Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

1640/41 Axel Orraeus Axelius Jonæ, Letalensis 145. Vht: Ala-Satakunnan kihlakunnan vouti, Laitilan Kaukolan omistaja Joen Eriksson († ~1637) ja Elisabet Andersdotter Brun. Ylioppilas Turussa 1640/41 Orræus Axill. Jonæ Letal _ 9. Nimi on kopioitu Albumista v. 1693 Boreaalisen osakunnan matrikkeliin [1640/41] Axellus Jonæ, Letalensis. Respondentti 17.6.1648, pr. Johan Lagermarck 212. Respondentti 24.7.1649, pr. Eskil Petraeus U1. Respondentti 20.12.1651, pr. Eskil Petraeus U1. — Orimattilan kappalainen 1658, kirkkoherra (1659). Helsingin maakuntakokouksen osanottaja 1671. † Orimattilassa 1676.

Pso: (jo 1658) Katarina Mårtensdotter Blom († 1705).

Poika: Orimattilan kirkkoherra Anders Orraeus 2371 (yo 1674/75, † 1706).

Poika: Puumalan kirkkoherra Gustaf Orraeus 3481a (yo (1688), † 1733).

Tyttärenpoika: Porvoon lukion lehtori, FM Anders Kraftman 5591 (yo 1728, † 1791).

Veljenpoika: Hollolan kirkkoherra Johan Orraeus 778 (yo 1650, † 1688).

Veljenpoika: ratsumestari Johan Orrfelt 1505 (yo 1661/62, † 1702).

Lanko: Kymin kirkkoherra Johan Florinus 959 (yo 1652/53, † 1675).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 143a; HYK ms., Bor. osak. matr. #15; KA mf. ES 1783 (ee 6) Hollolan ja Tennilän käräjät 24.1.1656 f. 549v (Uthi her Axelij Jonæ Orræj ... närwaru); KA mf. ES 1783 (ee 7) Uudenkylän ja Iitin käräjät 8.4.1659 f. 11 (Förekom Kyrckioheerden ifrån Orimattila herr Axel Jonæ), Hollolan ja Tennilän käräjät 11.–12.4.1659 f. 28v ja 13 (Förekom Prousten och Kyrckioheerden i Hållola, herr Anders Orre, och på Ehrewyrdige herrens Biskopens Magistri Nicolai Nycopensis wägna, gaf klageligen tillkänna, huruledes såsom Orimattila Sochns Inwånare wedh sidsta Visitationen och Biskops Tinget, skulle icke allenast medh skamlige och ohöflige ord wedhersaket hans Broder herr Axelium, hwilken bådhe Consistorium för åtht, så wäl herren Biskopen sådant Confirmerandes effter åth, till deres rätt Kyrckioheerdhe förordnat hafwer, wthan och herr Biskopen in för ögonen sagt sigh intet wilia achta honom eller hans förordnadhe Kyrckioheerde, wthan dhe skulle wäl hafwa lof sielf sigh een Kyrckioheerde wthwälia och taga, fattandes så uthi Cappelanen herr Johan 300 ben:d som för sine Excesser priverat war, och honom dher medh till dheres Kyrckioheerde welat och meent Vthkora och behålla, och att herr Axel för dem dher alldrigh Predika skulle); KA mf. ES 1783 (ee 8) Uudenkylän käräjät 26.–27.1.1660 f. 20 (Kyrckieheerden uti Orimattila Wällärde H:r Axelius Jonæ Orreus), Uudenkylän käräjät 19.–21.7.1660 f. 56, Hollolan käräjät 13.–14.11.1660 f. 86v, 88v, 89, Uudenkylän käräjät 7.–8.10.1661 f. 156 (Bem:te Kyrckieheerden [Axelius Jonæ] gaf och tillkienna huru såsom Kyrkian i Orimattila aldeles förfalnar, at man medh fruchtan der Gudztiensten förrätta måst), Hollolan ja Tennilän käräjät 11.–12.10.1661 f. 162v, Uudenkylän käräjät 4.–5.7.1662 f. 238v (fäähundh), Hollolan ja Tennilän käräjät 14.–17.11.1662 f. 275v (Fältes Malin Larsdotter i Tönne Saak till 3 m:r efter det 12 Cap: i Tingm: B: för Stämbningz försittiande at swara Kyrckieheerden i Orimattila wällärde H:r Axell: Orreum till eett Skamlööst taall hoon honom opfördt hafwer), Hollolan ja Tennilän käräjät 16.–17.2.1663 f. 388v (Kärde Kyrckieheerden i Orimattila H:r Axelius Jonæ Orreus till Thomas Jacobzson i Kutajåki, hustro och barn om deras hemman der sammestädes som dhe honom för 600 D:r Kåp:r m:t tillkiöpz Uplåtidt hafwa), Uudenkylän käräjät 7.–9.12.1663 f. 438, 439 (Företrädde fordom Kyrckieheerdens i Itimaa Sal: H:r Severini Nicolai Enckia hustro Johanna Jörensdotter Gytrich, och gaff tillkienna huru såsom hoon nu gammal och oförwarden är, och eij här efter det ringa hon hafwer förestå, eller sigh skötha förmå, eij heller wore någon af hennes egne som henne wederbörligen ehrnähra och Uppehålla förmådde, dy hafwer hoon Kyrckioheerden i Orimattila wällärde H:r Axelium Jonæ Orreum med sådan förord tillijta måst, at han henne till döderdagh Syta, Sköta och hederligen begrafwa låta skall ... hennes Mågar Johan Jönsson Orre och Erich Peersson i Kausala ... sin förste Man Capitein Sal: Hans Wilcken, deres Swärfader), Hollolan ja Tennilän käräjät 12.–15.12.1663 f. 445 (Kutajåki), Uudenkylän käräjät 22.–23.1.1664 f. 471, Uudenkylän ja Iitin käräjät 18.–19.9.1665 f. 627v (Oplystes förste gångon öfwerliudt, dhet Jorde kööp som för detta Qwartermestaren Arfwedh Falk med Kyrckieheerden Wyrdige D:no Axelio Orræo den 22 Julij Nästförleden sin emellan om 3 öres Landh Ryttare hemman, belägit i Willächtisby och Nyby Sochn, godhwilligen Uprättat hafwa), Hollolan käräjät 22.–23.9.1665 f. 645 (Kyrckieheerden Wyrdige och Wällärde her Axelius Orræus föredrogh Rätten hwadh för ochristeligit lefwerne, ehn deell Uthaf hans Åhörare opå herrans Sabbatzdagar, medh deeres Krogande och fyllande opå Kyrckebackan altijdiga föröfwa); KA mf. ES 1784 (ee 8) Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan käräjät 21.–22.2.1666 f. 846v (Willächtis), Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan käräjät 28.–29.6.1666 f. 896v, Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan käräjät 4.–5.6.1667 f. 1021; KA mf. ES 1784 (ee 9) Hollolan ja Tennilän käräjät 9.–10.11.1669 s. 213; KA mf. ES 1784 (ee 10) Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan käräjät 9.–10.2.1670 s. 2; KA mf. ES 1785 (ee 10) Hollolan ja Tennilän käräjät 28.2.–1.3.1673 s. 81 (Såsom Kyrkioheerden i Orrimathila wördige och wällärde H:r Axelius Orraus gaf tillkänna att Klåckstapelen der sammastädes är alldeles Oferdig), Uudenkylän, Orimattilan ja Iitin käräjät 13.–14.10.1673 s. 166, Uudenkylän, Orimattilan ja Iitin käräjät 9.–10.3.1674 s. 67 (Willächtis); KA mf. ES 1721 (bb 7) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 5.–6.8.1670 s. 44; KA mf. ES 1721 (bb 10) Hollolan ja Tennilän käräjät 4.–5.11.1678 f. 34, Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan käräjät 4.–5.3.1681 f. 42 (Kyrkioherdens Sahl:e Axelij Oræij Enckias hust: Catharina Bloms Ryttare hemman uthi Willehtis by), Uudenkylän ylim. käräjät 3.3.1681 f. 45 (emellan öfuerstel:n Welb: Paul Johan Bremer å dess wegna Ryttmestaren Welb: Casper Nederlandh kiärande, och för detta Ombudzmannen på Jokila Gårdh Johan Orre och des Cautzionister, Kyrkioherdens Sahl: H:r Axelij Jonæ arfuingar, Kyrkioherden H:r Johan Tönnerus, Lendzmannen Hendrich Ersson och Comminister Samuel Frostmannus 2037 swarande, Angående Cautzion medh redha och räkenskap af Orrens förualtningh som her twistas om), Hollolan ja Tennilän käräjät 3.–5.11.1681 f. 108; KA mf. ES 1722 (bb 12) Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan käräjät 13.–15.2.1688 s. 77 (Förekom Johan Mattzon ifrån Kuifwando eller Rejkola, gifwandes tillkenna, huruledes han förmedelst förra Rusthållarens hust: Catharina Bloms tillåtelsse är kommit för tu åhr sedan att antaga och culttiwera ett under hennes Rostienst anslagit hemman der sammastädes); KA mf. ES 1723 (bb 13) Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan käräjät 4.–5.2.1691 s. 56; KA mf. ES 1723 (bb 14) Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan käräjät 31.1.–1.2.1693 s. 31; KA mf. ES 1725 (bb 17) Hollolan ja Tennilän käräjät 5.–6.3.1696 s. 56; KA mf. ES 1726 (bb 21) Hollolan ja Tennilän käräjät 4.–5.11.1701 s. 281; KA mf. ES 1726 (bb 23) Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan käräjät 11.–12.2.1703 f. 31 (Uppå H:r Fenrichens Manhaftigh Axell Orres och des K: Moders Madam Chatarina Bloms anhållan, blif:r här med Tompt delningh bewilliat uthi Willechtis by); KA mf. ES 1727 (bb 25) Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan käräjät 16.–17.6.1705 f. 77 (Undersöktes om den eldskada Kyrckioherdskan Mad:m Catharina Blom in Febr: af innewarande åhr på des Rusthåldh i Willehtis tagit); KA mf. ES 1727 (bb 26) Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan käräjät 22.–23.1.1706 f. 26v; KA mf. ES 1368 (p 1) Uudenkaupungin RO 4.10.1652 (Welb: Johan Von Falkenbergh kärdhe till Erich Hinderson Kaukola (katso 1109), opå Ryttmesters Welb: Eliæ Orrefältz (katso 1505) wägna, om 7 allnar gått Swartt Fijnt Klädhe, som han hadhe försäkratt Ryttmesters Modher, dygdesamme hustru Elizabetha Andhersdotter till Wängåffwo på Gårdhekööpet j Nystadh, såsom hans obligation, dat: den 20 Martij 1643 förmäler, dheremoot inladhe Erich Hendrichson j Rätten, bem:te hustru Brijtha Andersdotters, och hennes söners her Andreæ Orræj, Axillj Jonæ, och Claes Jonsons Orres Wndherskrefne Köpebref, Daterat den 20 Februarij 1639, innehållandes om tämmeligh gått Kiortellwärke, dett samma och laga skööttningz Breffwet, daterat Den 27 Martij 1643 Wttrycker, om tämmeligh Kiortellwärke aff klädhe. Resolutio. Efftersom Erich Hendrichson Kaukola hafuer försäkratt dygdesamme hustru Elizabetha Andhersdotter Brun till Wängåffwo på gårdzköpet her j Nystadh 7 allnar gått klädhe som af kiöpebrefwet och Erichz egen Obligation ähr att see, och emedhan dedh klädhe han nu biudher, ähr eij så gått; dy ehrkänner Rätten, att Erich lefwererar dhe öfrige 2 allnar som samme styckett innehåller, till förbättringh på dhe 7 allnar som af samme stycket h: Elizabetha bordhe, och dhär medh ware all deres prætension i detta fall wphäffwen), Uudenkaupungin RO 21.1.1656 (Framstegh för Rätten, Erligh och Wällförståndigh Erlandh Håkonsson (katso 2135) Rådman her j stadhen, och inlade j Rätten sine medh arffwingars Hederlige och Wällärdhe her Sigfridj Bartholli [Brunnerus] Ecclesiastis Aboensis, sampt Ehrlige och Wällförståndige Mäns Lars Isaakzsons Ländzmans j Nykyrckio Sochn, och Michell Hinderssons Rådmans her j stadhen, mz egne händer Underschrifune Arffskifftes- och gårda breff, Datum Lempisskallio, den 8 Februarij Anno 1651 tienstligen begärandes att wij dhetta medh Laga Skööttningh stadfästa wille, huilcket breff så lydandes ähr ordh från ordh, som her effterschrifuit står. För allom them thetta wårt Öpne breff kan hända att förekomma, Bekennes Wij Underteknade, och her medh Witterligit giörde, det wij hafua af wällbetänckte modhe per quota jämpkat, och bytt oss emillan, alla dee löössöhrer dhet eene medh dhet andra, som effter Vår Sal:e Käre Modher, och Swärmodher, dygdesamme hustru Brijtha Anderssdåtter Brun, fordhom Borgmesters uthi Nystadhen Sal: Isach Nielssons Enckia j Nystadh funnit ähr ...); KA mf. ES 1173 (b 5) Porvoon RO 10.8.1675. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 8 (I); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 214. — M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 114, 117; A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 977 (Orraeus Taulu 4); J. Ramsay, Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden (1909) s. 307 (Orrfelt Tab. I); Y. Blomstedt, Ättartavlor för de på Finlands Riddarhus icke inskrivna efter 1809 i finskt adligt, friherrligt eller grevligt stånd upphöjda ätterna. SSV 37 (1957–59) s. 83; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2770R, 2828R, 4267R; Släktbok, Ny följd III. SSLS 503 (utg. J. Pousar, 1982–2003) sp. 447 (Orre-Orraeus Tab. 9); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #667, 901, 2253R, 2938R, 2997R.

Päivitetty 13.4.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Axel Orraeus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=145>. Luettu 30.5.2020.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Orræus, Axell. Jonæ Letal. p. 9 || Bor. 15. – Nämd i prot. 8.4.1646. Respondens 1648 u. J. Wassenius, 1649 o. 20.12.1651 u. Petræus. Kpl 1658 och kh 1662–76 i Orimattila.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 8.

Tallenna tiedot muistiin