Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

1665/66 Gabriel Listerus, myöhemmin Sundenius Gabriel Olai, Alandus 1804. Vht: Sundin Vårdön kappalainen Olof (Olaus Nicolai) ja Margareta Johansdotter. Ylioppilas Turussa 1665/66 [Listerus] Gabriel [Olai Aland _ 86]. Merkintä Indexissä [Sundenius] Gabriel O. Alandus _ 86:. Nimi on kopioitu Albumista v. 1693 Boreaalisen osakunnan matrikkeliin [1665/66] Gabriel [Olai Listeri, Aland.]. — Kuninkaan henkirykmentin saarnaaja, palveli viiden vuoden ajan Malmön varuskunnassa. Hammarlandin kirkkoherra 1684. † Hammarlandissa 24.4.1696.

Pso: 1:o Kristina Johansdotter († 1693); 2:o 1694 Anna Jonasdotter Gerdzlovius tämän 1. avioliitossa († 1754).

Pson seur. aviomies: Nauvon kirkkoherra Gustaf Salonius 3199 (yo 1684, † 1737).

Veli: Finströmin kirkkoherra Kristoffer Listerus, myöh. Sundenius 1803 (yo 1665/66, † 1696).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 120b, 187b; HYK ms., Bor. osak. matr. #126; KA valtakunnanregistratuura 20.9.1682 f. 618 (Till Biskopen i Åbo at accommodera Predicanten Gabr. Sundenius med ett gott Pastorat ... Wårt Rådh, Feltmarskalk och General Gouverneur H:r Ascheberg, underdånig ansökning giort, at närwarande Regements Predikanten Gabriel Sundenius, som uti 5 åhrs tijdh hafwer wid Garnizonen uti Malmö förrättat Gudztiensten och genom sin gode lärdom och skickelige lefwerne förwärfwat sig ett gott beröm, samt nu uppå Eder förtröstning at accommoderat blifwa med någon god lägenheet uti Edert Stifft, har ifrån bem:te Garnizon tagit sitt afskiedh och ärnar begifwa sig åt Finland), 18.11.1684 f. 736 (Collation för H:r Gabriel Sundenio på Hammarlandz pastorat), 26.2.1697 f. 51 (Fullmackt för Niclas Grubb 1371 att wara Kyrkioherde i Hammarland ... medelst Gabriel Sundenij dödelige frånfälle Hammarlandz Pastorat på Åhland är kommit at blifwa ledigt); KA mf. ES 3235 (Åland 7) Tutkinta Lemlandissa 20.8.1673 s. 71 (Studenten Gabriel Sundius, som præceptorerar hoos Pastorem 498); KA mf. ES 3236 (Åland 9) Finströmin käräjät 8.10.1685 s. 104, Hammarlandin ja Eckerön käräjät 9.9.1689 s. 68; KA mf. ES 3237 (Åland 10) Hammarlandin ja Eckerön käräjät 23.–26.2.1695, Hammarlandin ja Eckerön käräjät 16.–17.10.1695 (haar Rätten undersökt och ransakat om den skada Kyrckioheerden Wällärde H:r Gabriel Sundenius lijdit wedh Diekenböhle hem:n, medelst een olyckelig händelse på 2 st: Lador ... som af Liugelden skall wara förledit åhr j Aug: Månadh uppå stoora Böndagen opbränd, hwarföre Kyrkioheerden nu söker att kunna niuta någon Brandstod till skadestånd), (Då Kyrckioheerden j Hammarland Wällärde H:r Gabriel Sundenius, och dess Kiäreste dygdesamme Matronan Anna Gertzlonia inlefwererade deras dem emellan Uprättade skrifftel: Testamente dat: d: 15 Febr: sidstl:ne med egen handigt underskrifft och Signete af bägge Confirmerat, hwar wedh hans Wördigheet och Probsten H:r Mathias Berg, Kyrckioheerden H:r Salomon Alanus, och för detta Lendzmannen Carl Sparff, som Attestanter underskrif:t, hwar uti dhe af ett frijmogit, gådt och wählbetänckt modh sins emellan haf:r Uprättat ett inbördes pactum, således, att den som den andra öfwerlef:r skall haf:a att niuta effter hwar annnans Ord icke allenast all dess Boorätt, Uthom deras förwanters den ringaste å tahlan); KA mf. ES 3237 (Åland 11) Hammarlandin ja Eckerön käräjät 15.–16.2.1697 (För detta Kyrckioherdne H: Gabriel Sundenii Broder Johan Olsson i Listersby trädde fram för Rätta och anhölt, emedan såsom be:de des Broder och Pastoren för ett Åhr sedan är worden medelst den timmelige döden afgången, och således lämbnat sin Enckia Madam Ann Gertzlovia Barnlöös, det han och dess Syster Chirstin Olssdotter effter Lagh kunde få niuta hwadh af Sahl: Kyrckioherdens Qwarlåtenskap å deres lått och andehl belöpa kunde; Här emot inlade och påwijste Befallningz:n H:r Leonhard Collin Sahl: Kyrckioherdens giorde inbördes pactum medh sin då warande hustru af d: 15 Febr: 1695). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 112 (XXVI), 114 (XXVI); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 197–198, (212–214), (215), (218), 227–230; Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 219 (een student Gabriel Olai ‹tämä?›); K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet VII (1907) s. 264 (18.11.1684). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 1; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2737D; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #4144H.

Päivitetty 11.6.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gabriel Sundenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=1804>. Luettu 3.2.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Listerus, Gabriel Olai Aland. p. 86 || Bor. 126. – Jfr nedan Sundenius.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 112.

Sundenius, Gabriel O. Alandus. p. 86 || Föregåendes bror. Jemte honom nämd i prot. 1667 för oskick. Garnisonsprest i Malmö. Kh i Hammarland på Åland 1684. Död 1696.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 114.

Tallenna tiedot muistiin