Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

14.12.1662 Anders Strandenius Andreas Johannis, Viburgensis 1560. Kotoisin Itä-Suomesta, sukunimestä päätellen ehkä Rannan kihlakunnasta. Ylioppilas Turussa 14.12.1662 Strandenius And. Joh:is _ 72. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1662 d. 14. Decbr.] Andreas Johannis Strandenius. [Viburgenses.]. Keskimmäisen luokan stipendiaatti sl. 1664 – sl. 1667. Respondentti 16.12.1665 pro exercitio, pr. Axel Kempe 168. Respondentti 2.11.1667 pro gradu, pr. Axel Kempe 168. FM 26.5.1668. Stipendianomus 17.6.1668. Ylimmän luokan stipendiaatti kl. 1668 – sl. 1668. — Viipurin lukion matematiikan ja runousopin lehtori 1669. Mikkelin kirkkoherra 1676. Rovasti 1679. Valtiopäivämies 1675. † Mikkelissä 1688.

Pso: Sara Nycopensis.

Appi: Viipurin piispa, FM Nils Nycopensis U20 († 1664).

Poika(?): Käkisalmen kappalainen Anders Strandenius U523 († 1709).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 184b; HYK ms., Viip. osak. matr. I #43; HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1641–1712 (17.6.1668); KA valtakunnanregistratuura 26.1.1678 f. 5 (Till Biskopen i Wijborg för Mag. Andrea Strandenio ... Såsom Oss hafwer troo undersåte och biskop för detta Lector Theologiæ uthi Wijborg M:r Andreas Strandenius klageligen tillkiänna gifwit huruledes han icke kan få åthniuta wår honom förundte collation på S:te Michels pastorat af d. 11 Julij 1677 uthan att H. Samuel Reuter 423, hwilcken med honom Strandenio war satt oss i wahlet skall sökia hoos Eder på hwariehanda att trängia honom därifrån ...), 6.7.1688 f. 378 (Collation för Magister Abraham Thavonio 1758 att wara Prost och Kyrkioherde i Sanct Michels Försambling ... som medelst för detta Probstens och Kyrkioherdens Magistri Andreæ Strandenij dödelige afgång är wordet ledigt); KA mf. ES 1837 (jj 18) Viipurin pitäjän käräjät 30.6.–1.7.1673 s. 68 (Lectoris M:r Andreæ Strandenij klagan, å sine Landbondes Olof Orawains wägnar öf:r Erich Jöransson i Nygårdh, som skulle han berga ett stycke Engh öfwer Häradz- och Lagmans domar); KA mf. ES 1796 (gg 2) Kiteen käräjät 30.1.–1.2.1682 f. 250 (Effter Klåckarens Henrich Strandenij begeran, publicerades Kongl:e Maij:tz Allernådigste förordning af den 8 Febr: A:o 1681, Angående Klåckare Rättigheeter, med alfwar Förmaning till Allmogen, att dhe sig alldeles der effter rätta, Uthgörande och ehrläggiande hwar bonde till klåckaren Åhrligen, 1 Cappa Råg, 1 Cappa Korn, 1 Cappa Hafre, Och när wigning skeer 2 öre, för Barn doop ett öre, För Kyrckiegång effter barn 2 öre, effter ett Lijk 2 öre, alt i Sölf:r Mynt, som Högst bem:te Kong:e Maij:tz Placatz 6 punct alt detta Liussligen förmähler, detta klåckaren till ett bewijss meddelt); KA mf. ES 1797 (gg 5) Kiteen ja Tohmajärven käräjät 20.–26.2.1686 f. 23v (om Klåckarens i Kijdhes Henricij Strandenij Löhn); KA mf. ES 1798 (gg 7) Tohmajärven ja Kiteen käräjät 16.–22.3.1688 f. 117v (Klåckarens Son i Kijdes Grels Hindersson ben:dh); KA mf. ES 1809 (hh 8) Kaprion läänin yläosan käräjät 10.–15.8.1691 f. 230v (hafwandes ibland andre Organisten Strandenius acten bijwistat). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 99 (XXIII); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 5, 15, 52, 233, 250, 251, 264, 265, 305; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet IV (1900) s. 412; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 7. — M. J. Alopæus, Borgå gymnasii historia III–V (1807–17) s. 444; G. Marklin, Ad catalogum disputationum. Supplementa (1820) p. 53 V#2051 (29:i); M. Akiander, Skolverket. BNF 9 (1866) s. 320, 326; M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 288; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #913G, 2024R, 2051R, 2052G, 2057G, 2058G, 2922G, 3966G, 4222D; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 90; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #292, 301H (prom. 1668), 2081R, 2104R, 3167G, 3301, 3485.

Doria respondentti
Doria gratulantti

Päivitetty 12.10.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Anders Strandenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=1560>. Luettu 5.6.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Strandenius, And. Joh:is. p. 72 || Vib. 43: 14.12.1662. – Stipendiat, genast i 2 kl. 1664–68. Respondens 2.11.1667 u. Kempe (uttrycket i denna diss.: „Finlandia, Carelia, Livonia cett. adjecta sunt“ ogillas i k:m 31.10.1667). Magister 1668. Mat. lektor i Viborg 1669. Kh i S:t Michel 1678. Död 1688. – Skrifter, se Stjernm. p. 83; Elmgr. I, 102; Alopæus p. 446 f.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 99.

Tallenna tiedot muistiin