Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

1665/66 Gustaf Kellmannus, myöhemmin Fontelius Gustavus Gregorii, Finlandus 1809. Vht: kornetti Grels Nilsson († 1655) ja Elisabet Arvidsdotter Friis tämän 1. avioliitossa. Ylioppilas Turussa 1665/66 [Kellmann] Gust: [Gregorii _ 86]. Alimman luokan stipendiaatti sl. 1673 – sl. 1674. Keskimmäisen luokan stipendiaatti kl. 1675 – sl. 1678. Ylimmän luokan stipendiaatti kl. 1679 – sl. 1682. Respondentti 5.11.1679 pro gradu, pr. Erik Tigerstedt 794. FM 27.11.1679. — Turun akatemian varasihteeri 1678. Turun katedraalikoulun lehtori 1683. Kalannin kirkkoherra 1689. Saarnaaja pappeinkokouksessa Turussa 1697. ‡ Kalannissa 29.9.1697.

Pso: Maria Alanus († 1725).

Veli: Rymättylän kappalainen Nils Kellmannus, myöh. Fontelius 1807 (yo 1665/66, † 1692).

Poika: Askaisten kappalainen Gustaf Fontelius 4809 (yo 1704, † 1748).

Lanko: Korppoon kappalainen Anders Alanus 1965 (yo 1668, † 1685).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 102b; KA valtakunnanregistratuura 18.5.1689 f. 602 (Fullmacht för Mag. Gust. Fontelio at wara Kyrkioherde uti Nykyrkia Sockn ... såsom Nykyrkia Försambling uti Åbo Stifft förmedelst Kyrkioherdens H. Johan Harcleri 1043 dödel. frånfälle nyligen utan Siälesöriare worden är), 30.3.1695 f. 136 (Til Landshöfdingen Creutz Swar angående Stadens Nystads ansökning. Lijka lydande til Consistorium i Åbo), 31.5.1695 f. 254 (Till Åbo Consistorium swar at Nystads och Nykörckio församblingar intet kunna sammanläggias), 7.10.1697 f. 636 (Till Landzhöfding Creutz at Nykiörke Sochn intet kan combineras med Nystadz försambling ... kiörkioherden uti bem:te Nykiörkie sokn nyl. med döden är afgången), 8.7.1698 f. 466 (Fullmakt för H. Michael Brunlöf 2067 at wara Kyrkioherde i Nykyrkio Sockn ... Kyrkioherde Embetet uti Nykyrkia S:n af Åbo Lähn förmedelst Mag. Gustavi Forstelij dödelige afgång är wordet vacant ock ledigt); KA mf. ES 1846 (kk 8) Rymättylän ja Merimaskun käräjät 10.–12.9.1687 s. 181 (Lector Scholæ Mag:r Gustavus Fontelius insinuerade i Rätten Högwyrdige H:r Biskåppens Doct: Johan Gezelij nomine Consistorij meddehlte Fullmacht af d: 10 Septemb. förledne); KA mf. ES 1846 (kk 9) Rymättylän ja Merimaskun käräjät 6.–7.2.1690 f. 27v (Kyrckioherdens Ehrewyrdige och Högwällärde Mag:r Gustaff Fontelij Book in folio Proverbia Erasmi Rotherodami. Kirkkoherra oli unohtanut kirjansa sänkyyn yövyttyään Rymättylän nimismiehen uudessa tuvassa, mutta nimismies perheineen vannoo, etteivät he tiedä mitään tästä kirjasta); KA mf. ES 1849 (kk 14) Mynämäen ja Lemun käräjät 30.9.–1.10.1697 f. 156v (Landbonden på Nijtu Gård Rusthåld Hindrich Sigfredsson, beswärade sig öf:r sin huusbondes Sahl: Kyrckioheerdens Mag: Gustaf Fontelii Enckia Dygdesamma Matrona Maria Alana ... Studiosus Claudius Alanus på sin Systers wägnar swarade, att des Swåger Sahl: H:r Kyrckioheerden A:o 1695); KA mf. ES 1931 (mm 33) Kalannin käräjät 25.–26.5.1698 f. 103 (Ländzman Jöran Andersson, tilltalte å Embetetz wägnar Solldaten Erich Tysk, ang:de någon d: 29 septemb: 1697, wedh Sahl: Kyrckioheerdens Mag:r Gustaf Fortelii begrafningh, af dhenne Erich begången stölldh); KA mf. ES 1370 (p 7) Uudenkaupungin RO 12.4.1697 (Emedan af H:r Kyrckioherden j Nykyrckie Sochn hög Ehrewyrdige Mag: Gustaff Fontelius öfwerklages dhen otillbörligheet som aff Stadzens Inwåhnare skall tillförenne om Wåhren blifwit föröfwat wedh Idh Fiskerijet j Wachteris och berörde Sochn). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 111 (XXVI), 135 (XXXII); C. v. Bonsdorff (utg.), Kyrkorådets i Åbo protokoll 1675–1689 (1889) s. 35; Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 178, 236, 344, 362, 429, 433, 465, 466 passim, 475, 482, 484; Consistorii academici Aboensis protokoll V 1679–1685 (utg. T. Carpelan, 1914) s. 2, 7, (9), 11, 13, 35, 100, 110, 136, 151–152, 234, 241, 254, 257, 277, 293, 325; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VI 1685–1690 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 1, 2–4, 8, 297 (7.3.1688, recommendation till Consistorium Ecclesiasticum att komma till Nousis pastorat); K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet VII (1907) s. 445 (7.10.1697, nyligen med döden afgången). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 177; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 260; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #6G, 874R, 924G, 2168D, 2646D, 2741G, 3750G, 3764G, 4059D; A. Oja, Rymättylän kirkkoherran Simon Matthaein ja hänen vaimonsa sukuperä. Genos 45 (1974) s. 94; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 117; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #1194 (1713, leski), 1547 (1714, leski), 2312 (1714, leski), 2737 (1715, leski), 3972 (1716, leski), 5970 (1719, leski); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #300H (prom. 1679), 1923H (prom. 1679), 3864R.

Doria respondentti

Päivitetty 27.11.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gustaf Fontelius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=1809>. Luettu 9.8.2022.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Kellmann, Gust. Georgii. p. 86.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 111.

Fontelius, Gust. G. [Finl.]. – Stipendiat 1673–82. Respondens 1679 pro gradu u. Falander. Magister 27.11.1679. Vice sekreterare vid akad. Nämd i prot. 18.9.1680 ansöker deposituren, 1681 erhåller pec. dilig. Skollektor i Åbo 1683. Kh i Nykyrka 1689. Död 1697.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 135.

Tallenna tiedot muistiin