Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

1640/41 Lars Hammar Laurentius Matthiæ, Alanus 144. Vht: Hammarlandin kirkkoherra Matthias Simonis († 1649) ja N.N. Ylioppilas Turussa 1640/41. Nimi on kopioitu Albumista v. 1693 Boreaalisen osakunnan matrikkeliin [1640/41] Laurentius Matthiæ, Alanus. — Turun piispan kappalainen ja amanuenssi (1651). Föglön Gloskärin leprahospitaalin saarnaaja 1653, samalla hospitaalin taloudenhoitaja ja pehtori. † 1667.

Pso: (jo 1656) Elisabet Persdotter (jäi leskeksi).

Veli: rykmentinpastori Johan Hammar 505 (yo 1645/46, † 1667).

Lanko: Finströmin kirkkoherra Karl Hasselgren 63 (yo 1640, † 1675).

Sukulainen: talollinen Sundissa Måns Ekeroth 198 (yo 1641).

Viittauksia: HYK ms., Bor. osak. matr. #14; KA valtakunnanregistratuura 18.3.1642 f. 363, 11.5.1683 f. 246 (Lijfstijdz frijheet på Skogzbogda för Hospitals Prestens Enkia wid Foglo på Åhland Elisabet Persdåtter); KA mf. ES 3233 (Åland 5) Hammarlandin ja Eckerön käräjät 29.7.1650 s. 294, Sundin käräjät 10.3.1651 s. 321 (hennes [Justina Mattzd:r fordom Kyrkioherdens dotter Uthj Hammarlandh] bröders H: Larses, Biskopens Caplan och Johannis, studentes i Åbo berettelse, katso 198); KA mf. ES 3234 (Åland 6) Föglön ja Kökarin käräjät 6.3.1658 f. 126 (H: Larss Hammar wedh Hospitalet besuäradhe sig öfuer Mattz Persson i Horssholma om ett koo byte dee sin emellan gjort hade), Föglön käräjät 4.3.1661 f. 3v (H: Larss Hammar Hospitals Predikanten effterleets att wptaga, till Wälborne H:r Landzhöfd: wid om Confirmation ett ödes hemman i Skogboda), Finströmin käräjät 28.1.1662 f. 83v (företrädde Kyrkioheerden j Finström Wyrdige och Wällärdhe herr Carolus Petri ... opteendes til Bewijs dheropå dheres medh egne händer underskrefne Skötebreef, Nembl:n Först, Systermannens Wyrdige H: Lars Hammars, hwilket ock tillijka af Systeren sielf dygdesamme hustru Elisabet Perssdotter, underskrifwit war, och daterat Finström den 15 Augusti Anno 1656), Föglön ja Kökarin käräjät 20.9.1662 f. 120v (Dhe Fattigas uthi Hospitalet Prädikant och Oeconomus, H: Lars Hammar, anklagadhe Per Clemetzson j Skogbodha, at han stiälandes hadhe fiskat uthi Hospitalets Fiskewatn ... Sedhan klagadhe Per och hans hustru, dhet H: Lars hadhe släpat dheres Flicka /: om 7 eller 8 åhr gammal :/ öfwer twå sine Tröskular ... [H: Lars] Föregaf ock dherhoos, at Pers Barn brukadhe en grufweligh Swordom, kunde fördhenskuld inthet lydha dhem ibland sine Barn. Men Pers hustru swaradhe, at H: Larsses Barn bannades wärre än dheras), Hammarlandin ja Eckerön käräjät 20.5.1663 f. 140 (Sedhan Nämbden witnadhe, at H: Matz war här Pastor j 31 åhr /: och blef dödh A:o 1649 :/ och altijdh klandradhe han samme hagha), Föglön ja Kökarin käräjät 1.6.1663 f. 158v (H: Lars förbrådde Isak Skallfougde at han alltijdh bannades på Kyrkiobåten hadhe), 159; KA mf. ES 3234 (Åland 7) Föglön käräjät 12.2.1664 f. 240 (Hospitals-Inspectoren H: Lars Hammar), Hammarlandin käräjät 5.5.1665 f. 402v; KA mf. ES 3235 (Åland 7) Föglön ja Kökarin käräjät 2.3.1668 f. 223 (Fordom Hospitals-Predikantens, Sahl: H: Lars Hammars Enkia, hust: Elisabeth Perssdotter, fordrade 70 D: K:m:t af Tomas Jöransson j Skoghbodha, som hennes Sahl: Man hadhe länt Thomas och uthi hans effterlämbnade Skuldbook inthet wore uthstrukne. Men Thomas föregaf at han hafwer betallt 6 dukater, och rester allenast 17 D: 24 öre Kmt:), Föglön käräjät 18.7.1668 f. 255v (Matthias Hysing angaf, at M:r Paulus Iheronius 567, Pastor j Kumblinge, hadhe här j Fögel och Skogbodha, då Begrafningen stådh aff Sahl: H: Lars Hammar, uthwräkit, dhet Länsmannen och Landzgewaldigeren, äre föga bättre än halfbödlar; Dher til producerades H: Per och H: Erik Portulini til Witnes); KA mf. ES 3236 (Åland 8) Föglön ja Kökarin käräjät 17.2.1681 (Framwijstes Sal: H: Lars Hammars Hospitals Rechning). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 7 (I); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 228 (17.6.1646, mainitaan eräs Laurentius Matthiæ, tämä?), 311–312, 474; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 26 (Hr Lars vid hospitalet på Åland), 168 (Dn Laurentius Hammar), 196 (hr Larss Hammar); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 266. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 20 (nootti **); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2799D (1651, Laurentius M. Hammar), 2805D (1651, Laurentius Matth. Hammar), 2868D (1653, Laurentius Matt. Hammar); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1850D, 3092D.

Päivitetty 5.3.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Lars Hammar. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=144>. Luettu 2.2.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Laurentius Matthiæ Alanus. Bor. 14 || En Laur. Matthiæ Alandens. i prot. 1647, 2.5.1651 kallad Dn.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 7.

Tallenna tiedot muistiin