Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

1665/66 Johan Wanaeus Johannes Johannis, Tavastensis 1822. Vht: Oriveden kirkkoherra Johan Wanaeus (Johannes Petri, yo Uppsalassa 21.7.1629, † 1678) ja Sofia Hansdotter Fiting. Ylioppilas Turussa 1665/66 Vanæus Joh. Johannis Tav _ 86. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1665/66] Johannes Wanæus. | Sacellanus in Oriwesi. — Oriveden pitäjänapulainen 1670, kappalainen 1679. ‡ Orivedellä 21.9.1718.

Pso: Margareta Jöransdotter Prytz († 1741).

Serkku: Porin triviaalikoulun nim. konrehtori, FM Petter Wanaeus 453 (yo 1644/45, † ~1666).

Poika: Oriveden kirkkoherra, FM Johan Wanaeus 4406 (yo 1699, † 1746).

Lanko: Korppoon kirkkoherra, FM Georg Prytz 1395 (yo 1659/60, † 1699).

Lanko(?): Jukkasjärven kirkkoherra Kristian Elingius 2098 (yo 1670/71, † 1717).

Lanko: Messukylän kappalainen Johan Mulinus 2442 (yo 1675/76, † 1712).

Vävy: Uudenkaupungin pedagogi, rehtori Johan Winter 3914 (yo 1692/93, † 1765).

Vävy: Kiikan kappalainen Anders Wirzenius 4737 (yo 1703, † 1730).

Vävy: Kirkkonummen kirkkoherra Samuel Salovius 4743 (yo 1703, † 1752).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 199a; HYK ms., Satak. osak. matr. I #136; KA mf. ES 1963 (nn 4) Oriveden ja osan Längelmäkeä ylim. käräjät 4.–5.12.1643 f. 42v (Företredde fordom Kyrckieherdens framledne her Peders Jacobi efterlåtne Enkie, Hederlige och gudfruchtige hustru Margeta Christåffersdåtter, och giorde för sittande Rätt öfwerliudt uitterligett och kunnigt, huru såssom hennes Salige Man förbe:de H:r Peder hadhe henne aff sin godh willia och welberådde Modhe åå rettan hinderdagh tilsagt, låfuat och bebrefuit 200 D:r gångbart Swenskt Mynt, eller och till förschrefne Pen:garnes wederlag et sitt fasta aflinge hemman, Under 6 öre Skat, be:d Suomaisema, eftersom be:te Mårgångåfua brefwet det i bookstafuen wijdlyfteligare Uthwijsar och förmäler, huilcket be:te Suomaisema godzet, så wijdha det fasta, som förb:t ähr, ahnbelangar, nu i håldne Arfzbythe den 7 Octobris nestförleden samptlige hennes /: Margeta Christåffersdåtters :/ Styffbarn och Ärfwingar, för förberörde Mårgångåfuas Rettigheet godhwilligen henne Undt och efterlåtet), Kangasalan käräjät 16.–17.2.1644 f. 54 (Kyrckieherdens Sal: her Peders Ärfwingar), Kangasalan käräjät 25.–26.6.1644 f. 101v–107v (Trädde förrätta Förståndigh Sigfredh Larson schrifteligen Fullmechtigat af Capellanen wedh Nådendaall wellerde her Henrich Johannis Crugero nestförleden den 5 Maij, och ladhe i Rätten några aff hans be:te principal emot sin Styff Swärmoor Kyrckieherdens i Oriwesj framledne H:r Pers efterlefuerska hustru Margeta Christåffersd:r, författade beswärs Punchter, ahngåande några saker som förleden höst Uthj bytestijden skulle hafua blefuet Undandåldt ... Dertill hustru Margeta swarade sig well medh sit reena och trygga Samweto göra sin Lijfliga Eedh at hon aldrig någon ringaste geldh efter Salig her Pers dödelig frånfelle Upburet eller och bekommet hadhe, huilcken Edh hon och straxt åå Lagbook medh sin Mågh H:r Johan Petri, den der och ellest Sal: P:s Son ähr, doch derföre och i lijka måttå mistenckt waret, afladhe, Såssom och låfuadhe gerna lefrera boken ifrån sig), Kangasalan käräjät 12.–13.11.1644 f. 124v (Uplystes nu 1 gångon Suomasema hemman Under 6 öres Skatt, det fordom Kyrckieherde i Oriwesi Sal: her Peter huilckens aflinge det waret haf:r sin hustru, Margeta Christåffersdåtter till Mårgongåfwas N: 200 D:r Sölfuer Myntz Underpant eller och dess fullo wederlagh låfuat och bebrefwat hafuer, Och nu be:te Kyrckieherdens Son H:r Johan Petri ähr sinnat till sigh lösa för andra sijne Syskon), Kangasalan käräjät 3.–4.3.1645 f. 158v (Upbödz nu 2 gångon dee 6 öres Skat i Suomasema, det Cappellanen wällerde H:r Johan Petri aff sin Styff Moder hustru Margeta Christoffersdåtter, fram för andra sina arfwingar, inlösa will), Kangasalan käräjät 27.–28.10.1645 f. 213 (Trädde förrätta Cappellans i Nådendaall wellerde herr Henrichz Crugeri, medh öpne bref Fullmehtige, Ehrligh och Förståndigh Sigfridh Larsson och opreppade den Twistige saken emellan sin principal och hans hustrus Styff Moder ... her Henrichz Crugeri Swåger Cappellanen j Orjwesj her Johannes Petri swarade); KA mf. ES 2000 (nn 62) Oriveden käräjät 27.–28.6.1662 f. 624 (H: Johan Petri Cappelan), Oriveden käräjät 6.10.1662 f. 667 (Förekom Cappelanen H: Johan Petrj, och kärde på Suomaisema bys wägnar till Jören Jacobson medh sina interessenter aff Paiukanda om Willån Sarj Råå), Ruoveden käräjät 13.–14.10.1663 f. 753, Kangasalan ja Oriveden käräjät 7.–9.3.1666 f. 922v; KA mf. ES 1963 (nn 5) Oriveden käräjät 19.–21.10.1675 f. 151 (då hennes Man Qwartermestaren Wälb:g Mårthen Ullff hadhe någon träta med Coadjutoren H:r Johan Vanæo och Een Student), Oriveden käräjät 17.–18.9.1678 f. 421; KA mf. ES 1964 (nn 5) Kangasalan ja Oriveden käräjät 27.–29.1.1679 f. 532, Oriveden käräjät 11.–13.9.1680 f. 865v (Cappellanen Wällärde H:r Johan Wanæus bewilliades nu inrymelsse opå Otila hemman i Orivesi by); KA mf. ES 1964 (nn 6) Oriveden käräjät 8.–10.1.1683 s. 880; KA mf. ES 1965 (nn 6) Oriveden käräjät 15.3.1684 s. 1357, Oriveden käräjät 18.8.1684 s. 1481 (Hedherlige och wähl:de H:r Thomas Raialænius 22 kom nu för rätta och anklagadhe Kyrckioherdhens här i Sochnen effterlåthne Enkia dygdhesamme hustru Sophia Hanssdotter i Oriwesi by som hafwer då han war till bröllopz förledhne sommar uti Oriwesi by tagit emot hans häst ... och biörnen honom ihiehlslagit), Oriveden käräjät 18.11.1684 s. 1598; KA mf. ES 1965 (nn 7) Oriveden käräjät 26.7.1686 s. 119 (H:r Johan Wanæus, Larses Wanæi broder), 121 (Såsom Sahl: Kyrckioherdens Effterlefwerska dygdesamme hustru Sophia Fitting, hafwer genom ehn Skadelig Wååd Eldh, bortmist sitt Stall med hästar sidstledne wåhras ... dömbdes henne nu branstud), Oriveden käräjät 2.9.1687 s. 346, Oriveden käräjät 15.10.1687 s. 447, Oriveden käräjät 4.10.1688 s. 767 (Kyrckioherdens her i Sochnen Enckia, dygdesamme hustru Sophia Hansdotter Fittingh föredrogh nu her för Rätta genom sin Son Lars Johansson); KA mf. ES 1966 (nn 8) Oriveden käräjät 10.–11.2.1691 s. 124; KA mf. ES 1967 (nn 10) Oriveden käräjät 27.–28.3.1693 f. 167, Oriveden käräjät 15.9.1693 f. 473; KA mf. ES 1969 (nn 13) Oriveden käräjät 18.–19.9.1696 f. 298; KA mf. ES 1970 (nn 14) Oriveden käräjät 16.–17.7.1697 f. 294v (Capellanen H:r Johan Wanæus ifrån Suomaisema); KA mf. ES 1966 (nn 8) Oriveden käräjät 11.2.1698 s. 581; KA mf. ES 1973 (nn 21) Oriveden käräjät 19.9.1704 f. 468v; KA mf. ES 1143 (a 4) Porin RO 16.7.1674 s. 37, 18.7.1674 s. 39 (en diekne Kyrckioherdens Son i Oriwesi Laurentius Johannis widh nampn, om sina 14 Åhr), Porin RO 20.7.1674 s. 42, 21.7.1674 s. 44, 8.3.1675 s. 11 (Laurentius Wanæus), Porin RO 10.4.1675 s. 17. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 114 (XXVI); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 284; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 52 (isä); M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #136. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 275, 275; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #3379D; L. Kurtén, Kring Orivesisläkten Wanaeus. Genos 41 (1970) s. 65; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 193.

Päivitetty 30.1.2010.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Wanaeus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=1822>. Luettu 28.1.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Vanæus, Joh. Johannis Tav. p. 86 || Sat. 136. – Nämd i prot. 20.5.1668. Sockneadjunkt 1670 och 1679 kpl i Orihvesi.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 114.

Tallenna tiedot muistiin