli.. Från Åbo skola.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 19.

Balckholm [läs Barckholm], Joh. Caroli. p. 62 || Student i Upsala 25.10.1655. Kpl i Haukipudas 1664. Död 1678.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 81.

Tallenna tiedot muistiin