Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

1659/60 Nils Grubb Nicolaus Michaelis, Hammarlandus 1371. Kotoisin Hammarlandista, äiti oli kirkkoherra Andreas Henricin sisar (Leinberg 1907 s. 307). Ylioppilas Turussa 1659/60 Grubb Nic. Michaelis _ 62. Stipendianomus 22.10.1661. Alimman luokan stipendiaatti sl. 1661 – sl. 1664. Keskimmäisen luokan stipendiaatti kl. 1665. Stipendianomus 19.2.1668. — Kuningatar Kristiinan hovisaarnaaja (Strandberg). Hammarlandin kirkkoherran (enonsa) apulaisena 17 vuotta. Kumlingen kirkkoherra 1686, Hammarlandin 1697. Saarnaaja pappeinkokouksessa Turussa 1694. † Hammarlandissa 1708.

Pso: 1:o Sara Erlandsdotter Törn († 1704); 2:o 1706 Maria Quensel (elossa 1719).

Serkku: ylioppilas Henrik Sundius 1372 (yo 1659/60, † 1666).

Lanko: Anders Törne 2007 (yo 1668/69).

Lanko(?): Lundin yliopiston matematiikan professori, FM Conrad Quensel 3805 (yo 1691/92, † 1732).

Vävy: Kuusiston kappalainen Anders Hedeen 4268 (yo 1697, † 1727).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 76b; HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1641–1712 (22.10.1661, 19.2.1668); KA valtakunnanregistratuura 30.4.1686 f. 183 (Collation för H. Nils Grubb på Kumblinge Pastorat uppå Åland), 13.11.1686 f. 831 (Till Biskoppen i Åbo angående hans intercession för H:r Daniel Mansnero 1297 at komma till Kumblinge Pastorat, hwar på H:r Nils Grubb redan Kongl. Maij:tz Collation ehrhållit), 22.5.1693 f. 284, 22.5.1693 f. 286, 23.5.1693 f. 289, 8.6.1695 f. 281 (Till Cammar Collegium för Pastor i Kumblinge Nils Grubb), 26.2.1697 f. 51 (Fullmackt för Niclas Grubb att wara Kyrkioherde i Hammarland ... medelst Gabriel Sundenij 1804 dödelige frånfälle Hammarlandz Pastorat på Åhland är kommit at blifwa ledigt), 26.2.1697 f. 56 (Kyrkioherde Fullmackt för Isaac Mansnerus 1935 på Kumblinge Pastorat ... medelst Niclas Grubs befordran till Hammarlandz Pastorat, Kumblinge Församling på Åland kommer at blifwa ledig), 12.9.1698 f. 568 (Till Stats Contoiret för Körkioherden på Åhland Nils Grubb), 12.9.1698 f. 569; KA mf. ES 3502, Ahvenanmaan tuomiokunnan perukirjat vol. 100, 1706–1714, f. 271 (7.3.1710, Arfskifte); KA mf. ES 3235 (Åland 8) Hammarlandin ja Eckerön käräjät 19.3.1674 (Alldenstund dhet war offentligen af Predikostolen uthsagt af Wällärde H: Nicolao Grubbe, uthj Poikens Matz Erikzsons Personalijs, dhet han hadhe af een omild händelse för 4 Åhr sedhan fått Hugg och Slagh af sin Styffadher, Båtzmannen Olof Boya, hwareffter han gick lamm och ofärdigh, så länge han lefde), Hammarlandin ja Eckerön käräjät 7.3.1678 (Ehrewyrdige H: Præpositi uthi Hammarland Coadjutor H: Nils Grubb), Sundin ja Saltvikin käräjät 16.2.1680 (Wyrdige och Wällärdhe H: Nils Grubb Coadjutor j Hammarland, lät förmedelst sin Umbudzman begära, at man för Rätten wille opläsa dhen Bekennelsen som Johan Hannsson j Wiwasteby, opå sijn Sotesäng förwekne den 12 Januarij giordt hadhe, om H: Nilses hemman dher uthi Wiwasteby ... Landzgewaldigaren Matz Hysing lät opläsa dhet Köpebreef, som Pastor et Præpositus j Hammarland, Ehrewyrdige H: Andreas Henrici, tillijka medh Wyrdige H: Nicolao Grubb, Coadjutore ib:m hadhe honom gifwit på dheres Skattehemman som Johan Hansson besatt uthi Wiwasteby, och daterat war j Hammarland den 9 Decembris Anno 1679); KA mf. ES 3236 (Åland 9) Kumlingen käräjät 7.2.1688 (Pastor Ehrwyrdige H:r Nils Grubb), Kumlingen käräjät 28.2.1690; KA mf. ES 3237 (Åland 10) Kumlingen ja Brändön käräjät 12.–14.3.1695 (Prästegårdz huusen), Kumlingen käräjät 25.–27.8.1696 (Kyrckioheerden och Mag: högwällärde H:r Nils Grubb föredrog in för Rätta, huru såsom denne Sochnen nu j någre åhrs tijd högst beklagel:n är öf:r gången een stoor misswäxt); KA mf. ES 3238 (Åland 11) Finströmin ja Getan käräjät 7.–9.2.1700; KA mf. ES 3238 (Åland 12) Hammarlandin ja Eckerön käräjät 6.–8.3.1701 f. 23 (Det påstår fuller Ehrewyrdige Kyrckioherden H:r Nils Grubb å sin och des K: Swärmoders hustru Brita Biurmans wägnar att Ländz:n Carl Sparff måtte Lagl: plichta för det som skulle han af berådt Mode icke allenast förbrutit huus och hemfredh d: 30 sidstl: Augusti i Hammarlandz Prästegård och dess huus, utan och jembwähl der wedh öfwerfallit des K: Swärmoder medh förtretlige åthäfwor och Oanständige Ordh), Hammarlandin ja Eckerön käräjät 1.–3.10.1702 f. 276v; KA mf. ES 3239 (Åland 14) Hammarlandin ja Eckerön käräjät 29.–31.1.1707 s. 174 (Kyrkioheerden ehrewyrdige och Wähllärde H:r Nicolaus Grubb kom jämpte des Måg Medhhielparen Wyrdig och Wähllärde H:r Anders Hedeen för Rätta beswärandes sig Öfwer Länsman Carl Sparf, att han dem sidstl: Nyåhrsdagh, då han sitt barn Christna låtit, till huilket Kyrkioheerdens K: hustro och dotter warit fadder, och dem, jempte Kyrkioheerden och Hedeen till Måhltids budit; huar efter dhe sig och såssom wänner infunnit, dem medh skymfelige Ordh angripit); KA mf. ES 3240 (Åland 15) Hammarlandin ja Eckerön käräjät 1.–3.2.1709 s. 114 (Länsman Anders Burman, som efter aflagden Edh intygade det han förledne Sommars, medh Kyrkioherden Sahl: H:r Nils Grubb och Cappelahn H:r Gustaf Hamnodio kommit från Finboo till hustru Kirstin Larsdotter i Eckeröö Krog ...), 118 (Kyrkioherdarne i Saltwijk och Kumblinge Ehrewyrdige och Wähllärde Mag:r Erland och H:r Carl Törn insände en Skrift des medelst dhe andraga att efter dhe torde blifwa uthnämbde till Förmyndare för framledne Kyrkioherdens Sahl: H:r Nicolai Grubbs barn, såssom deras Syster döttrar, dett dhe eij kunna aflåta att wara i tijdh bekymbrade, huru widh samma Sterbhuus, alt ordenteligen richtigt och lagligen nu tillgå; och dy begär att Häradz Rätten wille straxt låta en förmahning afgå till Enkian dygdesamme Matrona Maria Qvensell, det, hon eller ehoo som hälst i någon måtto medh ägendomen eller Pastoraliernes upbärande nu eller i Nådh Åhret, kunna nödwändigt få att beställa), Hammarlandin ja Eckerön käräjät 14.–15.6.1709 s. 276 (Framledne Kyrkioherdens Sahl: Nicolai Grubs Enkia dygdesamme Matrona hust: Maria Qvensel genom des Swärsson H:r Anders Heden, beswärade sigh öfwer Torp boer på Eckerön), 305 (dett Morgongåfwo bref som Sahl: Kyrkioherden henne skrifteligen meddelt, således lydande: Underteknadh will här medh skrifteligen bekräfta, den uthfästelse som Jag straxt efter min bröllop dag i Åbo giorde, Nembl: att min nu mehra kära hustru och Maaka, hustru Maria Qwensel der Gudh skulle behaga mig förr än henne från werlden kalla, skall jämpte sin fullkomblige Giftorätt bekomma till Morgongåfwa Femtijo Tunnar wähl wen giordt Rågh, eller des wärde efter den Markgång, som då kan här på Landet allmän wara ... Datum Hammarlandz Prästegårdh d: 5 Junij A:o 1706. Nicolaus Grubbe); KA mf. ES 3241 (Åland 15) Kumlingen ja Brändön käräjät 18.–19.2.1710 s. 311; KA mf. ES 3241 (Åland 16) Hammarlandin ja Eckerön käräjät 10.–12.6.1711 s. 211 (Sedan beswärade sigh H:r Pastor i Kumblinge dett han eij kunnat förmå H:r Hedeen till någon Liquidation Angående någre Arfs perzedler som på Jungfru Liskens Arfslott fallit), 216 (katso 3091), 219 (Såssom Förmyndare för Jungfru Elisabet och Brijta Grubb). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 82 (XX); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 333, 403, 404, 430, 451, 484, 522; Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 16, 52; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VIII 1699–1705 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 176; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet VII (1907) s. 307 (30.4.1686), 321, 322, 393. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 2, 22; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1451D, 2634D; J. Nuorteva, Suomalaiset muistokirjat ja muistokirjamerkinnät ennen isoavihaa. HTutk 123 (1983) s. 82; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #5624 (1719, leski), 6036 (1720, tytär).

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 11.6.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Nils Grubb. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=1371>. Luettu 5.6.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Grubb, Nic. Michaelis. p. 62 || Hammarlandus. Stipendiat 1661, afgick 1665. Nämd i prot. 11.2.1663. Hofpredikant hos drottn. Kristina. Kh i Kumlinge 1687, i Hammarland 1697. Död 1703.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 82.

Tallenna tiedot muistiin