Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

sl. 1663 Lars Essevius Laurentius Johannis, Ostrobotniensis 1637. * noin 1645. Vht: Pietarsaaren pitäjän Lappajärven kappalainen Hans Essevius (Johannes Laurentii, † 1690) ja Margeta Larsdotter. Ylioppilas Turussa sl. 1663 Essevius Laur. Johannis Bothn _ 75. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1663] Laurentius Johannis Essevius. | Sacellanus in Lappajärvi 1690. Obiit 1721. Ylioppilas Uppsalassa 4.1669 Laurentius Essevius Ostrobotniens. — Lappajärven kappalaisen (isänsä) apulainen ja sijainen useita vuosia, kappalainen 1690. † Lappajärvellä 28.10.1721.

Pso: Margareta Gammal († 1712).

Veli: Tyrnävän kappalainen Jakob Essevius 2482 (yo 1676, † 1711).

Veli: Kälviän kirkkoherra Erik Essevius 2703 (yo (1679), † 1715).

Poika: Johan Essevius U611.

Lanko: sotilaspappi Esaias Gammal 377 (yo 1644, † 1653).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 54a; HYK ms., Pohj. osak. matr. #170; Kimmo Kemppaisen tiedonanto 27.11.2009 (Lappajärven kirkonarkiston historiakirjojen SSHY mukaan 11.1.1713 haudattiin Capelanens Laurentii Essevii hustro Margareta Gammel, som bleff dödh d. 29 Septemb: 1712. Siten Mustissa kirjoissa ja Hiskissä vaimolle mainittu sukunimi "Limnel" on virheellinen. Margareta Gammal mainitaan Lappajärven kastettujen luettelossa kummina lukuisia kertoja, esimerkiksi SSHY 3.10.1694 Lars Essevius med sin Hustru Margeta Gammal ja SSHY 4.2.1695 Laurentius Essevius, Hans Hustru Margeta G. Gammal. Viimeksi mainitusta merkinnästä päätellen hän oli ilmeisesti Gabrielsdotter ja siten Vöyrin kirkkoherran tytär); Kimmo Kemppaisen tiedonanto 3.12.2009 (Tieto Hans Esseviuksen vaimosta: Pedersören henkikirjassa 1674 SSHY mainitaan H:r Hans Essevus Caplanen, h: Margeta Larsd:r. Hän on Lars Esseviuksen (ja siten myös nuorempien veljien) äiti, koska Lappajärven kirkonarkiston historiakirjojen SSHY mukaan siellä haudattiin 4. paastonajan sunnuntaina (D:ca Lætare) 10.3.1689 "ennen rakas äiti, nyt Jumalan luona autuas, jumalaapelkääväinen vaimo Margeta Larsdotter"); KA mf. ES 1970 (nn 15) Ruoveden ja Keuruun käräjät 15.–17.9.1698 f. 268v; KA mf. ES 2026 (qq 1) Pietarsaaren pitäjän käräjät 3.–5.9.1678 f. 146 (Prädikanten Weedh Lappjerfwi Cappell Hederligh och Wällärde H:r Lars Essevius androgh Rättän huru som under bem: Cappell till Prestebohl ähr medh Cappeletz Penningar kiöpt eet hemman om 3/4 M: Skatt, hwar af Presten som dhet åbodt altidh måst Skatta, beklagandhes wnder samma hemman wara ganska ringa och Swara ägor som icke kan swara till så stoor Skatt, Och han medh sin Gamble Fadher H:r Hans och Gl: Moodher, icke Mechtar Skatten der aff wthgiöra); KA mf. ES 2081 (ss 4) Pietarsaaren pitäjän käräjät 10.–13.3.1682 s. 173 (Företredde ålderstigne mannen och Capellan wid Lappjerfwj Cappell, Wördige och Wällärde H:r Hans Laurentij Esseuius, och kungiorde huruledes han öfwer 40 åhrs tijdh ett ganska swagt hemman om 3/4 mtl: besutit, och der af åhrligen skatten med stoort beswär afgiort hafwer, Och effter som han före gifwer för sin höga ålder och bräckeligheet skull, deth eij widare mächtar förestå); KA mf. ES 2082 (ss 8) Pietarsaaren pitäjän käräjät 30.–31.8.1686 s. 211 (Cappellanen wellerde H:r Lars Essewio); KA mf. ES 2082 (ss 9) Pietarsaaren pitäjän käräjät 10.–11.2.1687 s. 78 (Capellanen Wyrdigh och wellerde H:r Lars Essevius, inlade Een aff Vice Häradzhöfdingen Welbetrodde Jacob Ross förrettade och underskrifne Syynesluuth ... den ålderstigne Cappellanen wördige och wellerde H:r Hans Essevius); KA mf. ES 2083 (ss 11) Pietarsaaren pitäjän käräjät 4.–6.2.1689 s. 122; KA mf. ES 2085 (ss 17) Pietarsaaren pitäjän käräjät 1.–2.3.1695 s. 301; KA mf. ES 2088 (ss 21) Pietarsaaren pitäjän käräjät 5.–6.9.1699 s. 374; KA mf. ES 2088 (ss 22) Pietarsaaren pitäjän käräjät 13.8.1700 s. 607 (Probsten Höglärde Mag:r Johannes Gezelius anförde för Rätten det Cappellanen uti Sarijärfwi H:r Hindrich Sillander 3490 A:o 1696, medelst Skrifwelse förständigat Cappellanen weed Safwo Cappell wällärde H:r Lars Essevio det Kyrkiotiufwen Anders Pajanen som Stulet uthur berörde Cappell skall uptäckt för honom det han deponerat något af samma Kyrkias medell); KA mf. ES 2089 (ss 23) Pietarsaaren pitäjän käräjät 21.–22.2.1701 s. 258; KA mf. ES 2093 (ss 31) Pietarsaaren pitäjän käräjät 7.–8.9.1709 s. 707 (Det proponerade Capellanen wid Lappajerfwi H: Lars Essevius, huruledes huusen på Pietilä Caplans bohl för någon rund tijd sedan af wåd Eld i Aska lades); KA mf. ES 2029 (rr 7) Lappajärven käräjät 13.12.1649 f. 95 (H:r Johan j Lapp Jerffuj); KA mf. ES 2030 (rr 9) Pietarsaaren pitäjän käräjät 16.6.1656 f. 293v (Hwad dett anbelangar att H:r Johann Essevius begiärar Frijheet uppå sitt hemman, så emedan såsom samma hemman är donerat under Grefwinnan, derföre mhå han sökia honom H: G: N:e); KA mf. ES 2031 (rr 11) Pietarsaaren pitäjän käräjät 21.2.1661 f. 84v. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 102 (XXIV); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 203; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #170. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 103; A. Ekman, Genealogiska strönotiser... SSV 33–34 (1949–50) s. 13; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 199.

Päivitetty 27.1.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Lars Essevius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=1637>. Luettu 29.11.2022.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Essevius, Laur. Johannis Bothn. p. 75 || Ob. 170: 1663. – Student i Upsala 4.1669. Kpl efter sin far i Lappajärvi 1690. Död 1721 i sitt 77:de år.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 102.

Tallenna tiedot muistiin