Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

(1660) Per Zetraeus Petrus Nicolai, Alandus 1400. Vht: Jomalan kappalainen Nils Zetraeus (Nicolaus Haqvini, † 1669) ja hänen 1. puolisonsa N.N. Oraatio Turussa 16.4.1660. — Viipurin rakuunarykmentin (Berndt Tauben rykm.) saarnaaja 1663. † 4.1670.

Pso: 1664 Kristina Andersdotter († 1673).

Viittauksia: KA valtakunnanregistratuura 22.9.1662 f. 341 (Öppet breef för Hustru Ingrid Jönsdotter [fordom Jäghmästarens på Åhland, Sahl. Hindrich Bertrams efterlefwerska] på frijheet af någre böther), 23.6.1669 f. 99 (Lijfztijdzfrijheet för een Cappellans-Änkia på Åhland, Ingridh Jönsdotter på ett Hennes Skattehemman Swiby uti Jumala Sochn ... framledne Cappellanens uthi Jumala på Åhland H:r Niels Zetræi effterlåtne änkia, Ingridh Jönsdotter), 18.11.1684 f. 735 (Confirmation för Capellans [Nils] Zetræi Enka [Ingrid Jons dotter] af hemmanet Swiby i Åland); Sveriges krigsarkiv, Militiekontorets avlöningslistor 1670 s. 64 (KA mf. WA 2060); KA mf. ES 3234 (Åland 5) Jomalan käräjät 29.8.1655 f. 105 (Förekom för Rätten Cappelanen Wällerde H: Nilss Zetræus och beswäradhe sig högeligen öf:r sine grannars i Swibby ...); KA mf. ES 3234 (Åland 6) Jomalan käräjät 21.5.1660 f. 248v (Caplanen Wäll:de H: Nielss i Swijby beswärade sig öfuer sijne grannar, att een part gräfua sina dijken i åkren, een part inthet), Jomalan käräjät 18.5.1663 f. 137v (Cautionsmän äre H: Nils Haquini, Capellanen, ...); KA mf. ES 3234 (Åland 7) Jomalan käräjät 3.3.1665 f. 374v (hoos Capellanen Wällärdhe H: Nicolaum Zetræum), 375; KA mf. ES 3235 (Åland 7) Jomalan käräjät 7.2.1668 f. 207v (Bewiljadhes Capellanen, Wällärde H: Nils Zetræo Confirmation och Fastebreef opå dhet Skattehamman, som han köpte af Henrich Andersson j Swijby, Anno 1650, betalandes dherföre å Henrichz wägnar Cronones rest 90 D: K:m:t som Sahl: Staffan Hanssons Erfwingar dherå gifne quittance, daterat d: 8 Septembris A:o 1658 betygar, hwilka 90 D: widh dhen Tijdhen giorde 36 D: Silfw:m:t eller 24 Rijkzdahler), Jomalan käräjät 13.9.1669 f. 290v (Sahl: H: Nils Zetræi Enkia, hustru Ingritha j Swijby, tiltalte Skomakaren ifrån Wäddöön, Erik Nielsson, som nu hadhe sin Tilhåld hoos Olof Beckium), Jomalan ja Lemlandin käräjät 26.1.1672 s. 38 (Hustru Ingrith j Swijby tilstodh nu sigh hafwa Contraherat medh Wällärde H: Henrico Hasselroot 949, om hans giorde Tienst uthi hennes Nådhåhrs tijdh, om 4 Tunnor Rågh), Jomalan ja Lemlandin käräjät 24.4.1673 s. 41 (Hustru Ingrith j Swijby klagade til Grannen Olof Henrichzson, at han hadhe skildt henne uthur dheras samfällte Noot. Olof swarade, at hustru Ingrith drogh hemligen alles Noot); KA mf. ES 3235 (Åland 8) Lemlandin käräjät 5.3.1674, Jomalan ja Lemlandin käräjät 12.2.1677, Jomalan ja Lemlandin käräjät 22.9.1677 (Klagadhe h: Ingrith [Sal: H: Nils Zetræi Enkia j Swiby], at H: Henrici [Haselroots] hustru hadhe berycktat hennes framledne Fadher, at han hadhe warit en Tiuf, och blifwit hängder; Upwijsandes dheremoot, h: Ingrith, dhen attest, som hon hadhe ifrån sin Födhebygd j Medelpad och Tuna Sokn, daterat under Soknenes och Pastoris ib:m Jacobi Holsts Nampn och Signete, den 7 Januarij A:o 1658 dheruthi blifwer betygat, at hon war född af ährlige Föräldrar, och hennes Fadher warit een Bofast Bondhe, benembd Jon Erikzson i Engien, och Moderen Märtha Andersdotter, jämwäl at h: Ingrith hafwer stält sigh som een dygdigh Piga uthi sin Upwäxt, bådhe emoot sine Föräldrar, Grannar och Någrannar etc:. H: Henricus dheremoot upwijste Olof Berthilssons j Snäcköö attest effter hustru Ingrits Styfsons, H: Pers Zetræi ord /: då han war j Träta medh henne :/ som hadhe sagt för Olof, huru hennes ifrån Norlanden undfångne attest förmåtte, dhet hustru Ingrith fuller hadhe sigh ährligen och wäl förhållit, Men hennes Fadher, emädan han en ung dräng war, hafwer warit skymfadh och beskyllt för Tiufwerij, som nu skulle wara skedt för 40 åhr sedhan. Doch befanns nu af attesten in originali, at dheruthi icke ett ord om något Tiufwerij förmäles. Elliest hadhe dhen andre hustru Ingrits Styfzson Nils Nilsson Zetræus, för Olof berättat, at h: Ingriths Fadher blef nu för en Tijdh sedhan, genom en naturligh dödh afgången), Jomalan ja Lemlandin käräjät 6.11.1677, Jomalan ja Lemlandin käräjät 3.3.1679; KA mf. ES 3236 (Åland 8) Jomalan käräjät 11.3.1680, Jomalan käräjät 26.10.1681, Jomalan käräjät 30.1.1682; KA mf. ES 3236 (Åland 9) Hammarlandin ja Eckerön käräjät 22.10.1686 s. 89 (Johannes Zetræus Fullmächtig på arendatorernes wägnar); KA mf. ES 1836 (jj 15) Jääsken käräjät 10.–11.12.1668 s. 93 (Predikantens Wällärde H:r Petri Nicolai Zitræi Attest, gifwen d: 25 Novembr: 1666 Angående dedh Slagzmåhl denne Hästskoo oppå denne sin Landbonde då begådt). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 86 (XX); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 19 (XX); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 238 passim (isä); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 268, 528 (21.6.1661, Jumala Sacellani son, Dn. Petrus Nicolai, studiosus), 547; O. Durchman (utg.), Domkyrkans i Viborg räkenskaper 1655–1704. SSV 12 (1928) s. 151 (15.11.1664, Ringdt till H:r Peer Zetreæ, sampt Christinæ And. dotters bröllopz fest), 168 (21.1.1673, H:r Peer N. Zetræi Änkia Chirstin Anders dotter be:d begraffwen i kyrckian). — J. J. T[engström] (utg.), Utdrag rörande Finland, utur de otryckta delarna af A. A. von Stiernmans Bibliotheca Suio-Gothica. Suomi 4 (1844) s. 321; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #4440.

Päivitetty 7.3.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Per Zetraeus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=1400>. Luettu 29.9.2022.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Zetraeus, Petr... På Åland 1669.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 19.

Zetræus, Petr. N. – Trol. student, ty af honom en orat. De passione Christi, Ab. 1660.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 86.

Tallenna tiedot muistiin