Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

14.12.1662 Johan Salmenius Johannes Gregorii, Kexholmia-Carelius 1561. Vht (Akiander): Salmin kirkkoherra (1639–43) Grels (Gregorius Johannis) ja N.N. Viipurin triviaalikoulun oppilas. Ylioppilas Turussa 14.12.1662 Salmenius Joh. Georgii‹¿› Vib _ 72. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1662 d. 14. Decbr.] Johannes Gregorii Salmenius. [Viburgenses.] Phil. Mag. Facult. Philos. Adjunct. p. Past. in Cuopio. ‹Näin M. Caloniuksen matrikkelissa (signum ViO:Ba1.1), mutta puhtaaksikirjoitetussa matrikkelista (ViO:Ba1.2) lukee Georgii.›. Respondentti 1665(?, Marklin), pr. Mårten Miltopaeus 606. Alimman luokan stipendiaatti kl. 1665 – sl. 1666. Oraatio 29.3.1666. Respondentti 15.6.1667 pro gradu, pr. Petter Bergius 4. Keskimmäisen luokan stipendiaatti kl. 1667 – kl. 1668. FM 26.5.1668. Ylimmän luokan stipendiaatti sl. 1668 – sl. 1670. — Turun tuomiokirkon urkuri ja Turun katedraalikoulun laulunopettaja 1667–76, samalla Turun akatemian 2. filosofian apulainen 1671–75. Ruokolahden kirkkoherra 1673, mutta joutui luopumaan virasta edeltäjänsä vävyn hyväksi heti virkaan astuttuaan 1674. Kuopion kirkkoherra 1677. † Kuopiossa 1683.

Pso: Kristina Pettersdotter Walstenius tämän 1. avioliitossa.

Pson seur. aviomies: Rymättylän kirkkoherra, FM Håkan Pihlman 2135 (yo 1671, † 1714).

Appi: Loimaan kirkkoherra Per Wallenius, myöh. Walstenius 146 (yo 1640/41, † 1675).

Veli: Henrik Salmenius 1896 (yo 1667).

Veli: Kerimäen kappalainen Pehr Salmenius 2123 (yo 1671).

Poika: Rymättylän kirkkoherra, FM Johan Salmenius 3573 (yo 1689, † 1736).

/ Veljesten patronyyminä on Indexissä Georgii ja monissa paikoin Salmin kirkkoherran nimeksi mainitaan Georgius Johannis. Salmin seuraava kirkkoherra oli nimeltään Gregorius Matthiæ (1650). Ylioppilas Salmeniusten ja näiden kirkkoherrojen sukulaisuuksille ei tunneta yksiselitteitä todisteita. /

Viittauksia: HYK ms., Index s. 168b; HYK ms., Viip. osak. matr. I #44; HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1641–1712 ([10.12.1673] Johannes G. Salmenius Fac. Phil. Adjunctus et Rect. C[antus]); KA valtakunnanregistratuura 16.12.1646 f. 647 (Till Rijkz- och Cammer-Rådh att låta tillställa Salmis kyrkia i Kexholms Lähn 2 Klockor tillsamman 1½ Skepp. item een Finsk Bibel, Mässekläde och 4 th:r Spannemåhl åhrligen till Mässewijn och oblater), 7.8.1665 f. 181 (Till Cam:n för een fattig Prestänckia [ifrån Salmis, Maria Erichssdotter] att bekomma nu straxt 15 D:r S:r M:t, och sedan 4 T:r Spanmål åhrl. i hennes Enkiestånd ... för hennes stoora fattigdoms skuldh och lidne ruin af Fienden Ryssen i sidste Feigdetijden, då hennes Man skall wara ynkeligen afdaga taghen som Consistorij i Wijborg attest vthwijsar), 8.4.1673 f. 33 (Till Biskoppen i Wijborgh för en Präst etc. ... Oss hafwer Consistorium Academicum i Åboo vnderdånigest uthi bästa måtto recommenderat, Mag. Johannem Salmenius för hans skickeligheet och goda lärdom skull, och effter som han där i Wijborgz stift barnfödder ähr, och wedh Academien för adjuncto tiänt hafwer, så och warit Rector Cantus i Åbo, vnderdånigst för honom intercederandes, dhet han till dhet vacerande Rokolax pastorat der i Stifftet befordras måtte), 22.11.1673 f. 182 (Collations breeff för Adjuncto Salmenio på Rakolax Pastorat), 22.11.1673 f. 183, 23.9.1674 f. 321 (Till Biskopen i Wijborgh Doct. Tavonium om H:r Andreæ Hanstonij 1697 introduction till Rukolax Pastorat, och Mag. Salmenij promotion till ett annat), 23.9.1674 f. 322 (Till Biskopen i Åbo Doct. Gezelium om Salmenij promotion till förste löös fallande Pastorat); SSHY (TMA Ulvila:2a) Loimaan käräjät 7.–9.8.1666 f. 65 (D:nus Johannes Salmenius opå Rytmesters S: Michiel Johanssons Enkias H: Kerstin Johansdotters wägna), Loimaan käräjät 25.–26.9.1676 f. 134v (Studenten D:nus Nicolaus Bark 1740 på högh wälärdhe Mag: Johannis Salmenij wegnar ... dhen här vacerande Kyrkioherdhe tiensten); KA mf. ES 2113 (tt 2) Kuopion käräjät 15.–18.1.1678 s. 19 (När Kyrckioherden Ehrewördige H:r Johann Salmenius Dominica 2:da Adventus warit dher j gården och Christnadt hans barn, då hade han warit borto utj Idensalmi Sochn), 23 (Kyrckioheerden Ehrewyrdige H:r Mag: Johan Salmenius lätt genom sin Cappellan Wyrdige H:r Henrich Måna för Rätten andraga några beswährs Puncter, hwar opå han begärade Rättens Sentiment och Uthslagh), Kuopion käräjät 10.–12.6.1678 s. 114, 118, Kuopion käräjät 13.–16.1.1679 s. 28, 31 (Förekom Kyrckioheerden Ehrewyrdige Mag: Johann Salmenius beswärandes sigh att Prestegårdz huuss äro mästedehls förfaldne), Kuopion käräjät 25.–27.8.1679 s. 137, Kuopion käräjät 12.–16.6.1680 s. 127 (Dragon Thomas Pohjalain androgh för Rätten att Kyrckioherden Ehrewördige Mag: Johannes Salmenius hade Nästledne Pinges dag sändt honom Uth att förmana Folcket widh Strandhen hålla sigh wackert och Stilla, Uthan roop- och drickandhe, och som han gådt up ifrån Stranden, hadhe Lars Tijhoinen mött honom på Gatan och fördt honom i halssen och sagdt: Tämä se wäkimies on? Och slagit honom i marcken ... Lars Tijhoinen Swaradhe sig intet minnas huru dhet tillgångit emedan han warit mycket drucken), 132 (Kyrckioheerden Ehrewördige Mag:r Johannes Salmenius begäradhe Stadhfästelsse oppå Råågångh ... Abraham Olufsson om sine 70 Åhr medh tw finger å book erhölt, att hans Fadher H:r Oluf Andreæ [Kuopion kirkkoherra Olaus Andreæ Krogerus, vertaa U243] Som war Pastor i Församblingen i sin tijdh och hans Successor H:r Gabriel [Kuopion kirkkoherra Gabriel Thomæ Lackman] uthj sin tijdh och Sahl: H:r Peer Fabricius [Kuopion kirkkoherra Petrus Æschilli Fabritius] een rum tijdh Under Prästebohlet häfdat Haapaniemi ... Altså Nembdes heel häredz Syyn, Nämbl: alle Tolfmän medh Befahl:n ännu i Sommar att besee råår, om dhe är Lag gille eller icke effter dhet 26 Cap: i B: B: Ll:); KA mf. ES 2004 (oo 5) Kuopion käräjät 17.–19.1.1681 s. 36, 41 (Ehuruwäll Kyrckioheerden Ehrewördige och Höglärde Mag: Johannes Salmenius twistade med Capplanen wördige och Wällärde H:r Henrich Måna om Philax Engh, och dess råår). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 99 (XXIII), 113 (XXVI); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 3, 16, 19, 52, 121, 132, 233, 264, 265, 294, 305, 323, 344, (357) (8.12.1669, Rectori cantus låfwades alt stadigt stipendium in suprema classe ‹Merkintä tarkoittaa, ettei Salmeniuksen stipendi ole katkolla, vaikka hän toimii jo kouluvirassa›), 358, 453, 464, 472, 477, 496, 518; Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 13 passim; Consistorii academici Aboensis protokoll V 1679–1685 (utg. T. Carpelan, 1914) s. 282; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet IV (1900) s. 358 (8.4.1673), 371 (22.11.1673), 379 (23.9.1674), 380; C. M. Schybergson (utg.), Per Brahes brevväxling rörande Åbo akademi I. Per Brahes brev. SSLS 164 (1922) s. 191 #208 (30.3.1671), 201 #221 (26.10.1671); C. M. Schybergson (utg.), Per Brahes brevväxling rörande Åbo akademi II. Brev till Per Brahe. 2: 1662–1680. SSLS 264 (1938) s. 134–135 #290 (4.8.1670), 145 #301 (22.2.1673, Magister Johannes Salmenius Wiburgensis hafwer vthi Tolff åhrs tijd continuerat sijna studier ... hans Sahl. Fadhers Kyrckioheerdens vthi Salmitz ...), 146–147 #302; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 7. — G. Marklin, Ad catalogum disputationum. Supplementa (1820) p. 58 V#2580; J. J. Tengström, Chronologiska förteckningar och anteckningar... (1836) s. 125 (född i Salmis Socken, der fadren var Pastor); M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 428; M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 234; Släktbok II. SSLS 138 (utg. A. Wilskman, 1918–33) sp. 495 (Salmenius Tab. 2); O. Schalin, Kulthistoriska studier till belysande av reformationens genomförande i Finland. Del I. SSLS 305 (1946) s. 51 (Sångbok i Loimijoki kyrkoarkiv); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #252R, 1329G, 2057G, 2058G, 2563G, 2580R, 3736G, 3966G; O. Andersson, Studier i musik och folklore. SSLS 408 (1964) s. 32 (Johannes Salmenius och musiken i Åbo katedralskola under 1600-talet); Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #7041; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 91; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #633R, 1117G, 1363, 2566, 2606R, 2792G, 3301, 3317, 3318, 3794; Suomen kansallisbiografia 8 (2006) s. 598.

Doria respondentti
Doria gratulantti

Päivitetty 13.1.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Salmenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=1561>. Luettu 5.6.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Salmenius, M. J. Respondens 1666(?) u. Miltopæus. Okänd.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 113.

Salmenius, Joh. Georgii Vib. p. 72 || Vib. 44: 14.12.1662. – Son af Greg. Joh:is, kh i Salmis (1639–43). Kallar sig sjelf „Kexholmia Carelus“. Stipendiat 1665–70. Höll 20.3.1666 en Orat. metrica. Orgelnist i Åbo 1667. Respondens 15.6.1667 u. Bergius. Magister 1668. Fil. adjunkt 1671. Ofta nämd i prot., såsom 30.6.1668, 27.11.1672 anhållande att få musicera hos proff., hvilket de dock undanbedja sig, 21.11.1674, 24.4.1675, 22.12.1676 begär rekom. till pastorat. Kh i Kuopio 1677. Död 1683.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 99.

Tallenna tiedot muistiin