Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

sl. 1662 Sylvester Bjugg Sylvester Arvidi, Ostrobotniensis 1536. Vht: Alajepualla asunut Pohjanmaan jalkaväen kapteeni Arvid Jönsson Biugg († 1676) ja Kristina Jöransdotter Stormhatt. Depositio 30.4.1658. Ylioppilas Tartossa (Tallinnassa) 3.5.1658. Ylioppilas Turussa sl. 1662. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1662] Sylvester Arvidi Biugg. Consul Aboensis postea. Alimman luokan stipendiaatti kl. 1670 – kl. 1671. Ylioppilas Uppsalassa 16.10.1671 Sylvester Biugg Ostrobotniensis. Ex Acad. Aboensi accessit. Ylioppilas Jenassa Wintersemester 1678 Biuggs, Sylv., Svecus. — Turun oikeuspormestari 1683, ero ennen virkaan astumista 1684. Tilanhoitaja Ruotsissa. † Tukholmassa 1709.

Pso: Anna.

Veli: Vaasan kirkkoherra Jöran Bjugg 1535 (yo 1662, † 1709).

Pojanpoika: Fredrik Bjugg 7352 (yo 1747/48).

Viittauksia: HYK ms., Pohj. osak. matr. #166; HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1641–1712; KA valtakunnanregistratuura 23.4.1683 f. 215 (Fulmackt för Sylvester Biugg at wara Justitiæ Borgmestare i Åbo ... Justitie Borgmestare Embetet thi Åbo Stadh, förmedelst framledne Borgmestarens Johan Schæfers 299 dödelige affgång är wordet vacant och ledigt ... Wår Tro Undersåte, Oss Elskelig, Erligh och Förståndig Sylvester Biug, så igenom Studier som medelst några åhrs resor uthi fremmande länder, sigh til et sådant Embetes förträdande förwärfwat hafwer), 6.12.1684 f. 780 (Till Landzhöfdingen Lorentz Creutz, angående Borgmästare i Åbo ... Wi låte Eder och så weta, att Wij hafwe för någon tijdh sedan, åthwarnat Borgmästaren Biugg, som heela tijden sedan han blef Borgmästare, warit mehrendehls här i Stockholm, att om han icke ofördröijeligen förfogade sigh här ifrån, och förrättade sitt Embetes Sysslor, så hade han intet annat att wänta, ähn att honom bådhe löhn och tiänst skulle betagas; och som han sedermehra haar låtit märkia att han har ringa lust till att inställa sigh dher sammastädes för den ringa löhn som dher faller, ty haar han och ändtel:n underdånigst begiärt, och Wij nådigst tillsagdt honom någon annan tiänst, nähr någon löös blifwer; och således gifs oss nu godt tillfälle, att indraga een Borgmästare tiänst, effter som twänne Borgmästare kunna mycket wähl beställa, allt hwadh som på dhen Orthen ähr att giöra); KA mf. ES 3236 (Åland 9) Sundin ja Saltvikin käräjät 15.9.1685 s. 86 (Företrädde Borgmästaren H:r Sylvester Biugg och protesterade, det Jägmästaren Jon Nilsson (katso 1734) eij sigh nu infunno wid Rätten honom til swars ... [borgmästaren] uthlofwat at afskaffa Wargar och Loar här ifrån Landet på 20 Åhr). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 96 (XXIII), 483 (Tillägg och rättelser. XXIII); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 177–178(?) (mainitaan eräs Biugge), 221, 359, 454, 473, 522; Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 215; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #166; Die Matrikel der Universität Jena II 1652–1723 (bearb. v. R. Jauernig und M. Steiger, 1961–77) s. 61; Akademiska konsistoriets protokoll X 1673 (Uppsala 1972) s. 275 (13.12.1673, Wachten inkom emot Ostrobothnienses, Jacobum Lang 1889 och Sylvestrum Biugg, anklagandes dem för oliud och skäldzord på sig); Akademiska konsistoriets protokoll XI 1674–1675 (Uppsala 1973) s. 9, 19, 40, 44, 54, 279; Akademiska konsistoriets protokoll XII 1676–1677 (Uppsala 1973) s. 66, 76, 88, 89, 165, 167, 177, 184, 187, 197, 209, 213, 216, 218, 220, 231, 241, 242, 248, 249, 258, 261, 281, 293 (2.5.1677, Sylvester Biugg begiärade testimonium. H. Åkerman: effter Sam. Stehn begiärat i Håfrätten remissorial till Consist:m, så tyckes olijkt att gifwa denne testimonium. Detta tychte dhe andre icke kunna hindra hans testimonium. H. Åkerman, ellies är han dömd för edzöre och saken penderar ännu i Håfrätten, så är owist antingen Consistorii domb går in rem judicatam, eller han blifwer exaspererad. Detta skiähl skattade dhe flere af någon wicht. M:r Aurivill.: Rector kan förehålla honom, hwad böter han är fält till, och har derföre icke må undra om testimonium icke blifwer så ampelt stält. M:r Grubb: Om Biugg will betiäna sigh af testimonio i saken moth Sam. Stehn, så är betänckeligit att gifwa honom det. Resolutio. Detta refereras till Consist. plen., imedler tijdh förehåller Rector honom dhe difficulteter här uthinnan finnas); A. Tering, Album Academicum der Universität Dorpat (Tartu) 1632–1710 (1984) #1068. — L. Nyholm, Österbottniska nationens matrikel I, tillägg och rättelser. Genos 59 (1988) s. 61; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #4420D.

Päivitetty 19.11.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Sylvester Bjugg. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=1536>. Luettu 28.1.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Bjugg, Sylvester Arvidi. Ob. 166: 1662; consul Aboensis postea. – Stipendiat 1670, 1671. Nämd i prot. 28.11.1666.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 96.

Bjugg, Sylv... Student i Upsala 16.10.1671.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 483.

Tallenna tiedot muistiin