Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

kl. 1662 Isak Peldanus Isaacus Jacobi, Ostrobotniensis 1518. Vht: Ilmajoen kirkkoherra Jakob Peldanus (Jacobus Pauli, † 1652) ja Märta Henriksdotter Strigelius. Ylioppilas Turussa kl. 1662 [Peldanus] Isaac. Jacobi Ostrob _ 69. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1662] Isacus Jacobi Peldanus | Sacellanus in Ilmola 1675. Obiit 1699. — Ilmajoen pitäjänapulainen, sitten kappalainen 1675. ‡ Ilmajoella 1. kolminaisuudenpäivän jälkeisenä sunnuntaina 11.6.1699.

Pso: 1:o Agneta Hansdotter Beckman; 2:o noin 1696 Karin Svart tämän 3. avioliitossa (elossa 1708).

Pson edell. aviomies: Isonkyrön kappalainen Gustaf Brennerus 1397 (yo 1660, † 1695).

Veli: Ilmajoen kirkkoherra Henrik Strigelius, myöh. Peldanus 397 (yo 1644, † 1673).

Lanko: Lapväärtin kirkkoherra Johan Beckman 1467 (yo 1661, † 1702).

Lanko: Daniel Swart 2240 (yo 1672/73).

Vävy: Ilmajoen kappalainen Henrik Wegelius 4085 (yo 1695, † 1719).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 148b; HYK ms., Pohj. osak. matr. #163; Kimmo Kemppaisen tiedonanto 4.6.2011 (Digitaaliarkisto Ilmajoen kastettujen luettelossa mainitaan lukkarin pojan kummina 4. paastonajan sunnuntaina 1699 H: Isaacz hust: Catrina Swart. Digitaaliarkisto Kurikan kastettujen luettelossa kappalaisen pojan kummina 5.4.1697 D: Isacus Peld: mz sin K: Husähra och Styfd:r J: Kirstin Göstaffzd:. Digitaaliarkisto Ilmajoen kastettujen luettelosssa on sama kastemerkintä 2. pääsiäispäivänä 1697 H:r Isaac medh hust: och dott:r J: Chirstin Brenner. Näistä merkinnöistä päätellen Isak Peldanuksen jälkimmäinen vaimo Karin Svart oli Isonkyrön kappalaisen Gustaf Brenneruksen leski); KA mf. ES 2079 (ss 3) Ilmajoen käräjät 16.–18.3.1674 s. 28 (Hederlighe och wällärde H:r Isacus Peldanus, medh Erich Mattsson j Röskela by, inläggiandes een Kiöpe skrifft, som dhe sins emellan den 17 Hujus, Hadhe oprättat ... af innehåldh, dett be:te Erich Mattsson Hafwer för 20 åhr sedhan af H:r Isackz Brodher Sahl: Kyrckioheerden H:r Hindrich Peldano till sigh Handlat, Luchtasela Hemman á 1/3 dels Mantahl för 200 D: K: M:t 2 ½ T:r Spanmåhl, och edt förklädz tygh medh för ordh, adt der Erich för orsakades samma Hemmanet igen försällia, så skulle Han dett Hans arfwingar först anbiudha, Och emedhan wällbe:te H:r Isack förmedelst Bördzredten Hafwer, Åstundat och söcht bem:te Hemmanedt att inlöösa ... Emoth Fyrahundrade Fembtijo D: Kop: M:t), 34; KA mf. ES 2080 (ss 3) Ilmajoen käräjät 25.–27.10.1675 s. 696 (Emellan Cappellanen H:r Isaak kärande och Talwitie Jacob swarande ... deres kytolandz twist beståandes i owisse Råår); KA mf. ES 2082 (ss 10) Ilmajoen käräjät 1.1688 f. 5; KA mf. ES 2083 (ss 12) Ilmajoen käräjät 19.–22.7.1690 s. 55 (Kyrckioheerden Ehrewördige H: Gabriel Peldanus å sin broders Cappellanens H: Isaci Peldanj wägnar föredrogh Rätten att Rauskula Hemman som till Cappellans Stambn ähr anslagit är af ringa ägor och så aflägit att ähr öf:r 3/4 Mihl ifrån Moderkyrckian belägit); KA mf. ES 2083 (ss 14) Ilmajoen käräjät 15.1.1692 s. 27, 28; KA mf. ES 2085 (ss 17) Ilmajoen käräjät 26.7.1695 s. 57 (om Tarfweedzbarkning); KA mf. ES 2085 (ss 18) Ilmajoen käräjät 13.1.1696 s. 25, 54; KA mf. ES 2086 (ss 18) Ilmajoen käräjät 19.9.1696 s. 329; KA mf. ES 2088 (ss 21) Ilmajoen käräjät 3.–4.3.1699 s. 364 (Coadjutor wid Illmola Försambling, wördige och wällärde H:r Hindrich Wegelius 4085, befullmechtigad aff Sacellano Ehrewyrdige H:r Isaco Peldan, berettade att Jacob Clemetzson i Kyrkioby, som åboodt des principals Cappellans bord, det samma i Olaga tijd, uthan ägandens låff och minne, afwijket), Ilmajoen käräjät 20.7.1699 s. 44 (att honom [Coadiutore wällerde H:r Henrico Vigelio] och des omyndige medarfwingar till större Säckerheet Inventera des Swärfaders Sahl: H:r Cappellanens Ehrewyrdige H:r Isaak Peldans Qwarlåtenskap); KA mf. ES 2088 (ss 22) Ilmajoen käräjät 22.–23.1.1700 s. 196 (Pastor Loci Ehrewyrdige H:r Bartholdus Vahl föredrog Rätten det för detta Cappellanens här sammastädes, Sahl: Ehrewyrdige H:r Isaaci Peldani Sterbhuus och Omyndige barn intet här till warit försedde medh någre förmyndare ... befans ingen närmare [på Fäderne] åkommen, än Cappellanen här sammastädes wyrdige och wällärde H:r Henrich Peldanus 3012 som ähr dee Omyndigas Bryllunge ... blifwer Ländzmannen ifrån Pedersöre Sochn wähl:tt Jacob Beckman (katso 1467) nu tillstädes warande, Såsom een habil och waaksam Man, till förwaltandet aff samma förmynderskap förordnad), Ilmajoen käräjät 17.9.1700 s. 889 (Caplans bohlet Raskula, katso 3012); KA mf. ES 2091 (ss 27) Ilmajoen käräjät 23.–25.2.1705 s. 1287 (Lendzmannen Gabriel Öberg, befullmechtigad utaf fordom Capellanens H:r Isaac Peldans omyndige barns Förmyndare Capellanen härsammastädes H:r Hindrich Peldan och Lendzmannen Jacob Bäckman ifrån Pedersöre, tillsporde bem: Barns Swåger Adjunctum H:r Hindrich Wigelium om han will behålla och lösa deras Bördehemman Luchtaisela der han nu boor och dess Kiöpskilling och lösn jempte deras än innestående löösörer fordersampt betala, på annor händelse begärte Fullmechtigen upbod på hemmanet och att det åth den mäst biudande förällias skulle. H:r Wigelius Exciperade att han och dess barn äga præferencen och först födzlorätten till hemmanet, och will han det samma behålla och effter hand betala, Så wijda desse Swåre tijder intz med gifwa att altså hastiget kan præsteras), Närpiön käräjät 6.–7.3.1705 s. 1340, Ilmajoen käräjät 14.–15.8.1705 s. 1512. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 93 (XXII); A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #163. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 59, 61; A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 1010 (Peldan Taulu 4); Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #7568.

Päivitetty 27.6.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Isak Peldanus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=1518>. Luettu 2.2.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Peldanus, Isaac. Jacobi Ostrob. p. 69 || Ob. 163: 1662; sacell. in Ilmola 1675, obiit 1699. – Son af kh i Ilmola Jac. Pauli Peldanus († 1652).

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 93.

Tallenna tiedot muistiin