Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

1662/63 Johan Walstenius, aateloituna 1693 Wallensteen Johannes Petri, Satacundensis 1578. Vht: Loimaan kirkkoherra Per Wallenius, myöh. Walstenius 146 (yo 1640/41, † 1675) ja Helena Agricola. Ylioppilas Turussa 1662/63. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1662/63] Johannes Wallstenius. | Consul Raumoënsis, Postea Judex Territorialis. | obiit. — Majoitusmestari Turun ja Porin läänin ratsuväkirykmentissä (1675). Vuokraaja Rauman pitäjän Sampaanalassa. Rauman pormestari 1680. Piikkiön ja Halikon kihlakuntien tuomiokunnan tuomari 1689, ero 1706. Aateloitu 1693. Pakeni sotaa Ruotsiin (1715), palasi rauhanteon jälkeen. Valtiopäivämies porvarissäädyssä 1686, aatelissäädyssä 1719 ja 1720. ‡ Kemiössä 16.6.1727.

Pso: 1671 Anna Maria Grass († 1727).

Poika: sihteeri Portugalissa Gustaf Walstenius, ehkä v:sta 1693 Wallensteen 3565 (yo 1689).

Poika: kapteeni Henning Johan Wallensteen 4524 (yo 1700, † 1743).

Poika: luutnantti Petter Wallensteen 4525 (yo 1700, † 1711).

Poika: kihlakunnantuomari Kristian Wallensteen U606 († 1756).

Poika: majuri Isak Wallensteen U607 († 1760).

Lanko: kihlakunnantuomari, majuri, vapaaherra Henning Johan Grass 1286 (yo 1658/59, † 1713).

Vävy: teologian professori, FM Gabriel Juslenius 2987 (yo 1682, † 1724).

Viittauksia: HYK ms., Satak. osak. matr. I #118; HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1641–1712; KA valtakunnanregistratuura 26.10.1689 f. 1017 (Häradshöfdinge Fullmackt för Johan Wallstenius), 31.3.1690 f. 201 (Till Landzhöfdingen Creutz och Öfwersten Lieven angående Sunnanå Ladugård i Kimito Sochn), 22.8.1706 f. 366 (Dimission för Häradshöfdingen Johan Wallensteen), 22.8.1706 f. 367 (Häradshöfdinge fulmackt för Abraham Palen (katso 5836) ... medelst Johan Wallensteens friwillige afträde, häradshöfdinge beställningen öfwer Pijkie och Halicko härader uti Åbo lähn, är kommen at blifwa ledig); KA mf. ES 1925 (mm 12) Loimaan käräjät 22.–24.3.1681 s. 121 (Kyrckioheerden här i LoimiJocki Ehrewyrdige och wällärde H:r Christianus Procopæus 1787 förekom och inlade Borghmestarens uthi Raumo Ehreboren och wälbet:de Johan Walstenij kiöpebreef Dat: LoimiJocki d: 26 Novembris sidstledne, förmälande, att han af ett moget och wähl betänkt modh, medh sin hustros Samtyckio, haf:r oplåtit, afstått och försålt bem:te Kyrkioheerde ett sitt Rytt:e hemman i Seppelä by här i Sochnen ... för Ettusendh och Twå Hundrade dahl:r Kopp:r m:t); KA mf. ES 1395 (r 3c) Rauman RO 10.3.1680 (Wälbet: Arrendator på Sampanala Säterij, Ehreborne och Wällförståndigh H: Johannes Walstenius, haf: effter Stadzens Votum bekommit af H: Landzhöfd: Högwelb: H: Harald Oxe Fullmacht, at blifwa Borgmestare här i Raumo Stad, effter Wälb:g Eliæ Gööses 1394 dödelige frånfälle, dy oplästes Fullmachten, och han bem:te Walstenius effter Lagh sin Borghmestare eedh å book aflade), Rauman RO 26.7.1680 (Första gången opbiudes Ellsas gård och Tompt som Borgmest:n Well:t Johan Walstenius hafwer köpt af Brita Johansdotter Rääpi för 40 D: K:m:t), Rauman RO 26.7.1680 (Första gången opbiudes Ållila gård och Tompt som Wäll:t Borgmest:n hafwer köpt af Ingeborg Johansdotter Klöf för 2 T:r Rågh effter köpe brefz innehåld); KA mf. ES 1396 (r 3c) Rauman RO 22.11.1689 (Häredz Skrifwaren Wählbetrodde Johan Jacobsson Walstenius framkom och anhölt att Rådet så wähl som Bårgerskapet wille unna honom få blifwa Bårgmestare här i Staden, emedhan han samma tienst förmeente blifwa vacant medhels dhes frendess Wälbetrode Johan Walstenij befordran till Häredzhöfdinge tiensten); KA mf. ES 1396 (r 3d) Rauman RO 26.2.1690 (Då framstälte sigh Designatus Consul Ehreborne och Wählbetrodde Johan Wallstenius och näst uhrsächtande att han för sin Häradzskrifware tiensts förrättning skull eij hindt ell:r kunnat Borgmestare Eeden för afläggia: Afladh han nu uthj samptel: Borgerskapetz närwaro den samme), Rauman RO 27.2.1693 (Första gången opbödz Bårgmestarens [Johan Walstenius] Gårdh, som han för 500 D:r Kopp:r m:t uthaf sin Frände H:r Häredzhöfdingen Johan Walstenius sig tilhandlat); KA mf. ES 1396 (r 3e) Rauman RO 8.1.1698 (H:r Borgmestaren Sahl: Johan Walstenius genom döden afgången är). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 100 (XXIII); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 287 (unge Valstenii witne), 289, 400, 401, 446–447, 448–449, 458, 489–490, 503, 509–510 (14.4.1671, relegeras in perpetuum), (518); Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 27; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VIII 1699–1705 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 79 passim; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XI 1720–1726 (julk. T. Carpelan, 1945) s. 211, 295; A. Hästesko (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1701–1735 (1907) s. 115 (9.2.1728, Bisattes häradshöfdingen Wallensten med dess fru uti dess arfgraf); M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #118. — T. Carpelan, Åbo i genealogiskt hänseende. Länsi-Suomi 3 (1890) s. 179 (Längd öfver borgmästare och rådmän, not 86); G. Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor VIII (1934) s. 662 (Wallensteen Tab. 1); H. Holmberg, Suomen tuomiokunnat ja kihlakunnantuomarit (1959) s. 24; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #106D, 128D, 1850D, 3369D, 4014D; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #7005; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #3779 (1715), 4862 (1716); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #2422D, 3320D, 4261.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 31.12.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Wallensteen. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=1578>. Luettu 21.3.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Wallstenius, Johannes. Sat. 118: consul Raumoensis; postea judex territorialis obiit || Son af kpl, sedan kh i Loimijoki Petr. Joh:is Walstenius, se p. 9. Hade många excesser vid akad. enl. prot. 29.3.1670, 15.3, 8.4.1671: att förbundit sig och bortrymt med v. presid. Grass dotter Anna Maria (med hvilken han sedan hade flera bran), 14.4.1671 derför relegerad med infami. Borgmästare i Raumo 1679. Häradshöfding i Halikko o. Piikkis härader 1689. Adlad 1693: Wallenstén. Död 1729.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 100.

Tallenna tiedot muistiin