Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

sl. 1663 Johan Brunnerus, myöhemmin Brunner Johannes Sigfridi, Nykyrkoensis 1630. Vht: Kalannin kirkkoherra Sigfrid Brunnerus (Sigfridus Bartholdi, yo Uppsalassa 2.6.1629, † ~1666) ja Margareta Rasmusdotter. Ylioppilas Turussa sl. 1663 [Brunnerus] Joh. Sigfridi [Nykyrkens _ 75]. Nimi on kopioitu Albumista v. 1693 Boreaalisen osakunnan matrikkeliin [1663/64] Johannes [Sigfridi Brunnerus, Nykyrkenses.]. — Omisti talon Turussa, myi sen 1680. Turun raastuvanoikeuden kirjuri. † 1695...1697.

Pso: Hebla Kempe (jäi leskeksi).

Veli: Gabriel Brunnerus 1629 (yo 1663).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 32b; HYK ms., Bor. osak. matr. #118; HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1641–1712; KA mf. ES 1368 (p 2a) Uudenkaupungin RO 10.3.1679 (Andre gångon oplystes en swart klädes klädning, nembl: Jacka, undertröija och byxor som Johan Brunner till Gestgif:n Johan Cuntzo för 34 d:r k: m:t pantsatt har); KA mf. ES 1370 (p 7) Uudenkaupungin RO 20.9.1697 (Procuratorens wedh Rådstugu Rätten j Åbo Sahl Johan Brunnars Effterlefwerska, hustru Hebla Kempe, anhölt aff Rätten, emedan hon kommit j ehrfahrenheet, dett högwyrdigste H:r Biskopen wedh förra håldne Visitation utj dhenna Stads Försambling funnit skiäligt att ährkänna till Kyrckian, hennes Sahl: Mans Mohrfahrs, fordom Befallningzmans på Sundholm Rasmus Ohlssons (katso 912) graf utj Choret belägen, af Orsaak, att dhen utj 30 och några åhrs tijdh hwarken af bem:te Rasmus Ohlsson eller dess Arfwingar blefwen nyttiadh, att henne då måtte åthminstonne effterlåtas wärdet för graffstenen af Kyrckioherden Wällärde H:r Jacob Eichman 1266, som kommit j possession af dhen samma tillijka medh sielfwa grafwen; Men Rätten kunde hennes Begäran så mycket mindre bijfalla, som bem:te H:r Kyrckioherden ehrhållit Kyrckio Rådetz Immission j grafwen medh där till hörige Stenen, som honom för 24 D:r Kopp:r m:t tillhanda wärderadh är; Blijfwandes således hustru Hebla Kempe, och alla dess Medarfwingar, där if:n alldeles skilda); KA mf. ES 1370 (p 8) Uudenkaupungin RO 5.3.1698 (Enckian hustru Hebla Kempe begärte att blif:a dehlachtig utj en graff j Kyrckian som hennes Syster Man Rådman Oloff Snellman effter dheras Sahl: Fader och Swärfader Sal: Tullnären Erich Christerson Kempe (katso 131) possiderar; men sådant kunde henne så mycket mindre bewiljas, som dett högl: kongl: Cammar Collegium sidst d: 4 Septemb: 1697 anbefalt, dett bem:te Tullnärs Egendom skulle tagas j affbetahlning på dhen Balance han till Kongl: Maij:tt och Cronan häftar före), Uudenkaupungin RO 5.3.1698 (Enckian hustru Hebla Kempe beswärade sig öfwer Stadz Casseuren Gustaff Wessell, som skall drifwit henne uth ifrån Lellais gårdh, därest han och logerar, oansedt att hon medh bem:te Lellais Enckias tillståndh dijt kommit, att på någon tijdh, och så länge hon fådt sina ährender bestälte här j Staden, där giästa). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 101 (XXIV); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 466; Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 380, 434, 436; C. M. Schybergson (utg.), Per Brahes brevväxling rörande Åbo akademi I. Per Brahes brev. SSLS 164 (1922) s. 245 #270 (27.7.1677). — V. Selinheimo, Turun porvariston sukunimiä 1700-luvulla. SSV 7 (1923) s. 119.

Päivitetty 28.11.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Brunner. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=1630>. Luettu 26.9.2022.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Brunnerus, Joh. Sigfridi Nykyrkens. p. 75 || Bor. 118. – Föregåendes bror. Ansökte stipendium 1670 och 1671 fåfängt. Fick rekommendation till kansler 4.4.1677.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 101.

Tallenna tiedot muistiin