Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

1640/41 Lars Virgulander Laurentius Johannis, Smolandus 160. Kotoisin Traherydin Rishultista. Ylioppilas Turussa 1640/41. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1731 Smålandilaisen osakunnan matrikkeliin [1640/41] Laurentius Joh: Traerydensis. — Vaasan pedagogi 1647, erotettu aviorikoksen takia (1649). Kristiinankaupungin pedagogi ja kappalainen noin 1651, pidätetty virantoimituksesta joksikin aikaa toisen aviorikoksen takia 1658. Lapväärtin ja Kristiinankaupungin kappalainen 1660. Asui Kristiinankaupungissa. † 1695.

Pso: 1:o Susanna Mattsdotter tämän 2. avioliitossa († viimeistään 1658); 2:o (jo 1674) Margeta Andersdotter Kalm (‡ 1726).

Vävy: Lapväärtin kappalainen Johan Bachster 2673 (yo 1678, † 1719).

Viittauksia: HYK ms., Smål. osak. matr. #8; Kimmo Kemppaisen tiedonanto 1.9.2009 (Korjaus puolisoiden tietoihin, lähteinä K. V. Åkerblom, Lappfjärds historia I (1938) s. 193 sekä Kristiinankaupungin henkikirjat 1674 Marg: Anderssdr:, 1678 Margeta Anders d: ja 1689 Margeta Kalm, Kristiinankaupungin haudatut 1726 SSS:n historiakirjakopioissa Margeta Kalm. Patronyymin ja sukunimen perusteella on mahdollista, että Margetan isä oli läänitysvouti Lapväärttissä Anders Olofsson Kalm, joka mainitaan Åkerblom II s. 165); KA valtakunnanregistratuura 5.10.1647 f. 330 (Fullmacht för Her Lahrs att wara Scholemästare i Wasa Stadh etc.); KA mf. ES 2077 (ss 1) Mustasaaren käräjät 25.–28.6.1661 (Ett Enges stycke på Hööhålmen ... Hwilken Engh een Tunnbindare Eskel Anderssån medh Ett gårda kiöp i Waasa Stadh af Her Lars Virgulandro bekommit som samma gårdh wedh gambla öster Tullport medh sin hustru effter Sahl: Sigfredh Åijnåinen bekommit); KA mf. ES 2079 (ss 2) Närpiön käräjät 9.–11.3.1671 s. 16 (Handlingz Mannen i Christina Stadh Matz Mårtensson på Arendatorens Anders Olofssons Kalms i Gamble Carleby Herskap, wägna inlade utj Rätten Hans fullmacht af åhr Innewarande den 20 Januarij, Angåande arf han fordrar hoos Hans Ehrewörd:t Probsten och Kyrkioherden här i Sochnen H:r Eliam Petrj (katso 925) oppå Hans Hustros fallit Möderne mera än för 2 åhr sedan); KA mf. ES 2080 (ss 3) Lapväärtin käräjät 12.–13.8.1678 s. 164; KA mf. ES 2026 (qq 1) Kälviän käräjät 17.2.1678 f. 21 (Rådhmannen Anders Kalm); KA mf. ES 2080 (ss 4) Lapväärtin käräjät 26.–27.3.1679 s. 133; KA mf. ES 2081 (ss 4) Lapväärtin käräjät 2.–4.10.1682 s. 159; KA mf. ES 2082 (ss 8) Närpiön käräjät 30.1.–1.2.1686 s. 57 (Rådh och Handels Mannen uthj Gambla Carleby well:tt Anders Olofsson Kallm arfs prætention, katso 925), 74; KA mf. ES 2082 (ss 9) Närpiön ja Lapväärtin käräjät 1.–3.9.1687 s. 117 (Rådh och Handelsman i GambleCarleby Stadh Wäl:t Anders Olofson Kallm ... Kallms prætention till sine Swågrar, om något wanlåthande, effter dess Sal: Swär Fader Probsten och Kyrckioherden Ehrewördige H:r Elias Eenholm); KA mf. ES 2082 (ss 10) Närpiön ja Lapväärtin käräjät 26.–28.7.1688 f. 220 (Sahl: Ehrewyrdige Probstens H:r Eliæ Hollmij Arffwingar); KA mf. ES 2030 (rr 10) Lapväärtin käräjät 16.–17.1.1657 f. 3v (Skolmästaren j Christinæ Stadh, Wällärde her Lars Johannis), Lapväärtin käräjät 13.–14.1.1658 f. 335 (Å satte tingh företrädde D:nus Laurentius Virgulander och beswärade sig öfwer Caplan her Lars Rivelius 616, för det han skulle hafwa medh ährerörige och försmädelige ordh honom öfwerijlat), 336 (Christine Stadz poedagogj her Lars Virgulandrj witnesschrifft, dat: den 14 Sept: 1657), Lapväärtin käräjät 30.–31.8.1658 f. 344 (Framträdde Caplanen Hederlig och Wällärde her Lars Johannis Rivelius, och sig högeligen beswärade utöfuer Skolmästaren j Christine Stadh, Wällärde Her Laarss Virgulandro); KA mf. ES 2032 (rr 12) Kokkolan vapaaherrakunnan käräjät 27.–28.3.1671 f. 708, 710, 713 (Arendatoren Anderss Olufsson Kalm gaf tillkenna huru ledess han hafuer låtit Citera Borgaren Per Mattsson om någon Ränta), Kokkolan ylim. käräjät 10.1.1671 f. 716 (Höltz effter Herskapz Ombodz Manss Wäll:t Anderss Kalmss Skrifftelige anmodan extra Ordinarie Häradz Tingh utj Frijherskapet Gamble Carleby); KA mf. ES 2033 (rr 14) Kälviän käräjät 11.–12.10.1675 f. 299v (Herskaps Arrendatoren för detta uthi Kiälfwiå Sochn Wel:t Anders Kallm), 299v (Rådhman [i Gamble Carleby] Wäl:t Anders Kalm); KA mf. ES 2037 (rr 27) Kokkolan, Kälviän ja Kruunupyyn käräjät 2.–4.1.1690 s. 16 (Rådman Wäl:t Anders Kallm her i G:Carleby); KA mf. ES 2040 (rr 34) Kalajoen käräjät 16.–17.9.1697 s. 312 (Handelssman Anders Biörnströhm (katso U443) fordrade på sin Swärfaders fordom Råd- och Handelssmans i G:Carleby Sahl:ge Anders Kallms Sterbhuus wägnar); KA mf. ES 2043 (rr 41) Kruunupyyn käräjät 4.–5.4.1704 s. 757 (Handelssman Anders Biörnströhm på sin Swärmoders Sahl:ge Rådmans Anders Kallms Enckias dygdesamme Anna Hollmiæ (katso 925) wägnar). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 7 (I); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 2 (I); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 97, 98, 124–125, 198–199, 223; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 244, 260–261, 329, 408, 427–428, 455–456; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska skolväsendets historia IV (1901) s. 151 (22.9.1651, Öpet bref för Laurentio Virgulandro om halfwa böthers tillgifft för begånget hoor); P. Wilstadius, Smålands nation i Åbo 1640–1798 [I] (1946) #8. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 50, 51, 291.

Päivitetty 7.12.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Lars Virgulander. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=160>. Luettu 28.1.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Laurentius Johannis Trærydensis. Sm. 8 || Väl ej Tvetovius, p. 11? – Månne kallad af socknen Traheryd i Småland?

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 7.

Laurentius Joh:is Traerydensis.. Kanske Virgulander Smol., skolkollega i Nykarleby 1648, kpl i Lappfjärd 12.9.1660 och tillika pedagogierektor i Kristinestad, † 1695. Traheryd = Traerydh 1637 (Wieselgren).

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 2.

Tallenna tiedot muistiin