Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

kl. 1641 Bertil Lacmannus Bartholdus Johannis, Viburgensis 171. Vht: Jääsken kirkkoherra Johan Lacmannus (Johannes Thomæ, † 1650) ja Brita Bertilsdotter tämän 1. avioliitossa. Ylioppilas Turussa kl. 1641 Lakman Barthollus Joh:is _ 10. Alimman luokan stipendiaatti (kl. 1644) – sl. 1644. Respondentti 22.2.1645, pr. Mikael Gyldenstolpe U8. Keskimmäisen luokan stipendiaatti kl. 1645 – kl. 1646. Opiskeli Uppsalassa syksyllä 1647 ‹nimeä ei mainita yliopiston matrikkelissa›. Stipendianomus 11.9.1647. Stipendianomus 17.11.1647. Respondentti 22.3.1648, pr. Jöran Alanus U9. Keskimmäisen luokan stipendiaatti kl. 1648. Ylimmän luokan stipendiaatti sl. 1648 – sl. 1649. Oraatio 23.9.1649. Respondentti 26.3.1650 pro gradu, pr. Mikael Gyldenstolpe U8. FM 2.5.1650. — Viipurin tuomiokapitulin notaari 1649. Viipurin lukion ylim. lehtori 1650, toimi myös lukion laulunopettajana, kaunopuheisuuden lehtori 1653. Jääsken kirkkoherra 1678. † 22.11.1679. Naimisissa (1656).

Poika: Viipurin lukion aliopettajana Karl Lachman 2760 (yo 1679, † 1692).

Veljenpoika: Koiviston kirkkoherra Johan Lacmannus 2399 (yo 1675, † 1682).

Vävy(?): Viipurin tuomiokirkon taloudenhoitaja Johan Huss 1083 (yo (1655)).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 110b; HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1641–1712 (11.9.1647, 17.11.1647); KA valtakunnanregistratuura 20.12.1652 f. 619 (Recommendation för M:r Bartollo Lacmanno att bekomma den förste Wacerande lägenheet och Lectorat som uthi Wijborgs Gymnasio kan ledigh blifwa), 11.12.1674 f. 447, 2.10.1675 f. 295 (Confirmation för Barthollo Lachman på 20 Tun:r Sphl:), 4.11.1684 f. 688 (Till Statz Contoiret för Mag. Bertill Laccmanni barn att blifwa upförde på 1685 åhrs Stat), 6.10.1692 f. 522 (Till Liquidations Commissionen om Lectorens i Wijborg Barthold Lachmans vthräkning, och de flere Lectorernes der sammastädes ... Lectorens uthi Wijborgs Gymnasium Mag. Barthold Lachmans för detta afslutne Räkning); KA mf. ES 2113 (tt 1) Kuopion käräjät 10.–12.6.1652 (Företrädde Oluf Rautapardainen, och inlade i Rätten Bertil Thomassons Lacmanni Skrifwelse Dat: Jorois d: 1 Maij A:o 1649, der Uthj han förmäler, sigh hafwa giordt Muld- eller Jordskiffte medh be:te Oluf Rautapardainen, i så måtto, att Bertil Thomasson behåller hans hemman i Rautapardalamäki och Jorois Sokn, mz alla hans de ringa hws, och honom igen effterlåter sitt hemman i Cuopio Sokn och Rijtislaxby, medh alla andra hws, undantagandes Korstens Stugun medh alla inwåningar, och nya Stugun, sampt första Wisthwset medh Låås och Nykel); KA mf. ES 1833 (jj 5) Jääsken käräjät 18.–19.3.1646 f. 41 (Kyrkioherden wällärde her Johann Thomæ), Jääsken käräjät 9.–10.4.1647 f. 38, Jääsken käräjät 12.–13.10.1647 f. 42; KA mf. ES 1833 (jj 6) Jääsken käräjät 7.–8.2.1650 f. 27 (Kom för Rätten Kyrckioherden Dns: Johannes Thome och så nu som åffta tillförenne beklagadhe sigh där öfwer att Qwartermestaren Jakob Saxa icke hafwer bettalt honom Tijonden aff sijn gård); KA mf. ES 1834 (jj 7) Ruokolahden käräjät 20.–21.11.1654 s. 53 (Kom för Rätta Handelsmannens i Wijborgh S:r Anthoni Burchardtz Fullmechtigh förståndigh Samuel Matzson, och giorde anfordran upå någon gieldh af Kyrckieheerdens i Ruokolax Wällärde Her Bertels (katso U355) hustru, H: Brijta, Nämbl: 462 D:r 19 öre K: M:tt hwilken gieldh är giordt då hennes förrige Man Kyrckieheerden i Jäskis Sal: H:r Johan Lefde, och ännu skall wara obetalt), Jääsken käräjät 8.–9.7.1655 f. 231v, Ruokolahden käräjät 13.6.1659 f. 524v (Cappellan H:r Samuel Johannis oppå sin Modhers Sahl: H:r Bertils Ullwikz Enkias wägna framträdde och gaff tillkenna huruledes ber:de hans Modher h:o Brita Tomas dåtter, är igenom åthskillige Olyckor, motgång och misswext råkat j störste fattigdom och gieldh. Äidille on tähän pöytäkirjaan kirjattu ilmeisesti virheellinen patronyymi Tomasdotter); KA mf. ES 1835 (jj 8) Jääsken käräjät 1.–3.12.1660 s. 92 (Effter richtigh Räckningh emellan Jacob Saxa och förrige Kyrckioherdens H:r Johans Enckia, Hustru Brita Bertils dotter blifuer Saxa henne skyldigh oppå Tertialen för den Tijdh hennes man Lefde Nembl: Twå T:r 10 Cap:r Spah:l); KA mf. ES 1835 (jj 9) Jääsken käräjät 22.–24.5.1662 s. 64; KA mf. ES 1835 (jj 10) Jääsken käräjät 26.–28.2.1663 s. 31 (förrige Kyrkioheerdens H:r Johannis Bartholdi[!] Enckia Hustro Brijta), Jääsken käräjät 10.–12.12.1663 s. 101 (Då framträdde Lector Gymnasij Wiburg:s M:r Bartholdus Lacmannus), 106 (Framträdde Lector Scholæ i Wijborgh M:r Bartholdus Lacmannus och å sin moders wegnar anklagade en hustru Karin Sigfredzdotter); KA mf. ES 1835 (jj 11) Viipurin pitäjän käräjät 20.–21.5.1664 s. 33 (M:r Bartollus Lacmannus); KA mf. ES 1836 (jj 14) Jääsken käräjät 18.–20.3.1667 s. 26, 42, Jääsken käräjät 23.–25.9.1667 s. 110; KA mf. ES 1836 (jj 15) Jääsken käräjät 20.–22.2.1668 s. 24 (M:r Barthollus Lacmannus Lätt genom sin fullmechtige Giurdonem Andreæ 1241 inläggia en Libell till Rätten, der uthi han beskyllar Hattulaboerne Olof Mårtensson och Mårten Frantzi, att dhe hafwa hono oförrättat, först i dedh dhe skole hafwa huggit Swedie under ½ Tun:a Rogh uthsäde oppå hans Moders Hemmans Ägor i Tallikalaby, honom eller henne aldeles owitterligen); KA mf. ES 1837 (jj 18) Viipurin pitäjän käräjät 24.–25.3.1673 s. 16; KA mf. ES 1839 (jj 24) Jääsken käräjät 4.–6.12.1683 s. 164 (Emedan Oeconomus templi i Wijborg Wäll:de H:r Johan Huss 1083, igenom des skrifft af d: 26 Aug: 1682, hafwer af Rätten begiert att dhe effter Sahl: M:r Bertill Lachmanni Moder, qwarblef:e huus Gerådz saaker, hoos Landbonden Johan Bertillssonn, måtte Ambtman Claess Dyster tillställas; Altså och emedan intyges bem:te H:r Johan warit dhe Omyndige Arfwingars förmyndare, han och nogsampt swars godh för alt dätt åtahl der på föllia kunde, Altså Ansades Landbondenn samma saker att från sigh Lefwerera); KA mf. ES 1839 (jj 26) Jääsken käräjät 3.–5.6.1689 s. 214 (Denn förmedlade 1/8 Skatt Bertill Nåkiräkis hemman I Tallikalaby, som Cavallerie Bonden Christer Bertillson Ackain d: 20 Julij 1687 låtit sigh af Öfwerst Leut:n Wälb: H: Nils Grotenfelt under Drag: Tienst inrymma, bekännar Nembdemannen Olof Hattuin, medh Matz Hänikein i synnerheet wara een deel af den Skatt som Kyrckioheerdens Sahl: H:r Johans Enckia, haft i Förläningh effter som och han Nåckiräcki skulle warit Landbonde på samma Förläningz Godz); KA mf. ES 1796 (gg 2) Pälkjärven käräjät 10.–11.3.1679 f. 908v, Pälkjärven käräjät 5.–6.2.1678 f. 1031v. — K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska skolväsendets historia III (1889) s. 145; V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 6 (I), 477 (Tillägg och rättelser. I); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 90, 93, 178, 232, 249, 283, 299, 304, 306, 313, 393–396, 397, 399, 423, 425, 446, 467; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska skolväsendets historia IV (1901) s. 144 (8.4.1650, Confirmationsbref på extraordinarie lectorstjenst vid Viborgs gymnasium), 154 (20.12.1652, Recommendation); S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 1. — J. Schefferus, Svecia literata (1680) p. 245; M. J. Alopæus, Borgå gymnasii historia III–V (1807–17) s. 355, 547; J. J. T[engström] (utg.), Utdrag rörande Finland, utur de otryckta delarna af A. A. von Stiernmans Bibliotheca Suio-Gothica. Suomi 4 (1844) s. 269; M. Akiander, Skolverket. BNF 9 (1866) s. 319, 324, 325; M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 75, 328; K. G. Leinberg, Orationes academicæ Fennorum extra patriam habitæ. BNF 61 (1902) #74; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #159R, 4316R, 4349R, 4352G; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 47; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #157G, 233R, 1530, 1600R, 1682R, 1887, 2237–2239, 4387; M. Lackman, Barthollus Joh. Lacmannus. Genos 76 (2005) s. 11–21; Suomen kansallisbiografia 5 (2005) s. 651.

Doria respondentti

Päivitetty 4.9.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Bertil Lacmannus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=171>. Luettu 29.11.2022.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Lakman... Af honom finnas bland universitetets handll. egenhändiga ansökningar om understöd 6.10 och 13.11.1647.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 477.

Lakman, Barthollus Joh:is. p. 10 || Viburg. Son af kh i Jääskis Joh. Thomæ Lacmannus († 1650). Student i Åbo 1641 samt någon tid på hösten 1647 i Upsala. Stipendiat 1642–50. Respondens 2.1645 och 1650 u. Vexionius, 22.3.1648 u. Alanus. Hade 1649 en vidlyftig smädetvist med kh i Uskela Agricola. Magister 2.5.1650. Kort derefter lektor samt en tid director cantus i Viborg. Kh i Jääskis 1679. Död s. å. – Skrifter, se Stjernm. p. 44; Elmgr. 1, 52; Alopæus p. 357.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 6.

Tallenna tiedot muistiin