Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

1660/61 Urban Vallander Urbanus Urbani, Alanus 1436. Kotoisin Ahvenanmaalta, lanko Johan Andersson asui 1668 Saltvikin Lavössä. Ylioppilas Turussa 1660/61 [Alanus] Urbanus Urbani _ ‹–›. Nimi on kopioitu Albumista v. 1693 Boreaalisen osakunnan matrikkeliin [1660/61] Urbanus Urbani Alanus.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 4b; HYK ms., Bor. osak. matr. #104; KA mf. ES 3235 (Åland 7) Kuulustelu Kastelholmassa 4.8.1668 f. 258v–261 (Och war Fiscalens Wälbetrodde Johan Eeneholms 926 Berättelse, huru som han den 2 Augusti, sedan han hadhe stått Fadder wid Befallningzmannens, Wäl:tt Erland Törns (katso 2007) lille Barns doop, war inviteradh af Befallningzmannen til Gäst uthj Sundby, dagen effter kom Studenten, Urbanus, obuden dijt; Och när Måltijdh öfwerstånden war, begynte man dher at dantza ... Till allt dhetta swarade D:nus Urbanus Vallander, i så måtto: 1. At fast han inthet war budhen til Sundby, så hadhe han doch nödwändigt Ährende til Befallningzmannen, Nembl: at förr än Befallningzmannen bortreeste, annamma en Zedel til sin Swåger Johan Andersson j Lafwöö, til Underrättelse, hwarest dhenne skal sigh j Stockholm angifwa, medh dhet Cronones Gärdsle, som på hans Skutha nu inlastat war ... 2. At när Urbanus dantzade, hadhe Fiscalen Muderat honom, säijandes See Åhlandz Kalfwen ... 3. At ehuruwäl dhet förtrööt honom, bådhe at Fiscalen kalladhe honom Kalf, såsom och försakade at göra honom dantzen Beskedh, så begynte han doch ingen Träta, uthan frågadhe allenast höfligen, hwarföre Fiscalen så föracktade honom ... då Urbanus sigh såleedes förklarade, anföll Fiscalens hustru honom medh sådane Ord: Ja, tycker du han war din lijka at dantza til? Jagh troor dhet skal wara någon Åthskilnat emillan Fiscal, och sådan en som du är. Jagh håller min Skopoike bättre än du är etc. ... Pastoris Son D:nus Laurentius Kiellinus 1435 testerade), Sundin käräjät 28.1.1669 f. 276v (Sundin pappilassa 23.2.1668 päivätyn asiakirjan todistajana on mm. Urbanus Wallander). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 86 (XXI); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 20 (XXI), 25 (XXVII); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 430; Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 233, 299, 301.

Päivitetty 7.11.2009.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Urban Vallander. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=1436>. Luettu 29.11.2022.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Alanus, Urban... Jfr Valander i XXVII.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 20.

Valander, Urbanus. – Nämnd i prot. 1667, 11.11.1668 att stämd från Åland. Månne = Alanus, Urbanus Urbani i XXI?

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 25.

Alanus, Urbanus Urbani. Bor. 104. – Äfven i Index, men utan pag. Nämd i prot. 11.2.1663.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 86.

Tallenna tiedot muistiin