Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

(1641) Matias Apollonius Matthias Michaelis, Aboensis 176. Kotoisin Turusta. Mainitaan ylioppilaana konsistorin pöytäkirjassa 21.4.1641. Stipendianomus 17.6.1646. — Hämeenlinnan pedagogion kollega (1650, 1658, 1663). Uudenmaan kaksikasratsuväkirykmentin (Vilh. Yxkullin rykmentin) rykmentinpastori 1656 (ei ehkä astunut virkaan). Ikaalisten kirkkoherra 1675. Puhuja pappeinkokouksessa Turussa 1669. † Ikaalisissa 1689.

Pso: Karin (mainitaan 1680–84).

Viittauksia: HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1641–1712 (17.6.1646); KA valtakunnanregistratuura 11.9.1671 f. 170 (Till Biskopen i Åbo för twenne Prästmän om promotion ... Wij hafue tro Vndersåthe och Bisskop förhört dhenne Prästman Martinum Apollonium uthi hans Beswär och hanss skiähl öfuerseedt och oppå hans Underdånige ansökiandhe at blifua hulpen till någon Lägenhet, effter han intet ähr kommen uthi dhet gellet han medh Edhert Breff war förordnader till, och måst sedan gå i mistningen medh sin för bestelningh Scholmester Tiensten wedh Tafaste huuss ... recommendere at I wedh första förfallendhe Lägenhet honom medh et pastorat dher i Orten försörie, så och Henricum Thomæ Poytensem, katso 858), 16.6.1689 f. 710 (Fullmacht för Johannes Indræus 2222 att wara Kyrkeherde uthi Ikalis ... såsom Ikalis Pastorat förmedelst dhen förre Kyrkioherdens dersammestädes H:r Matthiæ Apollonij dödelige afgångh är blifwit vacant); KA mf. ES 1615 (z 171) Turun KämnO 13.4.1641 (Hwad Studenten Mathia Michaelis anlangar som och medh Dubbell af Abraham Isachss: 20 D:r Pening:r Wunidt och Afhendt hafwer, der af han Abrahamo 10 D: igen gifuidh hafuer, och den andre 10 D: änu, lijka som welfånget godz, behålla will. Må Abraham Isachsson med honom der i Academie Rätt sökie sin Rätt, dijt detta remitterat ähr); KA mf. ES 1883 (ll 7) Hattulan, Vanajan, Lehijärven ja Rengon käräjät 13.–14.1.1680 s. 5 (Kyrckieherden Appolonius); KA mf. ES 1963 (nn 5) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 11.–12.1.1678 f. 208v (Nu warande Kyrkieheerden wällärde H:r Matthias Apollonius), Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 29.–31.8.1678 f. 380v (Kyrkieheerden i Ikalis Wällärde H:r Mattias Apollonius anklagade nu drengen Eskil Jönsson i Ikalis by, som skall han uthi nästledne Junij Månad i hans frånwaro til Åbo, stulit uthur Cammaren och hans kista på Prestegården, Siutijo sex dal:r kop:r m:t 40 D:r i småt kop:r och 36 D:r uthi 6 och 3 D:rs plåtar medh fyra st: Mink skin och någre andra pertzedler sampt een hoop panter som han nu intet kan sigh påminna); KA mf. ES 1964 (nn 5) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 11.–14.1.1679 f. 506, Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 20.–21.5.1679 f. 572v, Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 26.–30.9.1679 f. 695, Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 10.–13.11.1680 f. 910 (Nembdemännerne Erich Olofsson i Heitola och Thure Johansson i Kurckela opstego nu och opå sine och samptlige sine Sochnemäns uthi Ikalis Församblingh wegnar berättade, huru at deres nu wahrande Kyrckieheerde Wällärde H:r Matthias Appollonius skall wara råkat uthi sådan wijdhlyftigheet, att dhe nu intet ähre wisse opå, om och han uthaf sine Förmän wedh samme Tienst yttermehra kan ehrhållen blifwa, Ty opå een sådan händelse, seijia dhe sigh wehl wara omtänckte uthi ödmiukheet samptl: at begära i stället till Kyrckieheerde V: Pastoren i bem:te Ikalis Wällärde H:r Johannem Lignipæum 954, huar till dhe honom för sin skickeligheet och Lärdom sampt dhem wehlbekandte Lefwerne åstundade att komma, hwilket till bemelte Nembdemäns enkelige begäran således bleef ad notam tagit, och detta der öfwer till ett Laga bewijss af protocollet extraderades); KA mf. ES 1964 (nn 6) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 8.–13.1.1681 s. 30, Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 26.–28.5.1681 s. 173 (Rector Scholæ uthi Åbo Ehrewyrdige och högwällärde Mag: Gabriel Fortelius 1129, förekom nu och påminte Rätten, huru han till detta Ting hafwer låtit Skrifteligen Citera Kyrckioherden i Ikalis H: Mattz Apollonius för det att han förledne Sommars uthi Ikalis Kyrckia hafwer kallat honom Barrabam; begiärandes emedan han nu intet comparerade att han för Stembningz försittiande fällas måtte), Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 29.10.–2.11.1681 s. 415, Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 13.–15.2.1682 s. 505 (Kyrkioherden j Ikalis Försambling Wördige och Wällärde H: Matthias Appolonius förekom nu gifwandes Rätten tilkänna huruledes honom uthj sidsthålden Commission är under Rustningz håldet ett hemman förunt j Ikalis Sochn och Karhois by hwilket Johan Hindersson tillförende bebot haf: hemman 1 Mantal ½ och ½ Öres Skatt); KA mf. ES 1965 (nn 6) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 16.–17.7.1683 s. 1091, 1097 (katso 1871), Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 26.–28.9.1683 s. 1233, Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 1.–5.3.1684 s. 1340, Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 31.8.–4.9.1685 s. 1782; KA mf. ES 1965 (nn 7) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 27.–28.9.1687 s. 408, Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 29.2.–5.3.1688 s. 647, Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 29.–31.10.1688 s. 816; KA mf. ES 1966 (nn 7) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 11.–13.9.1689 s. 1218 (Kyrckioherden i Kyro Ehrewörd:ge H: Grels Culhovius frågade nu å Sahl: Kyrckioherdens i Ikalis Matthiæ Appollonij Arfwingars weg:r af Ikalis S:ns inbyggiare, om de willia goodwilligdt betala Sahl: Pastoris Återstående Presteränta till Stud: Dn: Jacobum Rubellium 3023, hwilken præceptorerar för Apollonij Son och nu i bem:te Prästegård tillhåller, hwar till swarade samptel: Allmogen i Ikalis, det de sådant ännu icke betala kunna, effter som Sahl: Apollonius låtit Prestegårdz huusen igenom Eld afgå, och de framdeles måste Prestegården å nyo upbyggia, hwarföre dhe pastoralierne innehålla willia), Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 13.–16.1.1690 s. 1310 (intygade det Kyrckioherden i Ickalis Sahl: Matthias Apollonius sidstl: wåhras ...), Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 14.–17.7.1690 s. 1568 (förmynderskapet öfwer Kyrckioherdens j Ikalis Sahl: Matthiæ Apollonij Pupil), 1570 (Såsom Borgaren i Åbo Michell Jacobsson Simola, till Kyrckioherdens i Ikalis Sahl: Ehrewörd: Matthias Apollonij Pupills förmyndares, Kyrckioherdens i Kyro Ehrewörd: H:r Grels Culhovij 2249, sampt Academiæ befalln:ns wälbet:de Johan Hakes begäran, med Eed ehrhölt, att hans gieldebook ähr wiss och richtigh, hwar medelst han af bem:te Pupil hafwer 80 Dal: K:m:t att fordra), 1571, 1573, 1583, Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 13.–17.10.1690 s. 1678; KA mf. ES 1966 (nn 8) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 21.–24.1.1691 s. 80 (Efter Academiæ Befallningzmans Wälbet:de Johan Hakes som är Fordom Kyrckioheerdens j Ikalis Sahl: H:r Mathiæ Apollonij qwarlefde Sons Förmyndare, begiäran, oplystes nu alla dhe panter andra gången som af en och annan kunna wara till bem:te Sahl: Kyrckioheerden pantsatte), 83 (Kyrckioheerden utj Kyro Ehrewyrdige och Wällärde H:r Gregorius Culhovius opwiste nu j Rätten högwyrdige H:r Biskopens och Consistorij Resolution af d: 12 Martij sidstl: hurusåsom han efter Sahl: Kyrckioheerdens j Ikalis H:r Mathiæ Appollonij afgångh bleef till hans Sons Andræ Appollonij Förmyndare Constituerat, och såsom wälbem:te Kyrckioheerden för sine härutinnan anwende Reesor och beswär har söckt Högwyrdige Consistorium om Satis faction härutinnan, dy hafwer högbem:te Consistorium honom hijt till Forum Civile Remiterat ... Sonen Andreas Appollonius än unger ähr); KA mf. ES 1967 (nn 9) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 27.–29.2.1692 f. 75, Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 15.–16.7.1692 f. 209; KA mf. ES 1967 (nn 10) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 27.2.–1.3.1693 f. 93; KA mf. ES 1968 (nn 10) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 30.–31.10.1693 f. 626v; KA mf. ES 1968 (nn 12) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 27.–28.2.1695 f. 95; KA mf. ES 1969 (nn 13) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 25.–27.2.1696 f. 63; KA mf. ES 1966 (nn 8) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 3.–4.6.1698 s. 731–739 (Lenssman Johan Haaks förestälte Anders Appollonius ifrån Kyrå S:n nu på 17:de Åhr gl: som han sielf uthsade, hwilken d: 3 Nestl: Aprilis medh pigan Maria Erichzdåtter i Tuåkola, Enckians Margeta Jacobzdåtters Son Jacob Henrichson om 11½ Åhr, uthi Modrens frånwaro under Kyrkiotiden i Randala pörte, der dhe woro inhyses, ihiälslagit, giörandes denne Relation i saaken, att pigan Maria först i pörtet ingåt, och tagit een yxa i handen och slagit Jacob med yxhammaren på bägge sijdår om Tinningarne ... sedan dedh passerat, hafwa dhe Nykelen under tijnen som stod i Farstugun funnit, hwadan dhe uthtagit 3 D:r Kop:r Mynt, och deelt sin emellan att hwardera bekommit hälften ... Appollonius förestältes detta hwilken bekende att lögerdagen tillförende som Mordet d: 3 Aprilis skedde, hafwer han warit hoos Maria Erichzdåtter och täält medh sin knif, den Maria sedt, och tagit ... Marias Fader Erich Michelsson blef inkallat, om han wiste något här af, där till han nekade ... Sentens ... Altså kan Rätten Appollonium för begångit Mord på Jacob Henrichsson icke befrija, uthan han Lijkmätigit det 1 Cap: Högm: B: L: L: dömes att mista sitt Lijff ... Hwilket alt den Högl: Kongl: Håff Rättz högrättwijsa omdöme Ödmiukel: hemställes); KA mf. ES 1970 (nn 15) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 4.–6.10.1698 f. 142v (Fenrichen Wälb:gh Berendt Gustaff Schulman Opwijste Andreas Appollinii Obligation af d: 3 sidstl: Aprilis, under hwilken H:r Kyrkioheerden Mag: Arfwidh Ruthowius till wittnes skrif:t des medelst bem:te Appollonius giör sigh skyldigh till honom 136 D:r Kopp:r M:t ... för detta Academiæ Befallningzman Johan Haakz opwist Appollonii skrift af d: 4 Junij att han medelst insend Rächningh till höghwyrdiga Doom Capitlet i Åbo bewijst, det han richtigdt clarerat för des arffskap). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 7 (I), 477 (Tillägg och rättelser. I); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 27, 27, 39, 132, 438; Consistorii academici Aboensis protokoll V 1679–1685 (utg. T. Carpelan, 1914) s. 77, 79, 91, 95, 181, 367, 371, 436; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 4, 6, 169, 201; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 264, 408, 427; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet IV (1900) s. 339 (11.9.1671), 342 (noin 1671, ... förloffuade sig med Sal. pastoris [Samuel Frisius?] änkia i Janacala, på dhett han skulle ther bliffua Pastor, män effter han ryggiade den loffuen, fick han stoort mootstånd i församblingen, ...); C. M. Schybergson (utg.), Per Brahes brevväxling rörande Åbo akademi I. Per Brahes brev. SSLS 164 (1922) s. 199 #218 (24.9.1671). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 262; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 282 ("Hans Son Studerande, blef för begånget mord halshuggen och steglad." Kyseistä poikaa Anders Apolloniusta ei mainita ylioppilaana); E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 190.

Päivitetty 14.11.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Matias Apollonius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=176>. Luettu 7.8.2022.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Matth. Michaelis... säger i en ansökan 7.6.1646 om sig bl. a.: parentibus orbatus, pauper, hic [Aboæ] ferme ante septennium in studiosorum numerum adscriptus.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 477.

Matthias Michaelis Aboens. – Nämd i prot. 21.4.1641–19.2.1650 (7.5.1656?) såsom kollega i Tavastehus skola. – Enl. Strandb. II. 282: Matth. Apollonius t. f. skolkollega i Tavastehus 1658; kh i Ikalis 1675; död 1689.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 7.

Tallenna tiedot muistiin