Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

1664/65 Matias Mandraeus Matthias Sigfridi, Aboensis 1726. Kotoisin Turusta. Ylioppilas Turussa 1664/65 Mandræus Matth. Sigfridi Ab _ 80. — Someron kirkkoherran apulainen (1673). Armovuodensaarnaaja Karjaalla 1676. Lokalahden kirkkoherra 1677, Lemun 1690, pysyi virassa isonvihan yli. Saarnaaja pappeinkokouksessa Turussa 1693. † Lemussa 1729.

Pso: Margareta Erlandsdotter (jäi leskeksi).

Poika: apulaispappi Johan Mandraeus 4410 (yo 1699, † 1710).

Lanko: Rymättylän kirkkoherra, FM Håkan Pihlman 2135 (yo 1671, † 1714).

Vävy: Vehmaan kappalainen David Sciurenius 5161 (yo 1711, † 1748).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 126b; KA valtakunnanregistratuura 8.12.1686 f. 917 (Till Åbo Hoffrätt för Kyrkioherden i Lokalax Mathias Mandræus ... angående dhe 2121 D:r Kopp:m:t han uppå sin Puppils wegnar söker uti Johan Boijes Egendom), 28.11.1690 f. 684 (Till Landzhöfdingen Lorentz Creutz om Localax Capels förening med Wehmo Pastorat, vertaa 1579), 28.11.1690 f. 685 (Till Consist. i Åbo swar om Capellet Lokalax huilket dhe förenat med Moderkyrkian i Wehmo huar under det för legat ... Wij see af Eder underd. skrifwelse dat. d. 2 hujus, hurusom I till fullgörande af Wår nådige wilie och befalning, genom Wår skrifwelse af d. 9 Martij näst förledet åhr 1689, hafwe accommoderat för detta Kyrkioherden i Localax Capell H:r Mathias Mandræus med ett bättre Pastorat, sampt förenat bem:te Capell med des förre Moderkyrkia Wehmo ...); KA mf. ES 1847 (kk 10) Ylim. käräjät Nousiaisissa uti Nummis Lendzmans Gårdh, Emellan Sahl. Mantals Commissariens Wällbetrodde Olof Pålssons Tufwas efterlåtne Enckia, hustro Anna Micrander kärande och Kyrckioheerden i Lemo, Wällärde H:r Mathias Mandræus Swarande 17.–18.10.1692 s. 489–502 (Kyrckioherden inlade sin hustrus Systers Anna Dorothea Felboms [Erlandsdotter, 1. pso rykmentinmajoitusmestari Alexander Fellbom, katso 60] Attest af den 8 hujus); KA mf. ES 1851 (kk 20) Rymättylän ja Merimaskun käräjät 9.–10.3.1703 f. 52 (Dett hafwer Kyrckioheerden i Lemo Sochn Ehrewördige och Wällärde H:r Mathias Mandræus som är Förmyndare för Sahl: Frälse Befallningzmans Hinrich Istmans Barn i Kepos, låtit Citera Sig:r Jacob Walstenius hwilken Nembl:n Walstenius warit gifft med Sahl: Istmans Enkia, nu mera Sahl: Hustro Juliana Erlandzd:r); KA mf. ES 1755 (cc 25) Piikkiön ja Kaarinan käräjät 16.–18.2.1698 s. 92 (... till en Skomakare i Åbo Anders wed nampn som skall hafwa sitt tillhåld utj Kyrckioheerdens i Lemo H:r Matthiæ Mandræi Gård på Skoolegatan); KA mf. ES 1924 (mm 12) Kalannin käräjät 16.–17.7.1679 f. 28; KA mf. ES 1925 (mm 12) Taivassalon käräjät 23.–24.7.1679 s. 57 (att Arrendatoren hafwer honom Owetandes förlofwat een af hans pupiller med Kyrckieheerden i Låkalax, katso 2592); KA mf. ES 1925 (mm 13) Vehmaan käräjät 26.–27.7.1682 f. 41; KA mf. ES 1386 (q 1) Naantalin RO 1.7.1696. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 107 (XXV); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 65, 107–108, 111, 179; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat X 1709–1719 (julk. T. Carpelan, 1943) s. 362. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 142, 168, 376; V. Selinheimo, Turun porvariston sukunimiä 1700-luvulla II. SSV 9 (1925) s. 94; E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 190; A. Oja, Lounais-Hämeen papisto 1492–1722. Lounais-Hämeen kotiseutu- ja museoyhdistyksen vuosik. 24 (1955) s. 24; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2144D, 2940D, 3741G, 4236D, 4239D; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 177; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #3490D.

Päivitetty 19.11.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Matias Mandraeus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=1726>. Luettu 8.12.2022.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Mandræus, Matth. Sigfridi Ab. p. 80 || Kh i Lokalax 1677, i Lemo 1690. Död 1729. – En Matth. Sigfridi nämd i prot. 23.2, 7.3, 28.11.1666.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 107.

Tallenna tiedot muistiin