Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

kl. 1664 Erik Salamontanus Ericus Erici 1689. Syntyperä ei ole tiedossa. Ylioppilas Turussa kl. 1664 [Salamontanus] Ericus Erici _ 77.

Vertaa: Munktorpin kirkkoherra, FM Erik Salamontanus 37 (yo 1640, † 1663).

/ Laguksen mainitsema Munktorpin kirkkoherran poika Ericus Erici Salamontanus on eri henkilö, joka Köpingin koulusta vasta 16.2.1667 ylioppilaaksi Uppsalaan nimellä Rudelius ja toimi sittemmin Huddingessa voutina nimellä Rudberg, † 1705. /

Viittauksia: HYK ms., Index s. 167a; KA mf. ES 1240 (g 4) Helsingin RO 26.3.1670 (Dito Hafwer Tillsynesmannen i Staden Gabriel Abrahamson anklagat een Wijborgsk Kiöpman Henrich Kiöningh be:dh och Johan Erichsson, hwilka Påsk måndagen hafwa warit budne till Giäst hoos Wijnskencken Anders Nielsson uthj hans egen gårdh, Sedan omsijder effter måltijden hållen war, samkadhe sigh fleere giester till honom Nembl:n Tullneren Johan Jörensson, Jacob Archenholdt 1470, Ericus Salamontanus, Erich Olofsson, Johan Skomakare, Hans Jöransson Borgman och Jöran Archenholdt, Ibland hwilka omsijder är upwuxen een twist och trätta ... Salamontanus sagt, at Köniken skall blifwa krönter, då Könicken swarat at Skellmar och hooror må du kröna, då Salamontanus welat springa på Könicken att slå, men blefwen förhindradh), Helsingin RO 11.4.1670, Helsingin RO 12.9.1670, Helsingin RO 14.9.1670, Helsingin RO 27.3.1672 (Insinuerade Een Student Ericus Salomontanus b:d sijn Supplication, begiärandes dhe fyratijo dal:r kop:r m:t som bleff af Rådman Nils Sten hoos Erich Clemetzon nedsatte, på Sahl: Secreterens Canuti Munselij wägnar, Tolnerskan Kirstin Verner Von Alstedt tillhörige, och det af orsaak, att han hafwer Præceptoreradt för b:te Tolnerskans barn i någre åhr, och slätt intet bekommit för sitt omak. Men emedan Borgmesterskan Sahl: Michel Zachrissons 214 Änckia haf:r längste för detta tagit arrest på samma Peng:r, kunde fördenskull rätten intet b:te Studioso häruthinnan wilfahra), Helsingin RO 17.7.1672, Helsingin RO 19.4.1673, Helsingin RO 28.4.1673, Helsingin RO 27.8.1673 (Studenten Ericus Salomontanus gaf klageligen tillkenna, huru såssom han haf:r Præceptorerat för Sahl: Tulnerens Jören Larssons barn Een rum tijdh, och des Löhn ännu innestår hos hans änckia, så att han för den orsak skull af sijne Studier blif:r detinerat, och således sin Ungdoom måste förnöta, absenterandes sig ifrån Academien ...), Helsingin RO 15.9.1673; KA mf. ES 1240 (g 5) Helsingin RO 7.3.1674 (Rådhmannen Niels Steen 1222 igenom sin Fullmechtige Ericum Salomontanum), Helsingin RO 30.3.1674; KA mf. ES 1240 (g 6) Helsingin RO 15.5.1675 (Studenten Ericus Salomontanus ... uppå hustru Märta Reijers wägna), Helsingin RO 11.9.1675 (på Rådhm: Erick Clemetzons wegnar præsenterade sigh Ericus Salomontanus), Helsingin RO 18.–20.9.1678 (Ränttmästaren wälbetrodde Daniel Torssberg igenom Ericum Salamontanum), Helsingin RO 7.12.1678 (Rådmannens Sahl: Lars Hendrichssons Enckias Margareta Hendrichzsdåtters fullmechtiger Ericus Salamontanus); KA mf. ES 1240 (g 8–11) Helsingin RO 8.5.1680, Helsingin RO 12.6.1680; KA mf. ES 1264 (g 105) Helsingin KämnO 27.11.1668 (Före kom Stadz wachten Johan Jacobsson och anklagadhe Johan Erichsson drängen, Anders Thomasson och Studenten Ericum Salamontanum, j dett dhe j går om affton hafwa öfwerfallit honom medh hugh och slagh, enär han hafwer förmandt dhem medh godha och höfliga ordh att dhe icke skolle ropa och skrika så sendt på gatun), Helsingin KämnO 27.6.1670, Helsingin KämnO 20.6.1673, Helsingin KämnO 24.3.1674, Helsingin KämnO 19.2.1678. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 104 (XXIV); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 221, 232, 237.

Päivitetty 19.2.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Erik Salamontanus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=1689>. Luettu 21.9.2020.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Salamontanus, Ericus Erici. p. 77 || Månne son af kh Er. Andr. Salamontanus i Munktorp i Vestmanland († 1663)? Nämd i prot. 8.5.1667 för gäld.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 104.

Tallenna tiedot muistiin