Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

1659/60 Elias Johansson Callinus (käytti sukunimeä vain ylioppilaana) Elias Johannis 1376. Vht: Mynämäen Kalleisen ratsutilallinen, kruununvouti Johan Bertilsson († ~1662) ja Karin tämän 1. avioliitossa. Ylioppilas Turussa 1659/60 Callinus Elias Johannis _ 63. — Kamarikirjuri (1667). Vehmaan kihlakunnan kruununvouti 1670–80. Lääninviskaali 1680. ‡ Lokalahdella 21.3.1684.

Pso: 1:o noin 1669 Ebba Larsdotter; 2:o noin 1679 Maria Petraeus tämän 2. avioliitossa († 1732).

Pson edell. aviomies: Vaasaporin kreivikunnan inspehtori Hans Ståhlbom 1205 (yo 1658, † 1678).

Appi: Turun piispa, FM ja TT Eskil Petraeus U1 († 1657).

Poika: Johan Callenius 2885 (yo 1680).

Poika: ylioppilas Lars Callenius 2886 (yo 1680, † 1689).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 36b; KA valtakunnanregistratuura 12.1.1682 f. 30 (Till Cammaren för Landz Fiscalen i Åbo och Biörneborgz lähn Elias Johansson), 30.1.1683 f. 67 (Till Cam:r Collegium Swar angående Landz Fiscals tienstens besättiande öfwer Åbo Lähn, hwar å Johan Eneholm 926 och Elias Johanson begge Kgl. Fullmachter erhållit ... Såssom Wij nu fuller i nåder wehle at slijke Fiscals tiensters besättiande alt framgeent af Landzhöfdingarne måge dependera; altså hwadh ofwanbem:te Fiscals tienst betreffar, så kan den som Wår äldre Fullmacht eller resolution hafwer, efftersom dhe sig begge der på stödia och beropa, der wedh behollen blifwa. Men när den tiensten sedan någon gång blifwer ledig må Landzhöfdingen stå fritt der om disponera), 14.4.1690 f. 227 (Dimission för Lieutenanten Håkan Månsson ... Wij Carl etc. Görom witterligit, att såsom hoos Oss Lieutenanten under Wårt Åbo och Biörneborgz Lähns Cavallerie Regemente, Ehrlig och Manhafftig Håkan Månsson, genom Öfwersten Bernhard Otto von Lieven underdånigst låtit tillkenna gifwa, huruledes han förmedelst ålderdom och uti 50 Åhrs tijd utståndne store travailler befinner sig nu till hälsan och krafterne så wara förswagat, att han icke tilltroor sig be:te sin beställning med den flijt och waaksamhet längre kunna förestå, som Wår tienst och dess Embetes plicht fordrar, och derföre om en nådig dimission underdånigst anhåller; Altså hafwom Wij honom sådan dess begiäran icke afslå eller wägra welat, utan härmed och i krafft af detta Wårt öpne bref honom Lieutenanten Håkon Månsson ifrån ber:de dess här tills wähl företrädde beställning dimittere och förlofwe, med nådig försäkring därhoos, att som han sig altijd redeligen, troget och tappert förhållit, så wehle Wij och låta honom wara hoos Oss uti en nådig ihugkommelse); KA mf. ES 1844 (kk 6) Mynämäen käräjät 7.–8.1.1667 f. 12 (Företrädde Cammarskrifwaren Wällförsichtigh Ellias Johansson, och tilltalte uppå sin Moors wägnar i Calleis, hennes landbonde Thomas Marckusson i Lemmetylä), Mynämäen käräjät 4.–5.6.1667 f. 39 (Lendzmannen i Wirmo Sochn Manhafftigh Håkon Månsson); KA mf. ES 1844 (kk 7) Mynämäen käräjät 26.–27.5.1668 f. 44v (Effter Wällförsichtig Elias Johanssons anhållande i Calleis, förmantes alle dee som äre förpantade för Domare och Lagmans Pening:r, att dee lössa sina panter till Lögerdagen igen, eller och miste dem); KA mf. ES 1845 (kk 7) Mynämäen käräjät 7.–8.1.1674 f. 10v (Företrädde Befalningzman öf:r Wemo Häradh W: Elias Johansson ... hans S. Fadhers Johan Berttilsons gårdh här j Wirmo Sochn Kalleis, ... Gården Kalleis bleef ifrån Cronan igen lööst utaf Elias Johanssons Stiuffadher Corneten Håkon Månsson. Vertaa 1632), Mynämäen käräjät 25.–27.9.1675 f. 113v (Cronones Befallningz Man öfwer Wehmo Häradh Wählbetrodde Elias Johansson framträdde och gaff Rätten tillkänna huruledes han efter Öfwerheetens tilllåtelse haf:r på Frijheet optagit et ödes hemman under Dragoune Rustienst uthi Wichtimäki belägit. Vrt. Mynämäen käräjät 17.–18.9.1685 f. 48v Wichtmäki ... för detta Cronones Befallningzman Sahl. Elias Johansson rustat för samma h:n), Mynämäen käräjät 19.–20.9.1679 f. 27v (Länsmannen i Sochnen Elias Johansson), f. 33 (Befalningzmannen Elias Johansson på Kallis), Mynämäen käräjät 11.–12.10.1681 f. 60 (Landz Fischalens Wällbetrodde Elias Johanssons Gårdh Kallis), Mynämäen käräjät 10.–11.3.1684 f. 18 (Efter Arendatorens wählbetrodde Henrick Werdh och Inspectoren Simon Rooth begäran, uppbödz Callis bördes Hemman, för 300 D:r S:r M:t, hwilcka penningar dhe för Häredzskrif:en Joseph Skogman ehrlagt, och dhe igen af Fiscalens Elias Johanson, efter H:r Baronens och Landzhöfdingens Executions Skrift hafwa att fordra ...), Mynämäen käräjät 11.–13.9.1684 f. 54v (Lijkmätigt Kongl: Maij:ttz allernådigaste publicerade Förmyndare ordning, deputerades Capellanen Wyrdige och Wällärde Her Ericus Lethalensis (katso 4806) och Her Johan Revonius 2323 tillijka med Stadznotarien i Nystad Wähl: Henrich Notenberg, att wara såssom Närmaste Skyldemän förmyndare för Sahl. Landz Fiscalens Wählbet:de Elias Johanssons och hans förre Hustros Ebba Larsdotters barn, Nembl. Johannes, Laurentius och Carin), Mynämäen käräjät 30.–31.1.1685 f. 2 (Anbelangande Raiko och Suolisto Engiar ... efter nu inthet besked ähr framtedt om oppå Callis skall finnas någon bördesrätt, berättandes Sahl. LandzFiscalens Erfwingars Constituerade Förmyndare Capellanen H:r Erich Lethalensis sig till ingen action är känna uthlåtn), Mynämäen käräjät 12.–13.2.1686 f. 3 (Befallningzman Wählförståndige Matz Larsson ifrån Callis, läth nu förste gångon oplysa ber:de H:n); KA mf. ES 1924 (mm 12) Laitilan käräjät 24.9.1679 f. 36v (Cronones Befallningzman Wäll:t Elias Johansson gaff nu rätten tillkenna huruledhes han på sitt ryttare hemmans Egor i Nestis och wedh des qwarn hade begynt att byggia een Krogh medh förfrågan om icke den dher för reesande man nödigh ähr?), Kalannin käräjät 26.9.1679 f. 40v (Tridie gången lätt nu Cronones Befallningzman Wälbet: Elias Johansson för 1673, 74, 75, 76, 77, 78 och 1679 åhrs rest opbiuda Johan Matzons i Nestis och Jören Mickelssons ib:m bördzrättz hemman, huilka han rustar före), 40v (krogen), 41 (Dygdesamme hustro Maria Petræa i Heickala); KA mf. ES 1925 (mm 12) Eurajoen käräjät 30.–31.1.1679 s. 24, Kalannin käräjät 18.–19.10.1680 f. 49v (Landtfischalen Wälbet:de Elias Johansson), Lapin käräjät 15.–16.1.1680 f. 8, Lapin käräjät 15.–17.5.1680 f. 26; KA mf. ES 1926 (mm 13) Kalannin käräjät 29.–30.1.1686 f. 784 (Uthj twisten emel:n Advocaten Wählbet:de Petter Bladh å dygdesamme Maria Petreæ på Heikala bohlstadz wägnar, angående Kaurama hollm som hon ifrån Kytämäki under Heikala prætenderat, resolverades); KA mf. ES 1927 (mm 17) Vehmaan käräjät 15.–17.5.1688 f. 91 (Sahl: Elias Johansons Änckia dygdesamma Matrona hust:o Maria Petræa); KA mf. ES 1931 (mm 34) Laitilan käräjät 27.–28.9.1698 s. 57 (att undersökia, på hwars ägor för detta Nästis Krogh är planterat); KA mf. ES 1964 (nn 6) Karkun ja Mouhijärven käräjät 6.–8.2.1682 s. 476 (Simon Larsson j Haudansari och Nykyrkio S:n förekom nu för Rätta och söckte på sin Swågers wägnar Christer Christerssons som j Stocholm tienar hoos hans Excell: Scheding Rosenhane det Arff och ett Sölfbelte som aff Befallningzman Sal: Johan Bertillsson j Kallis och Wirmo Sochn skall inlöst wara, och honom tillfalla borde effter sin Sal: Fader Christer Opbördzskrifware som bodde j Nykyrkie Sochn och Kaukola by aff sin Broders Erich Christerssons Enkia i Jalkawalla Margeta Hindrichzd:r som är j Annat Giffte med Clemet Jöransson Ib:m); KA mf. ES 1368 (p 2a) Uudenkaupungin RO 20.1.1674 (Elias Johansson som Sal: Erich Kempes barns förmyndare ... Sal: Erich Christersons Arfwingars fullmehtige Welbetrodde Elias Johanson), Uudenkaupungin RO 26.2.1674 (Tullnähren Sahl: Erick Christerson), Uudenkaupungin RO 22.2.1675, Uudenkaupungin RO 30.8.1682 (Emellan Landz Fischalen Wälbet:de Elias Johansson Kärande, och Rådhman Wäl:t Olof Snelman Swarande, angående någre twistige gieldz rächningar som de sins emel:n hafft, mest flytande af Sal: Inspectorens Stålboms och Rådhmans Snelmans emellan hafde handel), Uudenkaupungin RO 31.1.1683; KA mf. ES 1369 (p 2b) Uudenkaupungin RO 7.12.1685 (Såsom af Sal: Landt Fischalens Elias Johanssons Sterbhuus förmyndares underskrifft af d: 28 Aug: 1685, befinnes Bårgmestaren Zacharias Boelius 1552 wara berättigadt till 158 d:r 20: 10 k: m:t af Sal: Mans Sterbhuus att undfå ...), Uudenkaupungin RO 3.10.1688 (om någre Befalningzmäns Cautionisters tilståndh och förmögenheeter); KA mf. ES 1369 (p 2) Uudenkaupungin RO 23.4.1692 (Sal: Notenbergh (katso 7) hafwer kiöpt gården af dess Swåger Sal: Elias Johansson); KA mf. ES 1369 (p 3) Uudenkaupungin RO 3.7.1693 (Sahl: Hindrich Notenbergz Enckia hustru Ebba Johans dåtter); KA mf. ES 1395 (r 3c) Rauman RO 6.12.1680 (Befal: Wäll:t Joseph Skogzman fullmähtig af Landz Fischalen Wäll:t Elias Johansson låter första gången opbiuda Sahl: Borgmest: Wälb:g Eliæ Göös 1394 gård; huilcken gård för Cronones Räst Elias Johansson till Underpant af Rätten är bewiliat fram för andra Creditorer, som Protocollet af d: 17 April hujus anni uthwijsar), Rauman RO 16.3.1681 (Första gången opbiudes Rennerij Gårdh (katso 730) som heredz Skrifwaren Jåseph Skogman och Fischalen Wäll:tt Elias Johansson till sigh handlat hafwa). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 81 (XX). — J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #741D, 927D, 1331D, 2597D; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #4406H.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 22.12.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Elias Johansson Callinus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=1376>. Luettu 3.2.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Callinus, Elias Johannis. p. 63 || En Elias Joh:is nämd i prot. 11.6.1664.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 81.

Tallenna tiedot muistiin