Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

1640/41 Mårten Wargius, myöhemmin Kempe Martinus Andreæ, Ostrobotniensis 167. Vht: Lapväärtin kirkkoherra, FM Anders Kempe (Andreas Magni, kotoisin Värmlannista, yo Uppsalassa luult. 8.9.1610, † 1658) ja hänen 1. puolisonsa Anna Mårtensdotter Wargius (Alatornion suomalaissyntyisen kirkkoherran tytär). Ylioppilas Turussa 1640/41 [Andreæ] Martinus _ 10. Oraatio 3.5.1643 Martinus A. Wargius Both. — Pohjanmaan jalkaväkirykmentin (Nils Bååtin rykm.) rykmentinpastori 1650–54. † (1657).

Pso: Kristina Eriksdotter Drake tämän 1. avioliitossa († 1689).

Serkku: Vöyrin kirkkoherra Mårten Gallus 924 (yo 1652, † 1711).

Veli: lainopin professori, FM Axel Kempe 168 (yo 1641, † 1682).

Veli: Lapväärtin kirkkoherra, FM Lars Kempe 248 (yo 1642, † 1669).

Veli(?): Anders Kempe U120.

Veli: luutnantti Samuel Kempe 1003 (yo 1653).

Veli: Elias Kempe 1350 (yo 1659).

Lanko: Maalahden kirkkoherra Lars Rivelius 616 (yo 1648, † 1687).

Vertaa: sotilaspappi Henrik Remannus 243 (yo 1641/42, † 1657).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 8b; KA valtakunnanregistratuura 13.11.1652 f. 598 (Frijheet för taxa och Gårdh för Kyrkioherden i Christinæ Stadh Andrea Kempe); KA mf. ES 1921 (mm 5) Närpiön ja Lapväärtin käräjät 12.–14.9.1640 f. 72v (Wällärd her Andreas Magni Kyrckieherde i Lapfierdz Sochn ... hans hustru, H: Anna Mårtenssdotter); KA mf. ES 1922 (mm 7) Närpiön ja Lapväärtin käräjät 10.–12.2.1652 f. 315 (Å satte tingh Kyrckieherden i Lapfierdh Sochen Wällärde H:r Anders Kempe Rätten förkunnadhe, ehuru såssom fordom Kyrckieherdens i Närppis S:n S:gh H:r Morthen Wargz effter leffwerska, hustro Walborgh Jacobzdott:r i Finby, och Närppis Sochn, är worden ålderstigen Men mechtigh och ingen förmögenheet haffwer adt betala H: K: M:t och Cronones intrader och Utlagor ... och altså effter Noga Ransackan befinnes hennes forb:te hustro Walborg Man, Uthi Prediko Embethet i samfälthe Fyro tijo åhr tientt, een tijdh i Högl: åminnelsse Konung: Carls tijdh, Uthi Lijflandh Krigz Präst warit, Sedhan fem åhr i Wörö för een Caplann, der effter Pastor i Närppis heela 15 åhr, Sist Uthi Tornå och Uthi 15 åhrs tijdh A:o 1639 afsompnadt, och alt sedhan mehrb: hustro Walborgh een söriande Enckia och i siuckeligh legeenheet stadder, och nu ingen hielp aff hennes barn hafwer adt förwänte, hwilka ochså ähre igenom döden afgångne, Undantagandes een dotter som haffwer åthschilige Barn och Uthi stoor fatighdoom och Enkieståndh besitter); KA mf. ES 2037 (rr 27) Iin käräjät 10.–11.7.1690 s. 32 (Edell och Manhafftigh H:r Majoren Johan Fromhålt Lepz Framkom och gaf Retten tillkenna huru hans framledne Huss Fru och K: Maka Christina Drake wore Näst förleden 20 Novembris igenom dhen timelige döden ifrån honom rychter ... hoos honom her å Orten stadder medh Styfdottren Catarina Kempe, Ty funnit Råtsampt försee sigh, sej til hielp, trösk och hugnadh medh Sahl: H:r Thomæ Haltulandri 1354 Barnlösa Enckia, dygdesamme hustru Anna Anders dotter Karck ... Och förblifwa förbemelte främmande Män Lijckmetigt 1669 Åhrs Kongl: Förmyndare Ordningh, Fendrichen [Gabriel Josepsson] Carlman medh Lentzman och Sochneskrifwaren Jungfru Carin Kempes Förmyndare, så wijda hon är Fader och Moderlös att befordra hennes Federnes Arff i NyCarleby, och nu Mödernes Arff till richtigt sluut); KA mf. ES 2077 (ss 1) Närpiön käräjät 26.–28.8.1661 (et Skatte godz belägen i Öffwer Finby, kallas Nix Hemman, katso 616); KA mf. ES 2081 (ss 4) Vöyrin käräjät 31.8.–2.9.1682 s. 68 (een förfallen ödess jordh, om 1 mtl: j Andila by, som Maijorens Fromholt Johan Leps Swärmoder Sal: hustru Carin Knutz dotter, för ödes räntta eller grässgield, een ruum tijd häfdat och farit hafwer); KA mf. ES 2081 (ss 6) Vöyrin käräjät 11.–12.3.1684 s. 219 (Michell Michelsson Drake inlade sin Stiuf Swärfaders Mattz Erichssons af Bertby Skrifft); KA mf. ES 2029 (rr 8) Lapväärtin käräjät 16.–17.2.1654 f. 376, 376v, 379; KA mf. ES 2030 (rr 9) Närpiön käräjät 18.–20.1.1655 f. 211, Lapväärtin käräjät 16.–17.1.1655 f. 231, 233v, Lapväärtin käräjät 18.–19.3.1656 f. 450v, Lapväärtin käräjät 25.–26.8.1656 f. 462 (Å satte tingh, kyrkiohärden j Lapfierds Sochn Wördigh och Wällärde H: Anders, beswäradhe sig högelighen der öfuer, at uthj hans hwss jcke synnerligh wäll står till, aff den orsak, at hans ägendoom förfhars och försnillas, der han skulle förwänta förbettringh och förkofringh, doch försnillas skulle igeno: hans hustrus, hustru Botilla Päders d:r Sons Förståndigh Erich Nillssons practiker, förebärandes adt 14 dag:r för Johanni föreleden, haffuer hans hustru, förschikat mz Klåckaren Jöns Peersson j Christinæ Stadh till sin Son Wälb:te Erich Nillssonn ...), 463, 464 (Iblandh andre sackers förrättande, Å satte tingh företrädde, Hedherligh och dygdesamme hustru, hustru Botilla Pääders dotter j Prästegårdenn, rätten tillkenna gaff sigh haffua A: 1655 om Sommar, trädd å andre gifftermååll mz Kyrckiohärdenn Wördigh och Wällärde H: Anders Kempe, beswärade sigh, at icke ähre ähn welb:te H: Anders förrige hustrus barns Möderne undanskifftat); KA mf. ES 2030 (rr 10) Lapväärtin käräjät 16.–17.1.1657 f. 8v (Kyrckioheerden Wällerde her Anders Kemppe beswärade sig der öfuer, at han stiuf Son, förståndig Erich Nillson i Christinæ Stadh, hafuer hans Peningar till 83 D:r 13 öre K:r M:t aresterat), 8v (Desslijkest Kyrckieheerden her Anders rätten tilkenna gaff, at hans Hustru, H: Botila Peeders dotter, hafuer 2 T:r Span:ll till Peer Mårtenson j Lapfierdzby låtit inföhra, hwilckedh Span:ll Peer hafuer sedan fördt till be:te Erich Nillsson i Christinæ stadh, uthj den acht och meeningh, att anwenda till hans lille Sons Nills Nillsons (vertaa 1444) kåst, som Freqventerar i Biörnebårgz Skoola ... her Andersses Stiuff Son Nillss Nillsson), 9, Lapväärtin käräjät 26.–27.8.1657 f. 15v, Närpiön käräjät 20.–22.1.1657 f. 23 (Framstegh dygdesamma H: Margeta Mårtens dåtter (katso 924) i Calax, beswärade sigh öfuer sin Swåger och Systerman, Wördig och Wällärde Her Anders Kemppe, för det hon eij kan blifwa mechtig det arfz prætension och rättigheeth som hon hade till wälbe:te her Anders om det fasta j Nix hemman i Öfuer Finby belägen, både för hwss och Jordh at fordra), 25, Lapväärtin käräjät 13.–14.1.1658 f. 337 (Kyrckieheerdens j Lapfierdz Sochn her Anders Kämpes Ärffwingars Fullmechtige Förståndigh Hans Larsson, bårgare j Christine Stadh), 337v, 339v (Företrädde Förståndig Erich Nillson, bårgare j Christine Stadh, och upå sin Moders dygdesamma Hustrus, H: Botila Peedersdåtters wägne, inlade j Rätten be:te sin Moders Suplication, der utinnan hon förmedlest högeligen beswärar sigh der öfuer, huru såsom hennes stiuff Mågh Caplanen her Lars Johannis 616, hade henne beskylt till sin Mans S: her Anders Kempes dödh wållerska ... effter Nembdens Eenhellige beslwth, Erkennes H: Botilas klagemåhll aff intet wärdhe), Lapväärtin käräjät 30.–31.8.1658 f. 350; KA mf. ES 2031 (rr 11) Limingan käräjät 12.–13.2.1663 f. 242 (Företrädde Capiteinen Manhafftigh Fromhållt Johan Läpz och inlade framledne Joseph Hanssons Obligation Dat: den 6 Aprilis 1639 under H:r Samuels Josephi handhstyll sampt Heronimi Schepers, lydandes att Lieutenantn under ryterijet framledne Erich Drake denne Läpsens Swähr fader ... huadh dee 54 D: anbelangar som Capitein Edell och Manhafftig Fromholt Johan Läpz på sin framledne Swähr faders Erich Larssons wägna af Joseph Hansson för een Rustning fordrade); KA mf. ES 2032 (rr 12) Vöyrin käräjät 28.2.1671 f. 591, Isonkyrön käräjät 1.–3.3.1671 f. 602. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 12 (I); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 35; Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 94–95 (M. Axelij Kempes sal. broderss D:ni Martini efterlefwerska, h. Kirstin Ericksdotter Draake b:dh); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 300 (16.5.1659, Lapfierd. Fougden Erich Nilsson seger, att hanss moor, S. Dn Andreæ pastoris i Lapfierd, enckia är dömd ...); A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) s. 237. — J. Schefferus, Svecia literata (1680) p. 319; R. von der Hardt, Holmia literata auctior & emendatior cum appendice de variis rerum Suecicarum scriptoribus (1707) p. 125; J. J. T[engström] (utg.), Utdrag rörande Finland, utur de otryckta delarna af A. A. von Stiernmans Bibliotheca Suio-Gothica. Suomi 4 (1844) s. 261; J. T. Lappalainen, Elämää Suomen sotaväessä Kaarle X Kustaan aikana. Studia historica Jyväskyläensia 12 (1975) s. 189; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 22; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #4385.

Päivitetty 25.3.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Mårten Kempe. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=167>. Luettu 6.8.2020.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

[Wargius], Martinus Andreæ. p. 10 || Bothn. Son af kh i Lappfjärd, Andr. M. [Kempe, † 1658]; modren hette Warg. Nämd i prot. 15.7.1641. – Skrift: Commendatio Bothniæ Orientalis, Ab. 3.5.1643.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 12.

Tallenna tiedot muistiin