Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

1659/60 Gabriel Hinnelius, myöhemmin Hinnel Gabriel Jonæ, Sudermannus 1364. Vht: södermanlandilainen tilanhoitaja Jonas Månsson ja Anna Petersdotter. Ylioppilas Turussa 1659/60 Hinnelius Gabr. Jonæ _ 62. — Käkisalmen kaupunginsihteeri 1663, vt. pormestari 1665–82. Samalla Käkisalmen läänin kruununvouti (1675–78, 1681–82). Inkerin ja Käkisalmen läänin sotatuomari 1684. Nevanlinnan oikeuspormestari 1687. Pakeni sotaa Suomeen 1702 ja edelleen Tukholmaan. † Tukholmassa 19.4.1712.

Pso: Anna Jespersdotter Tvilling († 1710).

Poika: sotatuomari Johan Jesper Hinnel 3382 (yo 1687).

Poika: Solnan kirkkoherra, FM Gabriel Hinnel U525 († 1735).

Poika: majuri Jonas Hinnel U544 († 1714).

Vävy: Nevanlinnan kirkkoherra, FM Erik Albogius 3315 (yo 1686, † 1701).

Vävy: Oulun kirkkoherra, FM Zachris Lithovius 3873 (yo 1692, † 1743).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 88b; KA valtakunnanregistratuura 22.8.1684 f. 518 (Provincial och Militie Auditeurs Fullmacht i Ingermanland för Gabriel Hinnil ... Wij Carl etc. Giörom witterligit att alldenstund Johan Plato hwilken Wij d. 24 Januarij 1683 månde förordna till Provincial och Militie Auditeur öfwer Ingermanland och Kiexholms lähn ähr sedermehra på annat sätt accommoderat worden, och samma beställningh således worden ledigh, Dy hafwe Wij godt funnit, uti dess stelle igen att förordna en annan skickelig och redeligh Man, som Gen. och Gouverneuren Wählborne Jöran Sperling dher till underdånigst recommenderar och föreslår, för detta Befallningzmannen och Borgmest:n i Kexholm, Ehrligh och Förståndig Gabriel Humel för dess försporde capacitet och wählförhållande), 2.11.1687 f. 613 (Provincial Auditeurs Fullmackt uthi Ingermanlandh och Kexholms Lähn, för Petter Goldsteen 2853 ... förmedellst Gabriel Hinnels befordring till Justitiæ Borgmästare Embetet uthi Nyen, dess förrige förträdde Provincial Auditeurs bestellning ähr ledigh), 2.11.1687 f. 616 (Swar till Kongl. Rådet H:r Jöran Sperling, på dess underdånige föreskrifft för Gabriel Himmel ... att blifwa Justitiæ Borgmästare uti Nyen effter frambledne Oloff Stiärnman (katso U549) och för Peter Goldsten att komma till Provincial Auditeurs beställningen igen uthi Hinnells ställe); KA mf. ES 1796 (gg 2) Suistamon käräjät 31.1.–1.2.1678 f. 1025v (Opstegh Cronones Befalningzman wälbe:de Gabriel Hinnel och gaf an Fiscalen Matthiam Alhemium 487 för det han hade beskylt honom medan dhe taaltz wedh, sin tienst icke rätt förwaltat hafwa); KA mf. ES 1808 (hh 3) Kaprion läänin yläosan käräjät 18.–24.2.1686 s. 28v (Arfherren Auditeuren Gabriel Hinnel); KA mf. ES 1792 (ff d) Jaaman läänin käräjät 7.–10.6.1686 f. 71 (Provincial Auditeuren Gabriel Hinnel Contra Ryttmestaren Patrick Ogelwie); KA mf. ES 1792 (ff 1) Jaaman läänin käräjät 26.–29.1.1687 f. 39v, 45v, 64v (Auditeuren Gabriel Hinnel. C[ontra] Ryttmestaren Patrick Ogilvie. Käranden yrckar på sluth uthi saken emellan honom och swaranden, och som han effter tingetz sluth d: 29 Jan: sidstl: i Ragovitz, inlefwererade sin repliqve, ty bleff den samma H:r Ryttmestaren till Communication tillstäldh. Och då swaranden Een lijten stund öf:rsedt den samma, gaff han den tillbaka, och sade sig intet hålla nödigt att swara derpå skrifftel:n, uthan allenast muntel:n willia dupicera, uthlåtandes sig fördenskull på fölliandhe sätt, att anbelangande dett Auditeuren föregif:r det hans sal: Fader wäll hade igenfodrat obligationen, der han den samma förnögdt. R: dess sal: Fader och Auditeurens Swärmoder hafwa warit A:o 1673 in Decembri tillsammans i Worenkina, då han aff henne återfodrat sin obligation, men hon swarat sig haf:a gifwit den samma åth sin mågh Borckhusen (katso 2943) i Nyen till förwahr; och när hans Fader för samma orsaak skull dijt skickat har bem:te Barckhuuss der till neekat), Jaaman läänin käräjät 13.–16.6.1687 f. 72v (Uppå H:r Auditeurens Gabriel Hinnels på des Fru Swärmoders, sahl: vice Lagmannens Jäsper Johanssons Twillingz änckias wägnar, anstälte klaga moth H:r Ryttmästaren Patrich Ogelvie, angående 600 R:D:rs Capital, som fodras effter obligation af d: 24 Junij A:o 1649, med derpå oplupit interesse 1728 R:D:r, sampt refusion för anwänd melioration på Byen Ruchulitz, 289 R:D:r med 567 R:D:r interesse och 28 R:D:rs expenser, gif:r häradz Rätten effter begge parternes ingifne skriffter, och Räckningar fölliande Resolution ...); KA mf. ES 1173 (b 8) Porvoon RO 28.11.1703 (Då inlade Cämner Notarien ifrån Nyenskantz Johan Hinnel oppå sin Faders Justitiæ Borgmest:s dersammastädes Gabriel Hinnels wägnar en protest hwar utinnan han beklagar sigh öfwer det att dess skuta skall wara här i Stadzens hambn neder sunken); KA mf. ES 1174 (b 10) Porvoon RO 22.3.1705. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 82 (XX); G. Tilander, Nyköpingsstudenten Johannes Julinus dagböcker 1659–64 och hans bedrifter i Uppsala, Åbo och Strängnäs (1968) s. 90 (4.10.1659, Julinus lähetti kirjeen erään Gabriel Jonæn sisarelle Nyköpingiin), 92 (23.10.1659), 129. — J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #171G; G. Luther, Hinnel. Ett fynd i Laguska samlingen. Genos 40 (1969) s. 93; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #139 (1712); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1018G, 3407D.

Doria gratulantti

Päivitetty 26.4.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gabriel Hinnel. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=1364>. Luettu 9.8.2022.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Hinnelius, Gabr. Jonæ. p. 62.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 82.

Tallenna tiedot muistiin