Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

sl. 1665 Gustaf Hemelinus Gustavus Matthiæ 1760. Vht: Naantalin Inttilän ratsutilallinen Matts Grelsson ja Katarina Thauvonius († Halikossa 1693). Ylioppilas Turussa sl. 1665 Hemlinus Gust. Matthiæ _ 85. Stipendianomus [1670]. Alimman luokan stipendiaatti kl. 1671 – sl. 1672. Keskimmäisen luokan stipendiaatti kl. 1673 – sl. 1676. Ylimmän luokan stipendiaatti kl. 1677 – sl. 1679. — Halikon pitäjänapulainen noin 1680, kappalainen 1686. † 1692.

Pso: Elisabet Reuther.

Appi(?): lainlukija Erik Ritter 100 (yo 1640, † 1674).

Poika: rykmentinpastori Gabriel Hemmelin 4523 (yo 1700, † 1719).

Lanko: Nauvon kirkkoherra, FM Gustaf Collinius 1515 (yo 1661/62, † 1679).

/ Gustaf Hemmelinus oli Nauvon kirkkoherran lanko (ks. Melander, Personskrifter #745), mutta ei ole selvillä oliko tämä lankoussuhde Thauvonius- vai Collinius-suvun kautta. /

Viittauksia: HYK ms., Index s. 85a; HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1641–1712 ([1670]); KA mf. ES 1845 (kk 7) Maskun, Nousiaisten ja Lemun käräjät 30.–31.1.1682 f. 6 (Opbördzskrijfwaren Wählförståndige Ericus Spensenius insinuerade Coadjutoris uthi Haliko S:n Wällärde her Gustavi Hemelini honom meddehlte Fullmacht Dat. Intilä d. 7 Decemb. 1681. begiärandes Spensenium att han Gustaf till den resterande Spanmåhls Ränttan af Ackois h:n som han af her Baronen och Öfwersten Högwälborne her Efwerdt Horn pro A:o 1680 hans her Gustafz hustro Elisabeth Reuther Gunstigast förundt waret att opbära, lagligen för hielpes måtte nembl. 2 T:r 25 Capp:r rågh); KA mf. ES 1751 (cc 14) Halikon ja Uskelan käräjät 12.–14.10.1686 f. 315 (Dn: Sacellanus Wällärde Gustaf Hemmelinus); KA mf. ES 1753 (cc 20) Halikon ja Uskelan käräjät 11.–12.8.1692 s. 72 (Hindrich Michellsson Reuter föredrogh Rätten huruledes dess Syster Beatha Michellsd:r här i Sochnen, hoos Capellanen Sahl. H: Gustaff Hemmelinus nästleden winter ähr genom döden afgången, och emedan H:r Gustaffz Moder hust:o Catharina Thauvonia åfwanben:e Beatas Qwarlåtenskap hoos sigh hafwer), Halikon ja Uskelan käräjät 19.–21.10.1692 s. 137; KA mf. ES 1754 (cc 20) Halikon ja Uskelan käräjät 22.–23.5.1693 s. 142 (... då Sahl. H:r Gustavi Moders Siehlringningh ringdes), 16.–19.10.1693 s. 271 (... att uthfordra uthj Stockholm Sahl. Jungf. Beatha Reuters Qwarlåthenskap, som efter hennes giorde Testamente, bem:e Sahl. H:r Gustafz barn tillhöörer); KA mf. ES 1386 (q 1) Naantalin RO 17.3.1684 (Wähllärdhe H:r Gustaff Matthiæ uppå sin K: Modhers wägnar uthj Intilä och Luononmaa Öö berättandes huru såsom b: hemman hafwer Een tredie deehl medh Storgårdhen uthi een Skogh och Mark, Och såsom Borgerskapet här i Stadhen altijdh til förende, och här till, hafwa sökt at taga sina Tarffwer der ifrån, dy begäradhe han att alle måtte förbiudas och tillhålles der å någon oförrät giöra. Will eij häller at Storgårdhens possessor skall låf her effter mehra gifwa, Borgerskapet at hugga på samma mark, hemmanet til Skadha och fördärff, Altså pålades dem at dhe icke der å någon åwärkan giöra. Detta fördes ad acta), Naantalin RO 8.2.1695 (Arendatoren Matthias Jacobsson krefdhe af Jacob Glasmästares hustru 2 Par Lijnstrumpor, Som honom för något Miöl återstår, det han 1693 hännes man försträkt, hwilken hustru eij der til neka kundhe, men hon förmente at hänne skulle uthi annat gådt göras, för des fordran på 2 D: 16 ö: K:m:t af Sal: Matronan på Intilä för glassbygiande, hwar medh b: Matthias Jacobsson sade sigh icke hafwa beställa, myket mindre warit på den meningh sigh medh sådant at befatta; Altså dömbdes hon dhe 2 Par strumpor at betala, Sökiandes sit igen af dhen som Intile possiderar). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 111 (XXVI); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 466, 521, 522; Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 32, 81, 108, 178, 236, 344, 362, 429, 433, 475, 482; Consistorii academici Aboensis protokoll V 1679–1685 (utg. T. Carpelan, 1914) s. 11, 32, 255; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VI 1685–1690 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 4; C. M. Schybergson (utg.), Per Brahes brevväxling rörande Åbo akademi I. Per Brahes brev. SSLS 164 (1922) s. 171 #181 (17.9.1668, Gustavus Mattiae Hämelinus). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 421, 422; V. J. Kallio, Halikon historia (1930) s. 151; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #5G, 715G; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #3120.

Päivitetty 20.11.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gustaf Hemelinus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=1760>. Luettu 29.5.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Hemlinus [Hemelinus], Gust. Matthiæ. p. 85 || Stipendiat 1671–79. Kpl i Halikko 1687. Död 1692.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 111.

Tallenna tiedot muistiin