Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

kl. 1662 Joakim Schultz, aateloituna 1698 Riddercrantz Joachimus Justini, Aboensis 1522. * noin 1650. Vht: turkulainen kauppias Jost Jochimsson Schultz († 1677) ja hänen 1. puolisonsa Magdalena Baltasarsdotter Wernle. Ylioppilas Turussa kl. 1662 Schultius Joachim Justini Ab. Riddercrantz _ 69. Merkintä Indexissä Riddercrantz Joachimus Justini Schultii filius Ab _ 69. Oraatio 14.6.1668. Respondentti 1669 (Marklin), pr. Mårten Miltopaeus 606. Turun hovioikeuden auskultantti (1672). Ylioppilas Uppsalassa 11.12.1672 Joachimus Schultz Aboensis. Venit ex Acad. Aboens. — Loimaan vapaaherrakunnan alilaamanni 1678. Turun hovioikeuden aktuaari 1684, kanneviskaali s.v., aatelittomien luokan asessori 1689. Aateloitu 1698. Hälsinglandin laamannikunnan laamanni ja järjestysmies 1718. Palasi Turun hovioikeuden asessoriksi 1719, hovioikeudenneuvos s.v. Valtiopäivämies. ‡ Turussa 11.9.1724.

Pso: 1:o 1678 Elisabet Andersdotter Salamontanus († 1687); 2:o 1691 Charlotta Pettersdotter Specht († 1736).

Appi: Turun hovioikeuden asessori Anders Salamontanus 263 (yo 1642, † 1684).

Eno: Turun hovioikeuden nim. asessori Johan Wernle 585 (yo (1647), † 1692).

Veli: Turun kunnallispormestari Baltasar Schultz 1523 (yo 1662, † 1733).

Veli: Turun hovioikeuden asessori Jost Schultz 2675 (yo 1678/79, † 1737).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 159b, 172b; KA valtakunnanregistratuura 20.2.1680 f. 148 (Kongl. Maij:tz och Sweriges Rijkes Rådz äntelige sentence och Dom uthi den ifrån Åbo Håff Rätt inkombne Revisions Sak, emellan Handelsmannen Jochom Wergentin (katso 1749), med des Barn och Mågar å den ene och Jost Schultz Barn och Arfwingar å den andra sijdan, angående testamentum reciprocum, som emellan framledne Jost Schult och des Hustro, Hustro Lisbeth Wergentin oprättades A:o 1675, och nu såsom illegitimum bestrijdes), 5.3.1689 f. 141 (Vocation till Joachim Schultz att wara Assessor i Åbo Hoffrätt, uti Hindrich Brenners 1465 ställe); KA mf. ES 1882 (ll 5) Vihdin käräjät 26.–27.1.1672 f. 11 (Instältte sigh Auscultanten Försichtigh Joachim Schultz såssom sin Faders Wäl:tt Jost Schultz Fulmechtige och sökte rättens Assistens wthi den geldzfordran hans Fadher hoos Sahl: Wälb: Henrich Ekstubbes Arfwingar hafwer inne ståendes); KA mf. ES 2033 (rr 13) Lohtajan käräjät 21.–23.2.1674 f. 692v (Handelsmannen i Åbo Sig:r Jost Schult, katso 1648). — R. Hausen (utg.), Diarium Gyllenianum eller Petrus Magni Gyllenii dagbok 1622–1667 (1880–82) s. 155 (isä); V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 93 (XXII), 94 (XXII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat X 1709–1719 (julk. T. Carpelan, 1943) s. 46, 61, 66, 102, 109; Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 222; A. Hästesko (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1701–1735 (1907) s. 105 (11.9.1724, ‡); Akademiska konsistoriets protokoll X 1673 (Uppsala 1972) s. 177 (6.9.1673, Proponerade Rector att den tyske musicanten Christian Schultzen som sidst omtaltes i Consistorio till musiken, är af en annan studioso Sueno Agricola 1720 wid nampn angifwen för det han har mant honom uth med wärja ... Sedan uplästes 2 attester af Jochim Schultz och Johan Forquart 2024, der i de bekänna att Christ. Schultz har låtet mana Agricolam till fäctha med sig, för den orsak, att han skulle ha förtalt Schultzen hos Rectorem Magnif. och h. Ol. Rudbeck), 225 (8.11.1673, Jochim Schultz anklagar Christian Schult[z]); Akademiska konsistoriets protokoll XI 1674–1675 (Uppsala 1973) s. 255, 272, 288, 340; Akademiska konsistoriets protokoll XII 1676–1677 (Uppsala 1973) s. 66, 76, 82, 98 (24.5.1676, Beswärade sig Rector, att somblige intet achta någon arrest, såsom den Finno Jochim Schultz, hwilken haar 5 eller 6 klagemåhler på sig af åthskillige), 175 (27.9.1676, Jochom Skultz begiärer testimonium. Påmintes att han haaar under Rect. Arrhenio violerat arrestum, och lemnat en hoop oricttigheeter effter sig, hwilket honom repræsenteras, och att han haa meriterat relegationis poenam, der han detta icke slättar). — G. Marklin, Ad catalogum disputationum. Supplementa (1820) p. 59 V#2596; J. J. T[engström] (utg.), Utdrag rörande Finland, utur de otryckta delarna af A. A. von Stiernmans Bibliotheca Suio-Gothica. Suomi 4 (1844) s. 281; T. Carpelan, Åbo i genealogiskt hänseende. Länsi-Suomi 3 (1890) s. 79 (Köpmannasläkter i Åbo, Schultz Tab. 4); A. W. Westerlund, Turun hovioikeuden presidentit, jäsenet ja virkamiehet 1623–1923. I (1923) s. 220; G. Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor VI (1931) s. 336 (Riddercrantz); E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 197; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #23D, 58D, 1498D, 2161D, 2165D, 2596R, 2607D, 3667D; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #3650 (1715), 4766 (1716), 5157 (1720); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #957H (vih. 27.8.1678), 2585D, 2622R, 3177, 3178, 3638D; V. P. Toropainen, Tietoja 1600-luvun turkulaisten sukulaisuussuhteista. Genos 79 (2009) s. 152 (TRO 9.11.1646: Uusi porvari Jost Schultz vannoi porvarinvalansa takaajinaan Joachim Schultz ja Joachim Wargentin).

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 19.11.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Joakim Riddercrantz. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=1522>. Luettu 29.9.2022.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Riddercrantz, Joachimus Justini Schultii filius Ab. p. 69 || Se nedan Schultius; dittografi.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 93.

Schultens, Joachim. Justini Ab. (Riddercrantz). p. 69 || Son af handlanden i Åbo Jost Schultz. Född i Åbo 1650. Student i Åbo 1662. Höll en orat. De ingenuis honestisque adolescentium moribus, 14.6.1669. Respondens 1669 u. Miltopæus. Till Upsala 11.12.1672. Auskultant i Åbo hofrätt. Underlagman i Loimijoki friherskap 1678. Assessor 1689. Adlad 1698: Riddercrantz. Hofrättsråd 1719. Död 1724.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 94.

Tallenna tiedot muistiin