Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

1659/60 Erik Collinus Ericus Johannis, Finlandus 1367. Vht: Nummen kappalainen Johan Kolloinen (Johannes Jacobi) ja Margareta Jöransdotter. Ylioppilas Turussa 1659/60 Klivius‹¿› Eric Johannis _ 62. Alimman luokan stipendiaatti kl. 1665 – kl. 1668. — Apulaispappi Lohjalla (coadjutor, 1672). Turun linnansaarnaaja (1680). ‡ Turussa 2.7.1682.

Pso: (jo 1672) Elisabet († 1681).

Veli: Karjaan kirkkoherra Johan Collinus 797 (yo 1650, † 1676).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 105a; KA mf. ES 1882 (ll 5) Lohjan käräjät 21.–22.6.1672 f. 68v (Coadjutor i Lojo Församblingh wördige och Wällärde H:r Ericus Collinus beklagade sigh medh sin granne Jöran Johansson i Sierla, att sombliga af grannarna emothtaga een hoop medh inhyses folck, hwilcka Bysens samfälte ägor uthöda, hugga neder Skogen och bränna till Swedelandh), 68v (Efter Nämbdeman Simon Thomasson i Oinola bekänner dhet Thomass Madtsson i Nummis hafwer lofwat Studioso D:no Michaeli Collino 1 T:a Rogh för dhet han spelade på hans Bröllop, så borde fuller han Thomas sin lofwen opfylla, men emädan H:r Erick Collinus på sin Broders wägnar honom ½ T:a eftergifwer, dy dömes han Thomas Madtsson d:n andra half Tunnan D:no Mich: Collino tillställa och betala), Lohjan käräjät 24.–26.9.1672 f. 88v–90v (Och emädan han [H:r Ryttmästaren Wälb: Carll Rennerfält] sågh att karlen [Ryttare Erich Pärsson, Vesilahdelta kotoisin ollut ratsumies johon Rennerfelt oli osunut vahingonlaukauksella] bleef swagh, hafwer han strax sändt efter Prästen, Coadjutorem här i Lojo Försambling wällärde H:r Ericum Collinum, och begiärade att han afhöres motte, emädan honom den Sahl: Mans yttersta bekännelsse bäst kunnigh är. Framkallades fördenskull H:r Ericus Collinus, hwilken ... bleef kalladh till Ungila, att medh deela honom som skutin bleef Sacramentet, samma dagh som denna olycka hände ...hwar till han [Erich Pärsson] på finska swarat hade; Jumala Ahrmatakon, tämä on minällä kyll yx cowa pästi, sillä ättä minä sen ittäcin näen, että cuolema minun edeseni seiso, wan cuitengin minun Sielun autuden pälä, en minä tätä muix, cuin tapaturmasex menox, sekä Ryttmästarin että minun puolestani sanoa taidan, sillä eij meillä meiden wällilem yhtän paha sana ollut on; i.e. Gudh nåde migh, dhetta är migh swårdt nogh, ty iag seer dhet och siälf att migh intet annat än döden föreståår, doch lijkwähl kan iagh dhetta wedh min Siähls Sahligheet icke för annat så på Ryttmästarens som min sijdha holla ähn för een oförmodeligh wåda,emädan oss emellan icke ett Ondt Ordh warit hafwer; Opå denne sin bekännelsse hade han begiärat att Herrens höfwördiga Nattwardh honom medh deelas motte, dhet och H:r Erich giort mehr wiste han intet berätta), 94v; KA mf. ES 1882 (ll 6) Lohjan käräjät 17.–18.9.1674 f. 71 (Alldenstundh Matz Jöranssons Hustru Karin Erichzdotter i Järfwenpä hafwer för trij åhr sedan på sin Heders dag tagit till Läns af H:r Erico Collino ett Sölfbälte förgylt á 20 lodh och det låtit förkomma, dy dömmes Matz Jöransson at betala till H:r Erich bem:e bälte), KA mf. ES 1883 (ll 6) Lohjan käräjät 12.–13.1.1675 s. 56 (H:r Erici Collini Drengh Jacob Johansson i Sierla); KA mf. ES 1884 (ll 7) Lohjan ja Siuntion käräjät 4.–6.2.1684 f. 31 (förre Länssman Isak Jöransson, hwilken bekende sigh emoot tagit af H:r Erich Collino Länssmans dömet om hösten. Merkintä tarkoittanee aiemmin samassa jutussa asiamiehenä mainittua Mikael Collinusta). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 83 (XX), 96 (XXIII), 106 (XXV); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 19 (XX); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 454 (16.4.1663, framkom een skräddare Erich Tililä, och krafde gäldh af een stud. Erico Collat ‹luult. tämä›); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 52 (24.5.1665, Ericus Joh. Collinus Finl.), 123, 178, 214, 219, 233, 259, 265, 266, 267, 274, 279, 281, 286, 309; R. Hausen (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1634–1700 (1901) s. 200 (6.2.1681, ‡ slottzpredikantens hustro), 203 (2.7.1682, ‡ slottzpredickanten sahl. herr Erich Collinus); K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet VII (1907) s. 198. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 71; K. G. Leinberg, Bidrag till kännedomen af vårt land V (1890) s. 204 (Erik Lencqvistin tuntema maininta "ernådt som säges befordran til Loimjoki" ei kuulune Collinukselle, vaan aiemmalle linnansaarnaajalle Thomas Henricille); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #878G (1681, Ericus Collinus. Past. Arc. Aboëns.).

Doria gratulantti

Päivitetty 8.2.2009.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Erik Collinus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=1367>. Luettu 11.12.2019.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Klivius, Er. Joh:is... Från Åbo skola. Född i Pargas?

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 19.

Collat[?], Ericus. – Kallad student i prot. 16.4.1663.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 96.

Klivius, Eric. Johannis. p. 62 || En Er. Joh:is Kangasalens. nämd i prot. 18.5.1661.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 83.

Collinus, Ericus Joh:is Finl. – Jfr p. 76. Stipendiat 1665–68. I delo med biskopen 28.11.1666. Mycket skuldsatt, derför hans stipendium och böcker i pant 8.1, 13.4.1668. – En Er. Collinus slottspredikant i Åbo; okändt hvart sedan flyttat; död 1682.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 106.

Tallenna tiedot muistiin