Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

4.2.1664 Johan Rachlitius Johannes Johannis, Viburgo-Carelius 1674. Vht: Viipurin lukion lehtori, FM Johan Rachlitius (Johannes Casparidis, kotoisin Saksasta, yo Uppsalassa 15.2.1621, † 1657) ja Elisabet Brookhoff. Ylioppilas Turussa 4.2.1664 Rachlitius Joh. Joh. Car _ 76. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin 1664. d. 4. Febr. Johannes Joh:s Rachlitius. Vib. Carel. Alimman luokan stipendiaatti sl. 1664 – kl. 1668. Respondentti 13.4.1667, pr. Axel Kempe 168. Stipendianomus 14.10.1668. Ylioppilas Uppsalassa 19.12.1668 Johannes Rachlitius [Studiosi Åboenses]. — Käkisalmen pedagogion rehtori 1672. Kurkijoen kirkkoherra 1673. † Kurkijoella 1679.

Sisarenpoika(?): Savitaipaleen kappalainen Matias Montanus 2540 (yo 1677, † 1738).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 155a; HYK ms., Viip. osak. matr. I #50; HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1641–1712 (14.10.1668); KA mf. ES 1814 (ii 3) Pyhtään ja Lapinjärven käräjät 10.–11.1.1673 f. 12 (Förarenss Beniamin Racletij emoot Arrendat:n Hendrich Cornelium som skall han förleden höst lemnat honom wedh Waxholm och siälff Seglat medh Skutan och hans Saker sin kooss till Nylandh opskötz till Cornelij ankomst); KA mf. ES 2002 (oo 4) Säämingin käräjät 10.1.1670 s. 22 (Emedan såsom Öffuersten Wälb: Herman Von Borchusens tienare Beniam: Raclitius self tilstår sigh haffua förnedrat een Piga Beata Karakatar och henne intet ächta will); KA mf. ES 2004 (oo 5) Kerimäen käräjät 26.–27.6.1674 f. 58 (Föraren Beniam Raclitius); KA mf. ES 1835 (jj 10) Lappeen kihlakunnan yläosan käräjät 5.–7.10.1663 s. 93 (M:r Johan Racklijsij Son pålegges till näste tingh att skaffa sigh bättre beskeedh om dhe 50 D:r han af Sal: herr Peer Turkz (katso 2070) änkia fordrar, emädan hon nekar till gälden); KA mf. ES 1794 (gg II) Räisälän käräjät 18.7.1639 f. 12 (H: Johannes Racalitius); KA mf. ES 1794 (gg 1) Räisälän käräjät 1.–2.10.1674 f. 42v (Attestatum af Kyrckieherden her Johan Raclitio); KA mf. ES 1796 (gg 2) Tiuralan käräjät 13.–14.3.1675 f. 1188 (ett Attestatum, de Dato den 12 hujus nästförleden, uthaff Pastore her Johan Raclitio i Cronoborg och Sacellano ib:m her Eliæ Simonis Ahockio underskrefwen); KA mf. ES 1797 (gg 7) Kurkijoen, Räisälän ja Tiuralan käräjät 13.–18.2.1688 f. 13 (Kyrckioheerden her Peer Petrinus), 13v, 14 (fordom Kyrckioheerden Sahl: her Johan Rachlitius), 14 (Ytterligare witnadhe Bårgaren Gabriel Mårthensson att hans Sahl: Fadher, her Mårtn Vendenius [Kurkijoen kirkkoherra Martinus Thomæ Vendenius] haar hafft doom på alla Preste bohls Ägor om under rupturs tijdhen är förkommen, hwarföre haar hans Fadher effter rupturs tijden tagit 3 Nämbdemän och skickat jempte Klåckaren att Ransaka om desse Prestebohls Ägor, och då befunnit att een bonde från Safwiåja Mårten Nenoin ben:dh hadhe huggit Swidie på Ahomäkj ... Sahl: Kyrckioheerden her Mårtn). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 104 (XXIV); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 16, 52, 233, 265, 266, 290; Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 202; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 8; Akademiska konsistoriets protokoll VIII 1667–1670 (Uppsala 1971) s. 350 (13.6.1670, Inkom stadz wachtmästaren mot Johannem Rachlitzium för natteroop, swerdzblottande och calumnier å wachten i förledne distingz, det han nu klagar ... Resolutio. Rachlitzius böter för oliud effter placatet 1640 och constitutiones 12 mk smt. 2:do, mister wärjan effter constitutiones. 3:tio, för oqwädinsorden kan Consistorium honom icke med straff beleggia, emedan Rachlitzius af wachtens otijdige förhållande till sådant har förorsakat waret); Akademiska konsistoriets protokoll IX 1671–1672 (Uppsala 1972) s. 39 (15.2.1671, Taltes om en Wiburgense [jonka nimeä ei mainita], som hade skrifwet bröllopzskrifft öfwer en borgare i Åboo, och nogh vitiose skrifwet, hwilken facultas har öfwersedt, och icke annat kunnat än improbera, denne är sådant förehållet, och lofwar wilja sig emendera), 73 (19.4.1671, Handelsmannen Anders Anderson genom Prorectorem, beswärar sig öfwer studiosum Johannem Rachlitzium, som med Stockman 1876 hade blefwet honom skyldig en post penningar af 172 dr kmt. lofwat sättia en kista med kläder uthi, som kunde swara emot borgarens fordran, i pant, men sedan uthtaget bäste delen, och låtet sättia en annan studentz Petri Carstenii 1743 signete för kistan. Denne Carstenium hade Prorector hafft hoos sig, och frågat, om han wiste af Rachlitzii procedere. Carstenius bekändt rundt uth, att Rachlitzius hade taget någre saker undan, men sökt det afbidia hoos Prorectorem. Resolutio. Rachlitzius citeras till den 17 Maij ifrån Stockholm, att swara till Anders Andersons käromål). — M. Akiander, Skolverket. BNF 9 (1866) s. 269; M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 415; Y. Hormia, Talonpoikaistuneita säätyläissukuja Säämingissä. Genos 23 (1952) s. 9; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2057R, 2058G; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 112; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #301, 2110R, 3132, 3301, 4386.

Päivitetty 19.11.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Rachlitius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=1674>. Luettu 28.5.2020.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Rachlitius, Joh. Joh:is Car. p. 76 || Vib. 50: Vib. Carel., 4.2.1664. – Son af lektor Joh. Casparides Rachlitius i Viborg († 1657). Stipendiat 1664–68. Respondens 1666 u. Kempe. Stud. i Upsala 19.12.1668, 1669. Skolrektor i Kexholm 1672. Kh i Kronoborg 1673. Död före 1681. – Skrift, se Stjernm. p. 103; Elmgr. I, 99.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 104.

Tallenna tiedot muistiin