Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

11.11.1661 Olof Cygnelius, myöhemmin Cygnell Olaus Brynolphi, Vermlandus 1479. Vht: Holmedalin kirkkoherra, FM Brynolf Cygnaeus (Brynolphus Thomæ, yo Uppsalassa 9.1621, † 1658) ja Helena Johansdotter. Ylioppilas Uppsalassa 3.9.1655 Olaus Brynolphi Cygneus Vermelandus. Ylioppilas Turussa 11.11.1661. Respondentti 11.4.1662, pr. Jöran Alanus U9. Respondentti 27.6.1663 pro gradu, pr. Petter Bergius 4. FM 24.5.1664. — Kauppakollegion notaari Tukholmassa 166(6), viskaali 1674, pantu velkavankeuteen 1679, ero s.v. Mahdollisesti sittemmin jonkin aikaa raatimiehenä Tukholmassa.

Pso: 1665 Elisabet Andersdotter Salamontanus.

Appi: Turun hovioikeuden asessori Anders Salamontanus 263 (yo 1642, † 1684).

Poika: Pietarsaaren nim. pormestari Bryniel Cygnell 2801 (yo 1679, † 1715).

Vävy(?): Kuusiston kappalainen Zachris Hornaeus 2823 (yo 1679/80, † 1714).

Viittauksia: KA mf. ES 1847 (kk 10) Liedon käräjät 23.–24.1.1693 s. 86 (Nautela gårdh, den Vice Fiscalens [Carl Brochius] moor Syster, dygdesamma Matrona hustro Margetha Andersdotter besitter ... hennes Sons Bryngel Cygnels bref Dat: S:t Michels S:n d: 7: Novemb: 1692:). — A. Larsson, Förteckning öfver Värmlands nations medlemmar från 1595 till 1877. Värmlands nations historia (Upsala 1877) s. 18; R. Hausen (utg.), Diarium Gyllenianum eller Petrus Magni Gyllenii dagbok 1622–1667 (1880–82) s. 60 (isä), 97 (isä); V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 87 (XXI); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 427, 428, 430, 449; Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 56 (14.6.1665, Oplästes Sen. Acad. Ubsaliensis tvenne bref ... angående M. Olai Cygnelij lägersmåhl medh een ährlig mans dotter i Ubsala), 57, 59, 66, 66–67, 78–79, 79–81, 81–82; Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 143; R. Hausen (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1634–1700 (1901) s. 106; C. M. Schybergson (utg.), Per Brahes brevväxling rörande Åbo akademi I. Per Brahes brev. SSLS 164 (1922) s. 121 #130 (20.10.1665), 123–124 #132 (6.12.1665); E. Gren, Värmlands nation i Uppsala från år 1595 (bilaga till: Nationen och hembygden 4–8, 1945–60) s. 138; Akademiska konsistoriets protokoll VII 1664–1666 (Uppsala 1971) s. 122 (30.11.1664, Uplästes M. Olai Cygneli bref och uhrsächt till Consistorium att kunna sielf hijt komma, hwarföre han begierer att få genom fullmektig swara för lägersmålet ... skamlige lögner och otillbörlige berättelser ... Consistorium mente endelz han skulle ännu förehållas hijt komma, doch blef omsider slutit att Rector och professores i Åbo skulle dher om tillskrifwas), 125, 156 (21.3.1665, Uplästes Olai Cygnelii bref a dato 10 Martij 1665, dher uthi han begierer absens få swara genom fullmecktig), 181 (28.5.1665, Om Olao Cygnelio blef angifwit som icke hafwer sig instelt efter åthskillige citationer för lägersmålet, hwarföre hafwer Erchiebiskopen föreslagit best wara att låta till landzhöfdingen i Åbo itt bref skrifwa, att han genom hwariehanda medel Cygnelium wille hijt bringa låta, dher han icke eliest medh godo sig bequämmar. Detta bref hafwer Rector låtit concipera, hwilket uplästes och approberades sampt slötz, att samma gång måste tillijka bref till Academien öfwergåå, om hans befordran hijt till orten), 197 (7.1665, Rectoris och Consistorii Aboensis bref om M. Cygnelio uplästes. Här på swarades ...), 198 (12.7.1665, Uplästes brefwet som till Åbo afgåå skulle om M. Olao Cygnelio), 209 (25.8.1665, Uplästes Åbo academiæ bref a dato 12 Augusti och swar på dhe förre puncter, hwilket bref emädan dhet innehafwer några iniurier emoot denne academien, ty måste dhet communiceras H:s H.Grefl. Excell. Rijkz Cantzleren wid dess ankompst), 236 (23.9.1665, Om M. Olao Cygnelio som hafwer besufwit Anders Staphansons dotter, och nu omsijder sig här infinna låter efter förrige Consistorii citationer, men efter saken först hörer under consistorii ecclesiastici censur om trolofningen skall dömmas gill eller ogill ...), 237–241 (Consistorii Academiæ Upsaliensis acta och ransakningh uthi M:ro Olai Cygnelii lägersmåls saak. Hållen i Upsala den 27 Septembris 1665 ... Sedhan hafwer consistorium ecclesiasticum där sammastädess [i Åbo], gifwit M. Cygnelio (effter bem:te Academiæ Rectoris M. Axelii Kempes 168 skrifftelige begiäran) tillstånd, att få träda i ett annat echtenskap der i Åbo emoot det underrättande dhe hadhe af wåra breeff till Academien nembl. att Cygnelius hafwer sig förseet medh lägerssmål här på orten, förmedelst echtenskapz påfölliande löffte, hwarigenom Academien i Åbo, först hafwer inträdt uthi denne Academiens rättigheet att ciuiliter effter Swerigess lag få ransaka om gerningen här på orten, hwarest hon giord är ... Frågadess hwadh tijdh M. Cygnelius hafwer trädt i echtenskap der på orten. M. Cygnelius inkalladess och bekände, att hans bröllop stodh Pedersmessodagen ...), 242 (4.10.1665, slötz, att ett bref till R. Drotzen Gref Peder [Brahe] måste ställas om Cygnelii förseende), 245 (25.10.1665, Om Cygnelio lefwererades Hans Excell. R. Drotzen alle documenter), 258 (22.12.1665, Uplästes Rijkz Drottsens höghwelborne grefwe Päders [Brahes] breef de dato 6 Decembris, om försoning uthi den twist emellan denne academien och Åbo upkommin är, om M. Olai Cygnelii lägersmåls saak, och att dhen samma här in loco uptagas och afdömmas måste etc.), 262 (21.1.1666, Effter högmässan uplästes dhet swar som till H:s H.Grefl. Excell. R. Drottsen om M. Cygnelii saak öfwergåå skulle), 339 (26.9.1666, Om M. Cygnelii saak påmintes, som ännu ståår oslijtin); Akademiska konsistoriets protokoll VIII 1667–1670 (Uppsala 1971) s. 52, 56, 58 (12.6.1667, Fans nödigt med thet första tillskrifwa R. Cantzleren om then difficulteet som är emillan thenne och Åbo academia för Cygnelii skull), 68, 111, 121 (8.4.1668, Resolutio. För lägersmålet böter han 40 mk:r smt. effter Gifftm.B. 3 cap., pro relegationis poena skal han affinna sig wed Consistorio sielf), 132 (23.5.1668, Olaus Cygnelius ansöker per supplicam, att slippa poenam relegationis effter han så mycket ondt uthstått hafwer. Dhetta måste in Consistorio majori omtalas och determineras); Akademiska konsistoriets protokoll XII 1676–1677 (Uppsala 1973) s. 333 (15.8.1677, [Nicolaus] Sundbärg som till denne dagen tridie gången war citerad till swars i lägersmåhlsaken, är intet inkommen, sidste citation skickades i ett couvert till hans lyfftesman Cygnelium, hwaräst denne Sundbärg skall præceptorera). — J. A. Almquist, Kommerskollegium och riksens ständers manufakturkontor samt konsulsstaten. Meddelanden från Svenska riksarkivet 2:4 (1912–15) s. 489; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #174R, 249R, 2017G, 2161D; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 70; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #254R, 260H (prom. 1664), 627R.

Doria respondentti
Doria gratulantti

Päivitetty 19.11.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Olof Cygnell. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=1479>. Luettu 4.7.2020.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Cygnelius [l. Cygnell], Ol. Brynolphi Verml. – Son af kh i Holmedal Brynolphus Cygnæus (sic! † 1658). Student i Upsala 1655, i Åbo 1661. Nämd i prot. 1663 för slagsmål. Respondens 27.6.1663 u. P. Bergius. Magister 24.5.1664. Begär 9.8.1665 testimonium till Upsala, då en ledsam lönskaläge- och giftermålssak mot honom andrages; hvarom ofta i prot. 14.6–10.11.1665. Skall blifvit kh i Österbotten (Hammarin), och verkligen var en Ol. Birgeri Cygnell kh i Kalajoki 1722–30; väl ej sonson till denne? Hans son Brynolf nämnes som borgmästare i Vasa; en Birger Cygnell nämnes åter som borgmästare i Jakobstad. Namnförvexlingar!

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 87.

Tallenna tiedot muistiin