Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

1661/62 Jonas Eek Jonas Olai, Uplandus 1517. Kotoisin Uplannista. Ylioppilas Turussa 1661/62 Echenius Jon. Olai Upland _ 69. Respondentti 5.11.1664, pr. Enevald Svenonius 132. Stipendianomus 20.12.1667. Keskimmäisen luokan stipendiaatti sl. 1667 – kl. 1669. Ylimmän luokan stipendiaatti sl. 1669 – sl. 1670. Respondentti 1670 (Lidén), pr. Petter Bång U182. FK (1670). Vihitty papiksi Uppsalan hiippakunnassa 21.12.1671. Tituloitu maisteriksi 1684 (Leinberg, Handlingar VII), muttei tiettävästi ole saanut tätä arvoa promootiossa. — Rouva Kristina Brahen kotisaarnaaja 1671. Tukholman Jakobin koulun pedagogi (1674), samalla Tukholman tuomiokapitulin notaari 1674–79. Henkikaartin saarnaaja. Korppoon kirkkoherra 1684 (ei astunut virkaan). Saltvikin kirkkoherra s.v. † Saltvikissa 1697/98.

Pso: 1:o Margareta Kristina Furumarck († 1683); 2:o 1688 Kristina Bagge (jäi leskeksi).

Vävy: Snappertunan ent. pitäjänapulainen Johan Langius 3749 (yo 1691).

Kaima: Edsbergin kirkkoherra, FM Jonas Eek 713 (yo (1649), † 1695).

/ Saltvikin kirkkoherran henkilötiedoissa on merkittäviä sekaannuksia södermanlandilaisen kirkkoherrakaiman Jonas Petri Eekin kanssa. Vaikuttaa todennäköiseltä, että Edsbergin ja Saltvikin kirkkoherrat ovat eri henkilöitä ja että jälkimmäinen on sama kuin tukhomalainen pappismies Jonas Olai Eek, vaikka tälle identifioinnille ei ole vedenpitäviä todisteita. /

Viittauksia: HYK ms., Index s. 49a; HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1641–1712 (20.12.1667, s.d.); KA valtakunnanregistratuura 16.5.1684 f. 281 (Till Bispen ock Consistorium i Åbo om Corpo ock Saltwiks Pastoraters ersättande), 16.5.1684 f. 282 (Collation för Mag:ro Jona Ek på Pastoratet Saltwik på Åland), 11.5.1687 f. 255 (Collect i Åbo Stifft för Soltriks [Saltwiks] Sockn ... Wij Carl etc. Giörom witterligit, at emädan Oss gifwer kyrkioherden i Soltrik på Åhland wördig och wällärd Magister Jonas Eek underdånigst tilkänna, hurusom Sockne Kyrkian som i förra tider warit härligen bygd aff slät gråsten har nu tagit en remna, hwilken årligen mer och mer förökas, dessutan skal träwärket i Tornet aff ålder och Maskätande så wara fördärfwat, at Församblingen med största liffzfara kan stå därunder, Därtilmed är och den skadan timad, at Kyrkioklockan sprucket mit i tu, så at församlingen eij mera kan ringas därmed, hwilket alt at bota och förbättra, Församlingen som är aff ringa mantal och aff stor fattigdom, eij mächtar aff egna kraffter at åstadkomma, utan om någon hielp underdånigst anhåller), 11.5.1687 f. 256 (Kongl. Maij:tz Nådiga Resolution upå Kyrkioherdens i Soltwiks Sockn på Åland Wördige och Wällärde Magistri Jonas Eks underdåniga Suppliqve), 6.10.1687 f. 559 (Till Cammar Collegium swar för Pastor i Saltwik Mag:r Ek, om benådning på hemmanet Fremmendby), 12.11.1688 f. 728 (Till Stats Cont: för Saltwijkes Försambling på 3 t:r Wijnsädz tillökning), 6.4.1698 f. 282 (Fullmacht för Mag. Erland Törn 3055 at wara Kyrkioherde i Saltwijks försambling ... Pastor i Saltwijk försambling på Åland Johan Eek för någon tijd sedan är genom döden afleden); KA mf. ES 3236 (Åland 9) Sundin ja Saltvikin käräjät 8.3.1686 s. 21 (Opbödz af Pastore Saltwicensi Jona Eek fölliande Sölfwer som fans Pantsatt i Kyrckian), Sundin ja Saltvikin käräjät 17.10.1687, Sundin ja Saltvikin käräjät 4.3.1690, Sundin ja Saltvikin käräjät 1.10.1691, Sundin ja Saltvikin käräjät 26.–29.2.1692 (Sökte Pastor Jonas Eck Nämbdens intygande om Prästebordetz lägenheet i Saltwijk); KA mf. ES 3237 (Åland 10) Saltvikin käräjät 27.–28.8.1694 s. 190, 195, Saltvikin käräjät 7.–9.2.1695, Saltvikin käräjät 22.–23.10.1695 (Prästebohletz bebyggiande och reparation), Tutkinta Saltvikissa 19.12.1695 (blef undersökt och Ransakat om dhe klagomåhl och beswär Pastoren H:r Jonas Eck medelst sin skrifwelse af d: 12 förledne Novemb: andragit emot des försambling och Sochnemän här i Saltwijk, angående Tijond mäth och profningen), Saltvikin käräjät 20.–21.3.1696, Saltvikin käräjät 7.–9.9.1696 (Då opwijste Pastoren och Kyrckioheerden Ehrewördige och högwällärde H:r Jonas Eck ett skriffteligit Testamente emellan sig och sin kiäreste dygdesamme Matronan Christina Bagge oprättat d: 24 Febr: innewarande åhr ... hans kiäre d:rs [Madam Bagges Stiufdotters] Jungfru Margareta Chatarina Eckz möderne ... Pastorskans syster dotter J: Anna Stina Harg); KA mf. ES 3237 (Åland 11) Saltvikin käräjät 18.–19.2.1697, Saltvikin käräjät 21.–23.3.1698 (Effter för detta Häradzhöfdingen och nu mehra Assessoren j den Kongl: Håff Rätten H:r Wilhelm Johan Quensels undersökning och skrifftel: berättelse af d: 4 Novemb: 1687 haar Sahl: Pastoren H:r Jonas Eck fådt åhret der effter d: 28 Jan: af Landzhöfdinge Embetet och Assessoren Samuel Wallenstierna tillstånd att få opsättia En Sqwalterqwarn j samma fall, hwar af Crono qwarnarne tillförenne hafft sitt watn och till lopp, hwilken qwarn Sahl: Pastoren tills nu häfdat), Saltvikin käräjät 29.–31.8.1698; KA mf. ES 3238 (Åland 11) Saltvikin käräjät 6.–7.3.1699, Saltvikin käräjät 12.–14.10.1699; KA mf. ES 3238 (Åland 12) Saltvikin ylim. käräjät 19.–20.11.1701 f. 145v (Saken emellan dygdesamme Matronan och Sal: Kyrckioherden Jonas Eeks Efterlefwerska Christina Bagge Kiärande, Sampt Sochne Bönderne härsammastädes Swarande angående Giäldh och innestående Pastoralier för åthskillige Åhr), Saltvikin ylim. käräjät 21.–22.11.1701 f. 146v (emellan dygdesamme Matronan och Sal: Kyrckioherdens H:r Jonas Eeks Efterlefwerska Christina Bagge sampt Pastoren och Magisteren högwällärde H:r Erland Törn 3055 å Emse Sijdor emoth hwar andra Kiärande och Swarande). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 91 (XXII); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 444; Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 13, 171, 264, 265, 295, 296, 305, 345, 358, 423, 424, 432, 433–434, 453, 472; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet VII (1907) s. 257 (16.5.1684, om Corpo och Saltwiks Pastoraters ersättande ... Mag:r Jonas Ek ... intet är finskan mäktig). — J. H. Lidén, Catalogus disputationum III. Disp. Aboënses (1779) p. 39 V#699 (Jon. Eck, Upl.); C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 8 (M. Jonas Eek, Suderm. Philos. Mag. 1661. Pastor 1685. Död 1698.); G. Hellström, Stockholms stads herdaminne (1951) s. 26; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #699R, 923D, 2183D, 3729R; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #720R, 3701R, 4463.

Päivitetty 11.6.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Jonas Eek. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=1517>. Luettu 28.1.2022.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Echenius [l. Eck], Jon. Olai Upland. p. 69 || Stipendiat 1666–71. Resp. 1664 u. Svenonius, 1670 u. Bång. Nämd i prot. 24.3.1663, 7.11.1666, 22.7.1668.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 91.

Tallenna tiedot muistiin