Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

1664/65 Joakim Wahenius Joachimus Matthiæ, Urdialensis 1732. Vht: Urjalan kirkkoherra Matias (Matthias Benedicti, † 1660) ja Kristina Josefsdotter. Ylioppilas Turussa 1664/65 [Vahenius] Joachim. Matthiæ Urdialens _ 80. — Hämeenlinnan pedagogion kollega 1676. Vihdin kappalainen 1689. † Vihdissä 1697.

Pso: Brita Andersdotter tämän 3. avioliitossa († ~1697).

Veli: Johan Wahenius 1118 (yo 1655/56).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 198b; KA mf. ES 1886 (ll 10) Vihdin käräjät 15.–17.6.1693 s. 186 (Cappellan Wyrdige och wäll:de H:r Jochim Wahenius beswärade sigh öfwer Soldaterne Matz Jörenson och Matz Eliason för det dhe förleden Wintras uthi des frånwaro, kommit med berådt modh uti des huus på Caplans bohlet i Niuhala byy, och dee öfwerfallit des hustru, att hoon måst rymma gården, welat om kull hafwa een Baak ugn, som Matz Jörenson något tillförenne opmurat, gåt om kringh i Huusen och söckt effter hwadh dhe kunnat finna, och som dhe eij hittat något annat som dem behagat, framme, än een book, kallat Paradis lustgårdh, hafwa dhe den rånt och med sigh bort tagit, begiärandes att dhe derföre effter Prästerskapet i Nåder gifne privilegier och lagh plichta måtte); KA mf. ES 1886 (ll 12) Vihdin käräjät 19.–20.2.1695 s. 84 (Såssom Capplahn Wyrdige och Wällärde H:r Jochim Wahænius, klagar att des grannar wid Capplahns bohlet i Niuhala, trängia honom myckit Uthi sielfwa Tompt stellet, att han icke hafwer dhet tompte Rum, som honom nödigt ähr), Vihdin käräjät 30.–31.5.1695 s. 325 (Niuhala); KA mf. ES 1887 (ll 14) Vihdin käräjät 25.–26.2.1697 s. 180 (Capplanen i Wichtis H:r Jochim Wahænius berettade), Vihdin käräjät 25.–27.9.1697 s. 557 (Länsmannen och Kyrckiowärden i Wichtis Wählförståndig Jacob Hinderssonn Föredrog huru som Capplanen dersammastädes framl: H:r Jochim Wahænius är icke allena blefwen skyldig å Kongl: Maij:t och Cronones Uthlagor ... uthan och till Wichtis Kyrckia för twenne Sölfskedar), 584 (Capplanens Sahl: H:r Jochim Wahænij och des framl: Hustrus arfwingar); KA mf. ES 1887 (ll 15) Vihdin käräjät 2.–4.3.1698 s. 243 (Oppå Margetta Mattzdotters wägnar ifrån Wahois by och Urdiala Sochn, klagade förra Borgmäst:n Johan Pehrsson Ahlman, effter Fullmacht af d: 7. Octobr: 1697., att hon woro wahnlottat wid det Skiffte som emell:n hennes framl: Broders Caplahnens Sahl: Jochim Wahænii och dess Sahl: hustrus Brijta Andersdotters Arfwingar, skall wara skiedt, anhållandes om närmare Jämkning deruthinnan, och ett Laagl: Skiffte), Vihdin käräjät 22.–23.9.1698 s. 472 (Effter uthdehlt Citation af d: 16. Förl: Julij till fordom Capplahnens här i Wichtis framl: H:r Joch: Wahænij hustrus Sahl: Brijta Andersdotters Arf:r instälte sig nu å hennes Söners H:r Räntemäst:s Wälb:de Anders Heedmans och Häradzskrifwarens Wähl: Petter Heedmans wägnar, med Skriftel: Fullmachter af d: 19. och 15. hujus, Stud: Mons: Erich Tuwa sampt Hennes Son och deras half Broder Mons: Josua Törnqvist, att swara bemelte Capplans Arf:r till hwad dhe föregifwit sig hafwa att sökia dhem om, angående det arf som fallet effter benembde Capplahn och dess Hustru, och dhen dehlning däröfwer blefwet fattat och giord d: 30. Sept: 1697. Vertaa 4364 ja K. Arajärvi, Urjalan historia I (1973) s. 164). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 108 (XXV). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 357; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 282; Y. Blomstedt, Hämeen historia II:2 (1960) s. 442; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #101D (1696, Joachimus Wahænius).

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 1.12.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Joakim Vahenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=1732>. Luettu 11.12.2019.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Vahenius, Joachim. Matthiæ Urdialens. p. 80 || Hans bror p. 53. Skolkollega i Tavastehus 1676. Kpl i Vichtis 1689. Död 1697.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 108.

Tallenna tiedot muistiin