Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

kl. 1664 Samuel Backman Samuel Matthiæ, Ostrobotniensis 1681. Vht: lainlukija Matias Pålsson 148 (yo 1640/41, † 1685) ja Elisabet Filipsdotter tämän 2. avioliitossa. Ylioppilas Turussa kl. 1664 [Barckman]‹¿› Sam. Matthiæ Botn _ 77. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1664] Samuel Mathiæ Backman | Pastor in Laihela 1688. Obiit 1712. — Apulaispappi Laihialla (1668), Vaasassa 1670, Närpiössä 1673. Närpiön kappalainen 1684, asettuen asumaan Korsnäsiin 1686. Laihian kirkkoherra 1689. † Laihialla 3.4.1712.

Pso: 1:o Agneta Kempe († ~1689); 2:o 1690 Maria Hermansdotter Ross tämän 1. avioliitossa († 1753).

Pson seur. aviomies: Ilmajoen kirkkoherra Anders Mennander 3564 (yo 1689, † 1734).

Appi(?): Lapväärtin kirkkoherra, FM Lars Kempe 248 (yo 1642, † 1669).

Lanko: teologian professori, tuomiorovasti, FM Herman Ross 3498 (yo 1688, † 1726).

Vertaa: Pyhäjoen kirkkoherra, FM Johan Laibecchius, myöh. Laibäck 2380 (yo 1675, † 1695).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 18b; HYK ms., Pohj. osak. matr. #178; KA valtakunnanregistratuura 18.7.1688 f. 409 (Till Consistorium i Åboo angående Laihela Pastorat, sampt alle andre Pastorater i Österbotten ... I alldrigh skole hafwa warit underrättade att Laihela pastorat wore regal, emädan där inthet förnimmes warit någon Konungsgårdh Sätherij eller Ladugårdh, så hafwe I allaredo d. 14 Aprillis näst förwekne till samma Pastorat förordnat en gammal wähl meriterat och skickeligh Caplan H:r Samuel Beckman widh Nampn ..., vertaa 2380), 20.11.1689 f. 1117 (Collation för H. Samuel Barckman på Laijhela Försambling i Mag. Laijbecks 2380 ställe ... Capellanen i Närpis Sochn Wällärde H:r Samuel Barkman icke allenast gifs det gode låfordet att han är en meriterad och snäll Prästman, hwilcken tillförende är förtröstad om befordring, utan det skall han iämwäl af hela Församblingen i Laijhela wara begiärad och kallad till dheras Kyrckoherde, som dhe och sådan deras enhällige åstundan genom dheras till oss ingifne Supplique underdånigst yttrat), 11.11.1693 f. 674 (Till Landzhöfdingen Grass om Kyrkioheerdens ansöckiande i Lajhela ... hurusom dess Prästebohl består af mycket ringa wilkor), 10.2.1714 f. 420 (Fullmacht för inne specificerade Präster af Lunds, Giöteborgs och Åbo Stiffter ... För Kyrkoherden Andreas Menander 3564 att wara Kyrkoherde uti Lajhala i Österbottn effter framl. Backman); KA mf. ES 2081 (ss 7) Lapväärtin käräjät 22.–23.9.1685 s. 222; KA mf. ES 2082 (ss 9) Närpiön ja Lapväärtin käräjät 28.–31.1.1687 s. 2 (Effter Capellanens Wyrdige och wellerde H:r Samuel Backmans begieran tillförordnades aff Retten Nembdemennerne Mattz Eskellsson i Kårssnääs, och Mattz Erichson i Stååbacka, att taga i noga besichtningh det 1 Mantals Crono Hemman, som Sigfred Månsson Ingeldz i Harfström, för een lång tijdh skall bebodt och öde lembnat, och H:r Samuel Backman sinnader är att Optaga), Närpiön ja Lapväärtin käräjät 1.–3.9.1687 s. 106 (Capellan wördige och wellerde H:r Samuel Backman högeligen beklagade, sigh öfwer dee Kårssnääs Capell booer ... dedt dee sitt ingångne Contract af d: 2 Februarij 1684, och der på fölgde, Höghwördige H:r Biskopens Resolutioner af d: 11 Aprilis A:o 1686 sampt d: 10 Februarj nest förliden, eij fullgiöra willia, vertaa 2833), 137; KA mf. ES 2082 (ss 10) Vähänkyrön ja Laihian talvikäräjät 1688 f. 130v (Vice Häredzhöfdingen Wälbetrodde Christian Backman proponerade så för Nembden som Nerwarande Allmogen af Laijhela Sochen, att såsom Kyrckioherden uti Laijhela Sahl: Ehrewyrdige och wellerde H:r Christian Mathiæ 395 är igenom dödhen afgången för Een Kårt tijdh sedan, altså Oppå sin broders Cappellanens weedh Kårssnääs Capell, wördige och wellerde H:r Samuel Backmans wegnar, tillsporde them, om thee emooth bemelte des Brodher hade något att seija eller, om dhee icke honom der hanss Kongl: Maij:tt Allernådigest så wehl som dedt Högwördige Doom Capitlet gunstigest skulle behaga honom H:r Samuel till deres Kyrckioherde Constituera och förordna emoottaga wille, Aldenstundh han icke allenast Sochnens barn ähr, och för många åhr sedan uti Laijhela församblingh warit Een medhhielpare, till den ändan han och dijth aldra först war förordnadt, uthan sedermehra till Probsten och den tijden warande Kyrckioherden i Waasa Ehrewyrdige och Höghlärde Magister Oloff Bratt, såsom des uthj Gudztiensten Coadjutor warit begierandes, nu der öfwer, ett behagelig swar och Rätt wist attestatum, oppå dedt hanss broder så mycket säckrare till bemelte pastoratet, och sin Fortuns finnande, hooss höga öfwerheeten och dess Andliga förmän söökia kan ... heehla Sochnens allmoge till H:r Samuels begieran, så wijda som hooss them stoodh samtycht, hwilket alt effter begieran togz ad notam, och detta der öfwer till ett Laga Attestatum meddeltes), Närpiön talvikäräjät 1688 f. 175v, Närpiön ja Lapväärtin käräjät 26.–28.7.1688 f. 224v; KA mf. ES 2083 (ss 13) Laihian käräjät 12.–13.1.1691 s. 10 (Kyrckioherden Ehrewyrdige och Wällärde H:r Samuel Backman begerte att Prästegårdz huusen må Synas, doch som nu icke kan wara lägligit förr ähn nästkommande wåhr effter som Taaken nu medh Sniö ähr täckte och icke besichtas kunna begärte han der till Dilation), Laihian käräjät 4.–5.6.1691 s. 22 (Effter Kyrckioherdens Ehrewyrdige H:r Samuel Backmans begiäran tillsades af doomhafwanden och Crono Befalnings man att hålla huusjenckningh i Prästegården emellan Sochne Männerne); KA mf. ES 2083 (ss 14) Laihian käräjät 11.–12.1.1692 s. 9, Närpiön ja Lapväärtin käräjät 21.–22.1.1692 s. 75; KA mf. ES 2084 (ss 14) Laihian käräjät 2.8.1692 s. 115 (Kyrckioheerden Ährewördige och Wähllärde H:r Samuel Backman giorde Rätten kunnigt, huru som han köpt, af förr detta Capellanens Sahligh H:r Johan Lönns 2359 Enckia dygdesamma hustro Elisabetha Lietzen ett Tomptställe och huus uthi Yriälä by, Bultbacka benämd); KA mf. ES 2084 (ss 15) Laihian käräjät 12.1.1693 s. 44 (Förmyndare), 48, Laihian käräjät 11.–12.9.1693 s. 531; KA mf. ES 2085 (ss 16) Laihian käräjät 1.9.1694 s. 293 (Bultbacka), 294 (han inttet ännu nutit något hemman Lijkmätigt Kongl: Förordning under Prästebohlet, uthan sådant ännu ståår In Suspenso); KA mf. ES 2087 (ss 19) Laihian käräjät 26.3.1697 s. 408; KA mf. ES 2088 (ss 22) Laihian käräjät 26.1.1700 s. 224 (Pastor Loci Ehrewyrdige H:r Samuel Backman, beklagade att qwinfålken här i Församblingen, Angående deras Benckerum i Kyrkian inttet willia rätta sigh effter Sahl: Högwördige H:r Biskopens Doct: Johan Gezelii den äldres resolution aff d: 10 Aprilis 1686), Laihian käräjät 13.9.1700 s. 818 (Pastor Loci Ehrewyrdige och Högwällärde H:r Samuel Backman præsenterade i Rätten 2:ne med egen hand upsatte Skriffter, den förra Angående sin K: hustrus dygdesamme Matronans Maria Rosses af honom uppå deras Bröllopz fäst gifne Mårgongåfwa, den senare innehållande wählbemelte Pastoris Testamente och yttersta willia, som han begiärte sin K: hustru till Säckerheet och andre wederbörande till effterrättelse actis publicis insereras kunde, hwilket af Rätten bijföls. Och lyda berörde Instrumenter Ord ifrån Ord som föllier: ... Mårgongåfwa Twåhundrade Ducater, Treehundrade R:D:r, Fyrahundrade lod Silf:r Spamåhl Twåhundrade tunnor, till Brud kläder Sexhundrade D:r K:m: emedan hoon inga kläder uthaff mig fått för tijdzens kårtheet, Föruthan wigningz Ringen, och Gull Pantzar Kääden med twenne Gullringar ... Verificeres med egen hand och Signete aff Laihela Prästegård d: 27 Decemb: A:o 1690. Samuel Backman Past: Loci ...); KA mf. ES 2090 (ss 24) Laihian käräjät 1.–2.8.1702 s. 674 (Wid detta tillfälle påminte Pastor Loci Ehrewyrdige H:r Samuel Backman att han intet hafwer någon Engh eller synnerlige andre lägenheeter under Prästebohlet); KA mf. ES 2090 (ss 25) Laihian käräjät 23.–24.3.1703 s. 421 (Pastor Loci Ehrewyrdige H:r Samuel Backman klagade det een deehl af hans åhörare ännu till föllie aff Gudz och Öfwerheetens willia intet hålla deres affton och Mårgon böner Hemma utj huusen, een deehl som det göra få intet uthaf sig att falla på knää uthan sittia; ty förmantes Tingzlaget medh all flijt att medh ödmiukheet och nederbögde knään göra deras Böner affton och Mårgon sampt enär det klämptar, åliggiandes Synemännerne som den 12 Martij förleedit åhr tillsatte äro att göra sig noga underrättade hwilka dee äro som så Gudhlööst sig åthbära uptäckandes dem för Kyrkioherden på det dhee måge blifwa på behörigt sätt warnade), Laihian käräjät 3.–4.8.1703 s. 484; KA mf. ES 2094 (ss 32) Laihian käräjät 11.–12.2.1710 s. 186, Vöyrin käräjät 9.–11.3.1710 s. 500 (Aldenstund hustru Margreta Lomenia genom breff Dat: Riga d: 26 Aug: sidstl: som dess Swåger Lenssmannen Samuel Backman upwiste, hafwer anhållet om Bördz breff, altså giöres witterliget at bem: Lomenia, är födder uthaf Fendrichens under Österbotns Ordin: Regemente, Manhafftig Axel Bertelsson och dess K: hustrus Margreta Pehrs dåtters ächta Säng här i Wöro Sochn och Lomby. Mainitun vänrikin asioita käsitellään Vöyrin käräjillä myös esim. 31.1.–1.2.1681 s. 30, 31.8.–2.9.1682 s. 62 ja 12.1.1694 s. 31). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 100 (XXIV); Consistorii academici Aboensis protokoll V 1679–1685 (utg. T. Carpelan, 1914) s. 274, 279, 280; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #178. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 37, 76; K. V. Åkerblom, Vasa-släkten Backman. SSV 14–15 (1930–31) s. 62; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #3381D; E. Söderström, Backman. Bidrag till Nykarleby- och Vasasläktens genealogi. SSV 39 (1969–70) s. 10, 23; L. Nyholm, Österbottniska nationens matrikel I, tillägg och rättelser. Genos 59 (1988) s. 61; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #3774 (1715, leski); A. Kolehmainen, Johan Alftanin (1692–1755) almanakkamuistiinpanot. Genos 66 (1995) s. 30; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1335.

Päivitetty 11.6.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Samuel Backman. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=1681>. Luettu 19.8.2022.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Barckman [läs: Backman], Sam. Matthiæ Botn. p. 77 || Ob. 178: Backman, 1664. – Kpl i Nerpes 1684. Kh i Laihela 1688. Död 1718.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 100.

Tallenna tiedot muistiin